dinsdag, april 03, 2007

118. Uw rechten in Europa Les 1 - Weigering van ontvangst van (buiten)gerechtelijke stukken in niet begrijpelijke taal

Disclaimer vooraf: Aan de gegeven adviezen en suggesties in onderstaande bijdrage kunnen door u geen enkele rechten ontleend worden. U blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van suggesties en adviezen en wordt geadviseerd om zich in uw eigen zaak daarbij eerst nog te laten adviseren door een deskundige jurist.

----------------------------------------------

Uw rechten in Europa Les 1 - Weigering van ontvangst van (buiten)gerechtelijke stukken in niet begrijpelijke taal

Vader Kennis Centrum; Jurisprudentie Ouderschap na scheiding (NL); door Pieter Tromp; dinsdag, april 03, 2007

Steeds meer Nederlandse (groot)ouders van binationale (klein)kinderen ontvangen allerlei schrijvens en stukken met vorderingen van instanties en gerechten uit een ander EU land gesteld in vaak de meest vreemde en exotische maar vooral onbegrijpelijke talen.

Weet dan dat EU Verordening (EG) nr. 1348/2000 u het recht geeft om de ontvangst van - in een voor u onbegrijpelijke buitenlandse taal gestelde - (buiten)gerechtelijke stukken te weigeren en eerst een door de afzender gewaarmerkte vertaling naar een voor u begrijpelijke taal (veelal het officiële Nederlands) van de afzender te verlangen.

Lees hieronder daarom meer over uw rechten in Europa in dit verband bij Europa Les 1 van het Vader Kennis Centrum !

-------------------------------------------------------

Over de taal van (buiten)gerechtelijke stukken in EU verband

(EU Verordening (EG) nr. 1348/2000 – Artikel 8, Lid 1)

Bron: Europese Verordening (EG) nr. 1348/2000 (inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken):

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/oj_l160_n_20000630_nl.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_docs_nl.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/oj/2000/l_160/l_16020000630nl00370052.pdf


Iedereen heeft volgens EU Verordening (EG) nr. 1348/2000; Artikel 8, lid 1 bij ontvangst van (buiten)gerechtelijke stukken uit een ander EU land - waarvan men de taal niet of onvoldoende beheerst om de stukken te kunnen begrijpen - recht op een voor hen begrijpelijk en dus veelal in het officieel Nederlands vertaald schrijven en op in het Nederlands vertaalde stukken.

Het dient daarbij te gaan om een door het afzendende gerecht of de afzendende instantie zelf gewaarmerkte of gestempelde officiële vertaling.

EU Verordening (EG) nr. 1348/2000 zegt hierover in Artikel 8:

Artikel 8 - Weigering van ontvangst van een stuk:

1.De ontvangende instantie deelt degene voor wie het stuk is bestemd mee dat hij kan weigeren het stuk dat betekend of ter kennis moet worden gebracht, in ontvangst te nemen indien het in een andere dan een van de volgende talen is gesteld:

a) de officiële taal van de aangezochte lidstaat of, indien er verscheidene officiële talen in de aangezochte lidstaat zijn, de officiële taal of een van de officiële talen van de plaats waar de betekening of kennisgeving moet worden verricht;

b) een taal van de lidstaat van verzending die degene voor wie het stuk is bestemd, begrijpt.

2.Indien de ontvangende instantie ervan op de hoogte is gesteld dat de persoon voor wie het stuk is bestemd dit overeenkomstig lid 1 weigert in ontvangst te nemen, stelt zij de verzendende instantie daarvan onmiddellijk door middel van het in artikel 10 bedoelde certificaat in kennis en zendt zij de aanvraag alsmede de stukken waarvan de vertaling wordt gevraagd terug.


Toelichting van Vader Kennis Centrum:

Indien u derhalve (buiten)gerechtelijke stukken ontvangt die u niet of niet voldoende begrijpt dan kunt u de ontvangst daarvan weigeren. Dat dient u dan wel per ommegaande en zo snel mogelijk te doen. Ook verdient het daarbij aanbeveling dat aangetekend te laten plaats vinden.

U kunt de ontvangen stukken retourneren aan de afzender met een in het Nederlands gestelt en door u zelf getekend begeleidend briefje waarin u stelt dat “u weigert dit stuk in ontvangst te nemen aangezien u het niet of niet voldoende kunt begrijpen, c.q. het niet gesteld werd in een voor u begrijpelijke taal, onder verwijzing naar en een beroep op EU Verordening (EG) nr. 1348/2000.”

Hieronder heb ik voor u een modelbriefje gemaakt dat u daarvoor zou kunnen gebruiken met invulling van uw eigen bijzonderheden:

Model-begeleidende retourbrief voor de ommegaande en aangetekende terugzending van (buiten)gerechtelijke stukken in een voor u niet begrijpelijke taal:

Aan: ................................

Van: ................................

Betreft: Retourzending onder weigering van ontvangst van uw stuk(ken) d.d. .............. met kenmerk ................onder instelling van een beroep op EU Verordening (EG) nr. 1348/2000

Geachte ..............,

Bij deze stuur ik u uw stuk d.d. ............... met kenmerk ................ retour onder mededeling van "weigering van ontvangst" en onder instelling van een "beroep op EU Verordening (EG) nr. 1348/2000". Ik heb niet begrepen wat in uw schrijven precies wordt gesteld aangezien ik het <..............> onvoldoende machtig ben en verzoek u uw schrijven in het officiële Nederlands, c.q. een voor mij wel begrijpelijke taal, te stellen.

Hoogachtend,

............................................


Bijlage: Uw stuk d.d. ...................... met kenmerk......................

Geen opmerkingen:

Een reactie posten