dinsdag, januari 31, 2006

42. Rechters moeten dubbelfuncties opgeven

Eerdmans: rechter moet dubbelfunctie opgeven

Volgens LPF-Kamerlid brengen rechterlijke bijbanen de scheiding der machten in gevaar.


Volkskrant; Achtergrond; Sanne ten Hoove; vrijdag 27 januari 2006 02:51 uur

DEN HAAG - Rechters die actief zijn als advocaat, als aanklager of als Eerste-Kamerlid: Montesquieu zou zich omdraaien in zijn graf. Kamerlid Eerdmans wil een verbod op dubbelfuncties.

De Nederlandse rechtspraak mag dan een onkreukbaar imago hebben, in werkelijkheid ligt het gevaar van belangenverstrengeling ‘levensgroot op de loer’.

Dat zegt LPF-Kamerlid Joost Eerdmans. Hij hekelt de dubbele petten van honderden Nederlandse rechters. Ze spreken recht, maar zijn daarnaast actief als advocaat, Eerste-Kamerlid of officier van justitie.

‘Zeer ongezond’, aldus Eerdmans. De LPF’er ziet het al gebeuren: rechters die advocaat zijn en hun kantoorgenoten voortrekken. Of senatoren die politieke wetten maken en die vervolgens in de rechtszaal uitbuiten. Minstens zo erg: officieren van justitie die op het ene moment een straf eisen, en even later iemand anders veroordelen.

‘Dat heeft iets weg van een onderling spel’, aldus Eerdmans. Charles Montesquieu, bedenker van de scheiding der machten, zou zich omdraaien in zijn graf.

Het gedachtegoed van de Franse filosoof, de trias politica, staat vandaag centraal op een conferentie in Den Haag. Wetenschappers en politici, onder wie minister Donner van Justitie, zullen er hun opwachting maken.

Ook de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, Bert van Delden, is erbij. Hij wijst erop dat rechters met dubbelfuncties wettelijk niets fout doen. Volgens hem zitten er zelfs voordelen aan. ‘Onder advocaten kun je op die manier nieuwe rechters rekruteren. Je kunt zien wie er geschikt is en zij kunnen bekijken of ze rechtspreken leuk vinden. Zo snijdt het mes aan twee kanten.’

Er is nog een voordeel: als invalkracht kunnen advocaten de overbelaste rechterlijke macht ontlasten. Bovendien weten rechters hun functies in de praktijk goed te scheiden. Er wordt althans nauwelijks over geklaagd, zegt Van Delden. In de meeste gevallen leggen rechters zelf hun hamer neer zodra ze een belangenconflict zien opdoemen.

Toch vindt bijna de helft van de rechters (47procent) een politieke functie onverenigbaar met het ambt, blijkt uit onderzoek van het wetenschappelijk bureau van het ministerie van Justitie (WODC). Ruim 60 procent vindt het gelijktijdig werken bij het Openbaar Ministerie (OM) onaanvaardbaar.

Van Delden is minder stellig, maar kan zich de kritiek van de LPF wel voorstellen. De schijn van belangenverstrengeling is immers zo gewekt. ‘Ik denk dat dubbelfuncties steeds minder wenselijk worden gevonden. Maar de wetgever zal toch echt het laatste stootje moeten geven.’

LPF’er Eerdmans heeft al een wetswijziging aangekondigd.

Maar eerst zal hij vandaag het recht verdedigen om zich als volksvertegenwoordiger te mengen in lopende strafzaken. De meeste juristen vinden dat juist in strijd met de trias politica. Onzin, zegt Eerdmans. ‘Als het hele land zich druk maakt over een rechtszaak is het vreemd dat ik mijn mond moet houden. Als volksvertegenwoordiger heb ik de taak aan de bel te trekken.’

Dus zei hij hardop tijdens de zaak-Savanna dat het OM een ‘wanprestatie’ had geleverd door geen doodslag te eisen tegen de moeder van het overleden meisje. Het kwam hem op een reprimande van de rechter te staan.

Volgens de Vlaamse rechtsgeleerde René Foqué ging Eerdmans inderdaad te ver. ‘Volksvertegenwoordigers moeten geen invloed uitoefenen op individuele zaken. Ze dienen het algemeen belang, niet het particuliere belang.’

Eerdmans laat zich de mond niet snoeren. ‘Ik mag alles zeggen.’ Voor ministers geldt dat niet, stelt hij. ‘De regering betaalt de rechters namelijk. Een rechter kan dan denken: oh jee, laat ik maar zwaarder straffen, anders krijg ik geen salaris meer.’

zaterdag, januari 28, 2006

41. Steeds meer ouders met kinderen scheiden: NOS-Jeugdjournaal vroeg wat kinderen daarvan vinden.

Door: Drs. Peter A.N. Tromp; Utrecht; 28 Januari 2006

Steeds meer ouders met kinderen gaan scheiden meldde het CBS deze week. In wat bekend staat als de Pavlov-reactie vraagt iedereen in het Nederlandse media-landschap zich dan plotseling kortdurend en heftig af wat voor gevolgen dit nu heeft voor de 60.000 scheidingskinderen die jaarlijks betrokken zijn bij (echt)scheidingen en relatieverbrekingen?

Trouw sprak erover met de warmbloedige familietherapeute ElseMarie van den Eerenbeemt en de wat kil en afstandelijk overkomende Ed Spruijt van de Universiteit Utrecht. Ook Netwerk haalde Ed Spruijt van stal.

Joep Zander, vaderactivist, pedagoog en deskundig in ouderverstoting als vorm van kindermishandeling uit zich op zijn website overigens uiterst kritisch over onderzoeker Ed Spruijt, die nu in de media als scheidingsdeskundige optreedt sinds hij eerder samen met freelance journaliste Helga Kormos de Nederlandse Raad voor de Kinderbescherming uit een lastig parket haalde, met een in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming uitgevoerd literatuuronderzoek onder de welluidende naam "Het verdeelde kind". Dit literatuurrapport werd door beiden zo geschreven dat daarin de negatieve gevolgen voor kinderen van ouderverstoting als vorm van (geestelijke) kindermishandeling door zorgouders werden gebagatelliseerd, een probleem voor de aanpak waarvan organisaties van gescheiden vaders tevergeefs jarenlang hadden geijverd bij de Raad voor de Kinderbescherming. Overbodig te vermelden dat de Nederlandse Kinderbescherming, een tak van het Ministerie van Justitie, sindsdien (noch daarvoor overigens), en ondanks eigen missie en doelstelling om op te komen voor in hun ontwikkeling bedreigde kinderen, ook maar iets tegen dit ernstige verschijnsel van geestelijke kindermishandeling door programmerende zorgouders heeft ondernomen.

Sindsdien heeft Ed Spruijt echter, mede doordat Nederland bezorgter begint te geraken over de benarde situatie van onze scheidingskinderen zou Joep Zander daar vermoedelijk aan toegevoegd willen zien, zijn verhaal en stellingname alweer enigzins aan deze nieuwe tijdgeest aangepast.

Maar wat is nu de situatie van scheidingskinderen waarover de Nederlandse media deze week zo in rep en roer raakten, al is dat ook voor de korte duur dat zoiets in Nederland ook meestal duurt? Die situatie is ernstig en sleept al voort gedurende vier decennia waarin de situatie in ernst toeneemt zonder dat er iets gedaan wordt.

Scheidingskinderen worden in Nederland systematisch door familierechtbanken en Raden voor de Kinderbescherming ontvadert en aan de alleenzorg van moeders toegewezen (85% van de scheidingskinderen), waarbij deze instanties de scheidingskinderen bewust in een sociaal isolement brengen door ze niet alleen van hun vaders, maar ook van de helft van de familie van vaderskant, buiten te sluiten en te vervreemden.

40% to 50% van de scheidingskinderen verliest zo alle contact met de eigen vader en de familie van vaderskant, in totaal ruim een half miljoen kinderen (nu 1 op elke 5 Nederlandse kinderen).

De resterende 50% tot 60% van de scheidingskinderen heeft dan weliswaar nog enig contact met vader en de familie van vaderskant, maar dat contact beperkt zich nog slechts een armzalige omgangsregeling met vader. Vader is door familierechtbank en kinderbescherming voor zijn kinderen gereduceerd tot tweewekelijks weekeind-relikwie van het opgebroken huwelijk. Steeds vaker streven de instanties er daarbij naar om ook dit resterende contact onder hun toezicht te brengen en te reguleren in zgn. "omgangshuizen" waar vaders onder toezicht van een juffrouw in een besloten ruimte onder een willekeur aan beperkingen en regels en tegen betaling twee uur per twee weken met hun kinderen mogen spelen om zo het vaderschap na scheiding verder te reduceren.

En in slechts 3% van de situaties is sprake van een - op de felle tegenwerking van de familierechtbanken en kinderbescherming - door de beide scheidende ouders in eendrachtige samenwerking veroverd co-ouderschap, waarin beide ouders ondanks de tegenwerking van nagenoeg het hele Nederlandse instantielandschap ook na de scheiding de zorg over en het verblijf van de kinderen onderling verdelen. De meest ideale situatie voor kinderen zoals blijkt uit veelvuldig onderzoek.

De desastreuze gevolgen voor kinderen van dit sinds het eind van de 60-er jaren van de vorige eeuw ingezette "beleid" van het in een isolement plaatsen van kinderen in eenoudergezinnen door het samenwerkende tandem familierechtbanken met de adviserende kinderbescherming beginnen nu langzaam maar zeker in te dalen en door te dringen, maar zijn reeds lang in uitvoerig onderzoek overal gedocumenteerd. Een goede introductie hiertoe vormt de metastudie Experiments in Living: The Fatherless Family uit 2002 van onderzoeker Rebecca O'Neill van het Engelse Civitas instituut. Ook de andere familie studies van het Civitas instituut zijn op dit punt overigens het lezen waard.

Een greep uit de gevolgen voor scheidingskinderen bij plaatsing in eenoudergezinnen met buitensluiting van vader en de familie van vaderskant: Scheidingskinderen doen het slechter op school, zijn op school vaker onhandelbaar en worden vaker met gedragsstoornissen gediagnosticeerd (ADD, ADHD, etc), in hun buurt belanden ze eerder in de circuits van jeugdcriminaliteit, drugsmisbruik en prostitutie, de jeugdzorg heeft zijn handen vol aan vrijwel uitsluitend juist deze kinderen, ze zijn minder in staat ook later als volwassene zelf duurzame relaties met anderen aan te gaan en scheiden later zelf vaker, ze hebben een slechtere gezondheid (overgewicht, eetstoornissen, etc.), ze zijn vaker depressief en automutileren meer of plegen vaker zelfmoord, ze hebben een minder succesvolle schoolloopbaan en beroepscarriëre, etc. etc.

De Tweede Kamer heeft gedurende de afgelopen decennia op een aantal cruciale momenten tevergeefs en weinig krachtdadig het desastreuze beleid van de coöpterende tandem van familierechtbanken en kinderbescherming proberen te keren met wetgeving waar deze sector echter steeds weer opnieuw resistent tegen is gebleken. Waar de Tweede Kamer ook mee kwam, familierechtbanken en kinderbescherming verzonnen steeds in hechte samenwerking iets nieuws, maakten zelf hun eigen wet, om weer op precies dezelfde oude voet door te kunnen gaan. Het optreden van de Tweede Kamer tegen beide instanties die zelf op de wetgevingsstoel hebben plaatsgenomen om zo zelf het beleid te bepalen dat zij uitvoeren is zo weinig krachtdadig geweest, dat de Nederlandse Tweede Kamer niet langer als een serieuze en bepalende factor gezien kan worden om het tij te keren. Geconcludeerd moet worden dat de Tweede Kamer in het Nederlandse scheidingsbeleid nu nog vooral een ceremoniële functie vervuld. Het beleid dat men vaststelt krijgt in de uitvoeringspraktijk door familierechtbanken en justitie (kinderbescherming) geen uitvoering. De nieuwe wet op het gelijkwaardig ouderschap (de wet Luchtenveld) zal dit nog eens uitwijzen.

Kinderen aan het woord
Wat vinden de slachtoffertjes van dit beleid, de scheidingskinderen hier nu zelf allemaal van. Het Nos Jeugdjournaal vroeg hen wat zij nu van de scheidingen van hun ouders vonden. Of althans het Jeugdjournaal vroeg hen of zij nu wel of niet vonden dat ouders die het erg slecht met elkaar konden vinden en wilden scheiden niet toch uitsluitend vanwege henzelf, de kinderen, toch bij elkaar moesten blijven. Een echte gewetensvraag voor de Nederlandse kinderen zoals ook blijkt uit de vele en soms ontroerende antwoorden. Maar ondanks de loodzware vraagstelling durfde toch de meerderheid van de kinderen het aan om bij het stemmen ervoor te kiezen dat hun ouders dat inderdaad voor hen over moesten hebben: De kinderen vonden in meerderheid dat de ouders bij elkaar moesten blijven voor de kinderen, ook al wilden ze scheidden. Dat stemt tot nadenken en zegt veel over de nood waarin veel kinderen over dit onderwerp verkeren. Kinderen die zelf ook gedeeltelijk scheidingskinderen zijn en nu met hun moeders leven veelal zonder noemenswaardig contact met, of geheel buitengesloten van, hun vaders en de helft van hun families. Kinderen die vaak 100% loyaal zijn met de ouder die zij nu nog over hebben en waarmee zij leven. Dat zou tot nadenken moeten stemmen.

Drs. P.A.N. Tromp is pedagoog en Nederland coördinator van FatherCare Kenniscentrum Europa

Bij elkaar voor de kinderen

NOS Jeugdjournaal – scheiden - dinsdag 24 januari 2006

Steeds meer kinderen hebben ermee te maken: de scheiding van hun ouders. In ieder gezin komt het wel eens voor dat ouders die ruzie hebben. Soms is het zo erg dat ouders liever niet meer bij elkaar willen blijven. Een paar jaar geleden bleven ouders dan toch bij elkaar. Ze vonden dat beter voor de kinderen. Die mening is veranderd. Er scheiden nu meer stellen met kinderen dan een paar jaar terug. In 2004 hadden 38000 kinderen met een scheiding te maken. Ouders zeggen dat ruzies tussen vader en moeder ook niet fijn zijn voor de kinderen. Wat vind jij? Moeten ouders bij elkaar blijven voor de kinderen? Geef je mening!

Ga naar de stelling.
Ga naar het gastenboek.

STELLING:
Ouders moeten bij elkaar blijven voor de kinderen, al zouden ze liever scheiden.
  • ja, mee eens
  • nee, niet mee eens
KINDERGASTENBOEK: (Laatste reactie boven)


Naam : pamela Datum : 28-01-2006
heey. als ouders gaan scheiden is hun probleem maar he tis wel zielig voor de kinderen want dan woord de papa bijvoorbeeld in amsterdam. groetjes pamela

Naam : marlieke Datum : 28-01-2006
hoi. ik vind het onzin dat je ouders bij elkaar moeten blijven voor de kinderen. als het met het huwelijk niet goed gaat kunnen kinderen er niks aan veranderen. maar ik vind het wel zielig voor de ouders

Naam : Fé Datum : 27-01-2006
Ik vind dat ouders zelf moeten weten of ze scheiden of niet. Bij de scheiding moeten ze alles zo gunstig mogelijk voor het kind regelen, en niet zoveel aan hun eigen belangen doen. Ik vind dat ouders wel moeten scheiden, want anders krijgen ze heel veel ruzie. En dat is eigenlijk minstens net zo vervelend voor het kind.

Naam : bodi Datum : 27-01-2006
ik vind het onzin dat de ouders bij elkaar moeten blijven voor de kinderen. het is voor het kind toch ook niet leuk als je ouders steeds ruzie krijgen!!!!!!!!!!!

Naam : Steven Datum : 27-01-2006
Ouders moeten bij elkaar blijven. Anders vind ik het zielig voor de kinderen. Die kunnen er anders ook nog iets ergs door krijgen

Naam : coriene Datum : 27-01-2006
ik vind dat je ouders zelf mogen weten of ze gaan scheiden of niet. want als ze het niet leuk vinden met elkaar heb je ook geen fijn leven!!

Naam : isabelle Datum : 26-01-2006
ik vind dat ouders niet moeten schijden maar...als ze heel vaak tegen je schreeuwen en lelijk tegen elkaar doen dan denk ik dat het wel het beste is maar het blijft altijd nog jammer

Naam : linda Datum : 26-01-2006
hoi ik vind dat ouders wel mogen scheiden maar ze moeten dat wel even overleggen want misscien wil die ander het wel niet!!!! En ze moeten het ook even aan hun kindren vragen!!! Scheiden is niet leuk maar soms is het wel beter dan dat eeuwige geruzie!!!!! Dus GEEN PANIEK ALS JE OUDERS GAAN SCHEIDEN!!!!! xxxxxxxxxxxxx ik

Naam : ik,kuh Datum : 26-01-2006
heey. ik vind dat ze best mogen scheiden als ze kinderen hebben als ze voortdurend ruzei hebben is ook zooo zielig voor de kinderen! ik weet waar ik over praat!!!! kuss -x-

Naam : bauke witteman Datum : 25-01-2006
ik vin dat de ouders nie mogen sgijden want je doet de kinderen pijn en je self en er komt meer rusie

Naam : bauke witteman Datum : 25-01-2006
ik vin dat de ouders nie mogen sgijden want je doet de kinderen pijn en je self en er komt meer rusie

Naam : reneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee =) Datum : 25-01-2006
hoi jeugdjournaal ! ik vind dat jullie achtergrond een beetje erg wild is ! ik vind het erg onrustig en ik stoor me er ontzettend aan ! omdat ikd an hemaal afgelijd word door al die drukken muziek ! ik snap zelf niet zo goed waarom jullie het verandert hebben ! want ik vond het eerst zelf het leukste ! ik weet niet of jullie dat ook zo vinden? maar neem maar eens een uitzending op en kijk er dan eens goed naar ! dit was mijn mening en ik zou het erg prettig vinden als jullie er wat aan zouden doen ! misschien iets minder harden en wilden muziek die muziek die jullie eerst hadden was veel leuker en veel rustiger ! verder vind ik jeugjounaal wel leuk want dan kom ik tenminste wat meer te leren en hioef ik gelukkig geen krant te lezen ! maar even over mijn mening van die vragen : ik vind dat ouders beter kunnen gaan scheiden als ze boos op elkaar zijn en veel ruzie maken ! want anders heeft het kind misschien meer verdriet dan als ze gewoon geen ruzie van haar ouder hoort ! en ik vind floortje het beste van aidols samen met serge ! en mij lijkt het ook wel leuk met 30 kinderen in een kleine klas maar soms word je dann ook smnel afgeleid ! maar dan heb je wel een leuke sfeer lijkt mij ! het lichter er aan ! nou dit was mijn mail :) doei-doei xxjes my

Naam : Guus Datum : 25-01-2006
Ik denk dat het beter is als je vader of moeder ruzie hebben dat ze uit elkaar gaan. anders is het voor hun ook niet echt leuk als ze voor jou bij elkaar blijven. Als ze zo'n erge ruzie hebben is het voor hun beter als ze uit elkaar gaan hoe erg het ook is voor hun kinderen.

Naam : amarins Datum : 25-01-2006
heej ik vind het eigenlijk slecht dat er zoveel gezinnen uit elkaar vallen....over tien jaar zijn de mensen misschien alleen maar gescheiden ik vind het echt niet leuk meer hoor....

Naam : kaja Datum : 25-01-2006
Heej.. De stelling : Ouders moeten bij elkaar blijven voor de kinderen, al zouden ze liever scheiden. Vind ik echt nergens op slaan. Wat zou je liever willen : Altijd tussen 2 ruzieende ouders zitten? Of eens in de week naar je vader of moeder toe? Dan zou ik toch echt voor de laatste kiezen. Je word misschien ook wel depressief van ouders die altijd aan het ruzieesn zijn. Maar als ze uit elkaar gaan, kan je je misschien beter voelen. Ook al mis je je vader of moeder. Maar goed.. iedereen zn eigen mening

Naam : Ruben Datum : 25-01-2006
Als ouders scheiden is de kans groot dat als je zelf ook kan scheiden als je ruzie hebt met je vriendin.

Naam : bart vd anker Datum : 25-01-2006
als mijn ouders zouden willen scheiden is het hun keus

Naam : lieke Datum : 25-01-2006
Mijn ouders zijn zelf uitelkaar daarom zeg ik het :'( maar het hoeft niet, je doet maar wat je wilt met je ouders ik vindyt het beter bij elkaar want dan is het gezelliger

Naam : Naomi Datum : 25-01-2006
Mijn ouders gaan ook schijden en het is echt niet leuk

Naam : Nikki Datum : 25-01-2006
Hallo, Ik vind dat ouders mogen scheiden en ze hoeven niet te wachten. Want dan maken ze de hele tijd ruzie waar ook kinderen bij zijn. Groetjes Nikki

Naam : ik ben het Datum : 25-01-2006
het is goed als je ouders gaan scheiden, als ze veel ruzie maken is er niks an. mijn ouders zijn ook gescheiden, 4jaar terug. nu heb ik nog een zusje erbij en er komt er nog een bij, leuk!!!!!!

Naam : anoniempje Datum : 25-01-2006
heey jeugdjournaal. Als ouders willen gaan scheiden en bij elkaar wilen blijven voor het kind is belachelijk! Ze willen niets voor niets scheiden, ze hebben steeds ruzie en daar wordt dan het kind natuurlijk de dupe van nou leuk hor

Naam : liza lotte Datum : 25-01-2006
hoi jeugdjournaal ik vind dat ouders uit elkaar moeten al ze niet meer van elkaar houden,want dan hebben ouder alleen maar ruzie en dat is als kind al helemaal niet leuk.het is beter als kinderen hun ouders gelukkig zien maar dan niet bij elkaar.

Naam : fleur Datum : 25-01-2006
ik vind dat ouders wel moeten scheiden als dat egt nodig is want anders vinden de kinderen het niet leuk meer asl je ouders samen wonen terwijl ze nietr van elkaar houden!

Naam : Cynthia Datum : 25-01-2006
Mijn ouders zijn ook uit elkaar, het is niet leuk, maar je wil ook niet dat als je in je bed licht dat je ze tegen elkaar hoort schreeuwen.

Naam : josien Datum : 25-01-2006
mijn ouders zijn uit elkaar op zich ben ik er niet blij mee maar ik accepteer het wel dat ze uit elkaar zijn xx

Naam : anne Datum : 25-01-2006
mij ouders heben eers heel vaak ruzie gehad nu niet meer ik moes toen wel huilen

Naam : Berdien Datum : 25-01-2006
Het lijkt me niet leuk als mijn ouders willen scheiden maar ze blijven toch bij elkaar. Dan maken ze denk ik alleen maar meer ruzie!

Naam : nikkie Datum : 25-01-2006
hallo ik zou het niet prettig vinden als mijn ouders gaan scheiden ik zou me schamen als ik door de straat loop en als de mensen dat weten dat mijn ouders gescheiden zijn. maare ik hoop dat jullie ouders niet gaan scheiden en ik hoop voor de kinderen waarvan hun ouders gescheiden zijn weer bijelkaar terug komen hoor dat is heel belangerijk in de werled dat je een leuke gezin moet hebben. groetjes nikkie

Naam : teun Datum : 25-01-2006
als je ouders willen scheiden dan is het er waarschijnlijk ook vaak ruzie tussen de ouders en dan kunnen ze beter uit elkaar gaan. toedeledoki ps jeugdjournaal is echt heel erg vet. hoooi

Naam : judith Datum : 25-01-2006
heey, ik vindt als de ouders niet meer van elkaar houden . dan kunnen ze niet voor hun kind bij elkaar blijven !... groetjes

Naam : judith Datum : 25-01-2006
heey, ik vindt als de ouders niet meer van elkaar houden . dan kunnen ze niet voor hun kind bij elkaar blijven !... groetjes

Naam : Onderwerp: Scheiden Datum : 24-01-2006
Hallo, Ik vind dat de ouders van een kind pas mogen scheiden als het echt niet anders kan. Want het is voor het kind niet prettig als hij zijn vader of moeder zo weinig ziet, maar het is voor de ouders ook moeilijk,scheiden bedoel ik. Maar als ze bijvoorbeeld 5 keer of meer per week ruzie hebben, vind ik dat een goede reden om te scheiden! Anoniem

Naam : Jennifer Datum : 24-01-2006
Hoi,ik zou het heel fijn vinden dat de ouders bijelkaar blijven,want als het kind zonder vader of moeder is dan word het kind niet goed opgevoed.Dan weet het kind wat met een een gezellige familie wonen is,als er veel ruzies zijn.Ik vind dat ze moeten aan wennen om samen te wonen ook als het veel ruzies zijn.

Naam : XXXTXXX Datum : 24-01-2006
Ik vind het juist heel slecht dat de ouders uitelkaar gaan scheiden en dat is neit goed vvoor de kinderen vind ik want de kind wordt dan gepest op school en heeft geen familei meer en later ofzo krijgt hij of zij geen goeie familie ik vind het heel zielig voor de kinderen dat de ouders gescheiden zijn!!!!!

Naam : cecilia Datum : 24-01-2006
ik vind dat ouders wel het recht hebben om te scheiden als ze toch niet meer met elkaar kunnen omgaan. proberen vind ik altijd wel goed maar als het toch niet werkt, waarom zou je verdergaan. het kind leeft ook niet prettig in een huis waar elke dag ruzies zijn...

Naam : danny Datum : 24-01-2006
Naam : Anne Marie Datum : 24-01-2006
Ik vind het fijn voor de kinderen als hun ouders bij elkaar is. Want als zij gaan scheiden voelen de kinderen niet gelukkig. Omdat ze op school gedrag slecht voelen en veel slechtere cijfers halen. daar ben ik het niet mee eens. mijn ouders zijn gescheiden en ik zit nu op het gymnasium en het heeft nooit invloed gehad.. het heeft er absoluut niks mee te maken!!

Naam : Frederique Datum : 24-01-2006
mijn ouders zijn al 7 jaar gescheiden en ik heb er nu geen moeite meer mee.. in het begin was het lastig maar dat was ook omdat ik zo jong was.. (6..) en in het jaar dat mijn ouders gingen scheiden overleed ook mijn opa.. niet echt een fijn jaar dus.. maarJ ik vind het nu het beste.. voor mijn ouders en voor mij

Naam : sophie Datum : 24-01-2006
hai ik vind dat ouders mogen scheiden. mijn vader en moeder zijn ook geschijden. maar ik vind niet dat ouders bij elkaar moeten blijven voor de kinderen. als ze niet meer van elkaar houden.dan moeten ze schijden. sophie

Naam : lolkje Datum : 24-01-2006
ik vind dat ouders het zelf mogen weten maar voor de kinderen is het wel moeilijk om te kiezen bij wie ze bijvoorbeeld in het weekend willen wonen of door de week.

Naam : lotte Datum : 24-01-2006
heey. ik vind wel dat ouders mogen schijden mijn ouders zijn het ook mijn vader is ziek in zijn hoofd ik kan zelf niet naar hem toe maar als ze bij elkaar waren ging het ook niet goed

Naam : esther Datum : 24-01-2006
Mijn ouders zijn gescheiden, en het is maar beter zo. Ik heb nu een lieve (stief)vader en een lief halfbroertje. Als mijn ouders niet waren gescheiden was mijn moeder ongelukkig en had ik hun niet!!!!

Naam : Anne-Sophie Datum : 24-01-2006
Ik vind dat ouders beter zeker moeten weten of hun partner de ware is! x loeftim

Naam : José Datum : 24-01-2006
Mijn ouders zijn 2 jaar geleden gescheiden, dat vind ik niet zo erg want na de scheiding is het veel leuker geworden. Nu doet mijn vader weer blij en mijn moeder ook. Als je ouders bijelkaar blijven terwijl ze veel ruzien hangt er geen gezellige sfeer in huis.

Naam : Anne Datum : 24-01-2006
Hoi jeugdjournaal, Ik vind dat ouders zelf mogen weten of ze gaan scheiden of niet. Kinderen vinden het natuurlijk niet leuk als dat gebeurt maar als je ouders niet scheiden en zouden ze dat wel willen is het het beste besluit om wel te gaan scheiden omdat je anders steeds maar weer met ouders thuis zit die elkaar de hele dag om de hare vliegen. Als mensen scheiden probeer dan niet te ver weg te gaan wonen zodat de kinderen allebei hun ouders nog dag en nacht kunnen opzoeken. Groetjes Anne

Naam : mariska beukeboom Datum : 24-01-2006
schijden lijkt wel in
wat heeft het voor zin?
weg lopen voor je verdriet
niemand die meer geniet
pijn doe je iedereen
en je beland alleen
soms ook niet
dan zie je iemand anders met dat verdriet
je gaat weer trouwe je denkt hellemaal top
maar kom je er achter weer een flop
iedereen heeft toch ruzie ? iedereen zit toch weer is in de knoop
echt waar dat schijde is er niet 1 maar een helle hoop
soms kan het niet okeey
want dan is het beter dan je hele leven in de puree

Naam : marjet Datum : 24-01-2006
ik vind dat ouders best mogen schieden als de kinderen maar bij een van de twee blijven

Naam : punks are not dead Datum : 24-01-2006
ik vind dat je niej bij elkaar hoefr te blijven. b.v. je vader zou je moeder slaan en jij. dan hoef je tog niej bij elkaar te blijven

Naam : amy Datum : 24-01-2006
als ouders scheiden is niet leuk, maar leven met ouders die alleen maar ruzie maken is ook niet fijn. succes met het programma!! groetjes....

Naam : lois Datum : 24-01-2006
ik vind dat ouders niet bij elkaar moeten blijven voor hum kinderen. Als je ouders de hele tijd ruzie maken is het toch ook niet leuk dan is het waarschijnlijk beter dat ze dan uit elkaar gaan.

Naam : cheryl Datum : 24-01-2006
mijn ouders zijn zelf gescheiden ik heb er veel verdriet van gehad.Mar als mijn ouders voor mij niet uitelkaar waren gegaan hadden ze nu nog steeds ruzie gehad.En dat is helemaal niet leuk

Naam : samantha Datum : 24-01-2006
hallo ik vind dat als vader en moeder wild scheiden dan moeten ze bij elkaar weg want het kind krijgt veel elende van

Naam : jessy Datum : 24-01-2006
de ouders hoeven niet bij elkaar teblijven als ze willen scheiden als het kind maar de moeder en de vader blijft zien.

Naam : sylvie Datum : 24-01-2006
mijn ouders zijn gescheiden dus k weet hoe het is en het is echt fijner als ze bij elkaar zijn hoor ik spreek uit ervaring

Naam : marc Datum : 24-01-2006
ik ben er mee eens

Naam : Khanh Datum : 24-01-2006
heey ik vond best dat ouders mogen scheiden want als je ouders ruzie hebben en ze willen scheiden maar als het niet mag dan zit je je hele leven met ouders die altijd ruzie hebben dus: IK VIND BEST DAT OUDERS MOGEN SCHEIDEN AL IS DAT HÉÉL ERG MOEILIJK!

Naam : Denni Datum : 24-01-2006
Mijn ouders zijn niet gescheiden gelukkig!!

Naam : Anne Marie Datum : 24-01-2006
Ik vind het fijn voor de kinderen als hun ouders bij elkaar is. Want als zij gaan scheiden voelen de kinderen niet gelukkig. Omdat ze op school gedrag slecht voelen en veel slechtere cijfers halen.

Naam : babs Datum : 24-01-2006
ik vind het echt dom dat ouders bij elkaar blijven omdat ze dan denken dat de kinderen niets weten de kinderen komen er toch wel achter.

Naam : Ilse Datum : 24-01-2006
Als ouders willen scheiden en dat niet doen moet er toch een slechte sfeer in huis hangen! Ik zou liever hebben dat mijn ouders scheiden dan dat ze de hele tijd ruzie maken waar ik bij ben!!!

Naam : Charlotte Datum : 24-01-2006
Ouders moeten niet bij elkaar blijven voor de kinderen.Dan voelen ze zich chaggerijnig en doen ze juist stom tegen de kinderen...

Naam : eva Datum : 24-01-2006
Ik vind dat ouders net bij elkaar moeten blijven als ze dat niet meer kunnen en willen. Dat is dan beter voor iedereen.Want de kinder zitten dan niet meer in de ruzies

Naam : Frances Datum : 24-01-2006
Ik vind dat ouders zelf mogen bepalen of ze scheiden of niet. Als je alles doet wat je kind zegt dan ben je zo blut!

Naam : Nicole Datum : 24-01-2006
hoi jeudjournaal, Als ouders willen scheiden, vind ik dat dat goed is, want als ze bij elkaar blijven help je kinderen niet. Dan kunnen ze zich erg ellendig gaan voelen

Naam : kelly Datum : 24-01-2006
hoi. ik vind dat ouders wel mogen scheiden maar ze moeten dat wel even overleggen want misscien wil die ander het wel niet!!!! En ze moeten het ook even aan hun kindren vragen!!! Scheiden is niet leuk maar soms is het wel beter dan dat eeuwige geruzie!!!!! Dus GEEN PANIEK ALS JE OUDERS GAAN SCHEIDEN!!!!! xxxxxxxxxxxxx ik

Naam : Sebastiaan Datum : 24-01-2006
Ik vindt wel dat je er lang over moet nadenken en het nog een aantal keer moet uitstellen en opnieuw proberen, en als het dan niet lukt, dan lukt het gewoon echt niet en dan kun je er maar beter mee ophouden.

Naam : leez Datum : 24-01-2006
Ik vind dat ouders best uit elkaar mogen als ze dat willen! Die mensen willen ook gelukkig zijn en dan zijn ze dat blijkbaar met elkaar niet! Jammer voor de kinderen maar zo zit het leven in elkaar!

Naam : judith Datum : 24-01-2006
ik vind dat ouders niet moeten scheiden want het is echt niet leuk!! maar het is ook niet leuk als ze steeds ruzie maken dus ik heb niet echt een mening . groetjes judith

Naam : romkje en rianne Datum : 24-01-2006
ouders hoeven niet bijelkaarde blijven ze mogen toch zelf beslissen?of nie tik ben het er mee oneens greotjes wij

Naam : Seli Datum : 24-01-2006
ik vint dat ouders by elkaar moeten blijven want kinderen moeten met warme hand behandeld worden .maar als ouders ruzie hebben moeten ze maar naar buiten dan hoord het kind het niet ...........

Naam : Madeleine Datum : 24-01-2006
Als ze gingen trouwen.toen zeiden ze toch:Mijn hele leven lang zal ik trouw zijn voor mijn echtgenoot. Nou,en gaan ze paar jaar later scheiden! ik vind wel dat ze dan bij elkaar moeten blijven! Doei -hoi- Madeleine!

Naam : lieke van miert Datum : 24-01-2006
ik vind dat ouders best mogen scheiden. maar het is heel depresief voor een kind dat hun ouders ruzie hebben. als mijn ouders ruzie hebben ben ik altijd bang dat ze gaan scheiden. gelukkig hebben ze bijna nooit ruzie. maar moet je voorstellen hoe die kinderen zich dan voelen. en wat een gedoe een dag bij die en een dag bij die ouders moeten bij elkaar blijven wonen. ze hebben er voor gekozen en een kind deel je niet een kind is voor samen. groetjes van lieke van miert uit rijsbergen

Naam : tessa Datum : 24-01-2006
ik vind dat ouders niet moeten scheiden als ze kindere hebben

Naam : melinda Datum : 24-01-2006
Ik vind dat ouders best mogen scheiden anders houden ze toch niet meer van elkaar en maken ze misschien alleen maar ruzie. En ik denk dat dan het kind liever wil dat de ouders gaan scheiden Maar het zou wel mooi zijn als dat wel kon zonder ruzie dan zou het nog prettiger zijn.

Naam : wieke Datum : 24-01-2006
ouders moeten niet bij elkaar blijven als ze niet van elkaar houden. dan hebben kinderen er alleen maar last van want dan maken de ouders vast alleen maar ruzie!!

Naam : cynthia Datum : 24-01-2006
ik vind dat ouders zelf moeten weten wat ze doen alleen het heeft wel gevolgen voor hun kind want het kind kan zich dan rot gaan voelen en niet goed concentreren op wat die moet doen en daar denken de meeste ouders dan niet aan ik ken ook iemand en daar van zijn de ouders ook geschieden en dat heeft we gevolgen op dat kind en dss is gewoon voor sommige kinderen heel erg lastig want die kan dan niet duur werken ik had er geen last van maar ik vind dat dan wel weer heel rottig mijn ouders hebben ook wel eens ruzie en dan zegt mijn moder zullen we gaan scheiden en is het meestal gelijk wel weer goed doei doei ik hou van jullie

Naam : noor Datum : 24-01-2006
ik vind dat ouders best mogen scheiden als je niet meer van mekaar houdt en ruzie hebt heeft het geen nut.maar de kinderen moeten wel omstebeurten de kinderen krijgen. van noor

Naam : geranne Datum : 24-01-2006
ik vind dat ouders mogen scheiden als ze dat willen misschien is dat ook nog wel leuker voor dat kind want dat kind zit dan ook alleen maar in de ruzie

Naam : Madeleine Datum : 24-01-2006
Ik zou het harststikke erg vinden als mijn ouder gingen scheiden maar als ze niet van elkaar houden moet je er ook respect voor hebben..je kunt dan af en toe bij hun langs komen! VEEL GROETJES MADELEINE -hoi-

Naam : july Datum : 24-01-2006
ik vind dat de ouders wel kunnen scheiden van elkaar. want anders heb je toch steeds die ruzie aan je hoofd. en haten je ouders elkaar en dan probeer jij het goed te maken en dan lukt het toch niet want ze zijn boos op elkaar.

Naam : Yoeri Polderman Datum : 24-01-2006
ik vind het onzin als je voor de kinderen niet zou moeten scheiden het is hun leven

Naam : Prinsesje Datum : 24-01-2006
Als je ouders vaak echt ruzie hebben, is het beter voor hen en zeker voor jezelf dat ze gaan scheiden. Dat lijkt erg, maar na een tijdje zul je merken dat het beter was voor allemaal. Ouders die niet willen scheiden voor hun kinderen, doen ze alleen maar tekort, vind ik.

Naam : srosh Datum : 24-01-2006
ik vind dat de ouders niet moeten scheiden want zielig voor de kinderen de kinderen kunnen toch ook hun ouders een beetje koppelen of je kan zielig doen en huilen vvoor je ouders en zeggen alsjeblieft hoe zou jij het vinden als je ouders zo deden of ze negeren tot ze hun excuses aanbieden of je moet een nacht bij een vriendje slapen en niet naar huis komen zonder dat je ouders van iets weten dan moet je smorgens naar huis gaan en dan zeggen dit doen jullie mij al de hele tijd aan dit waren mijn tips dag

Naam : danique Datum : 24-01-2006
heey, ik vind,dat als je kiest om een kind te krijgen dan moet je hij of zij gewoon opvoeden! xxx mij

Naam : anne Datum : 24-01-2006
wat een onzin waarom zouden ouders bij elkaar blijven als ze niet meer van elkaar houden daar moeten kinderen dan ook maar aan wennen dat heb ik ook gedaan xxxxx-xxxxxx

Naam : robin (ik benn een meisje geen jongen!!!!!!!!!!!!!) Datum : 24-01-2006
ik vind dat ouders niet moeten scheiden want het is slecht voor de kids!!!!!

Naam : marco Datum : 24-01-2006
ik vind dat ouders wel bij elkaar moeten blijven want als je echt van elkaar houd waarom moet je dan scheiden ?

Naam : Liza Datum : 24-01-2006
Ik vind dat ouders best mogen schieden. Als er steeds ruzie wordt gemaakt, is dat ook niet gezellig. Ouders kunnen ook een goede regeling maken, over wie de kinderen wanneer krijgt.

Naam : leonie marsman Datum : 24-01-2006
ik vind dat stellen bij elkaar moeten blijven. toen ze gingen trouwen hebben ze beloofd om bij elkaar te blijven. ik vind het belachelijk!!!! en het is heel moeilijk voor kinderen

Naam : Sannexx Datum : 24-01-2006
heey, Ouders mogen van mij best scheiden, maar denk ook eens aan het kind. laat het kind ook meebeslissen. Als kinderen verdriet hebben omdat de ouders zijn gescheiden is dat natuurlijk helemaal niet fijn.dus als je gescheiden bent,, zorg dan dat ook het kind het nog erg naar haar/zijn zin heeft.

Naam : michelle Datum : 24-01-2006
haai, ik vind dat ouders wel uit elkaar mogen gaan want anders hebben de kinderen last van ruzies en dat is helemaal niet leuk!

Naam : michelle Datum : 24-01-2006
haai, ik vind dat ouders wel uit elkaar mogen gaan want anders hebben de kinderen last van ruzies en dat is helemaal niet leuk!

Naam : Sanne Datum : 24-01-2006
Ik vind wel dat ze uit elkaar mogen gaan hoor, want als je ouders niet meer van elkaar houden of vaak ruzie hebben is het toch ook niet leuk voor de kinderen.

Naam : Saskia Muusers Datum : 24-01-2006
Ik vind dat ouders moeten scheiden van elkaar als ze niet met elkaar kunnen leven. Want als bij elkaar blijven wordt het erger. Straks gaat het servies eraan

Naam : Marja Datum : 24-01-2006
h0ih0i...!! ik vindt dat de ouders dan toch moeten gaan scheiden dan is het wel erg voor de kinderen maar als je ouders niet gaan scheiden maken ee toch de hele tijd ruzie en dat doet het kind veel meer pijn... kusSs Marja

Naam : Lana Datum : 24-01-2006
Heej, Ik vind dat de ouders als ze veel ruzie maken gewoon bij elkaar moeten blijfen. En dan moeten ze zich aanpassen en niet zo veel ruzie maken! Want als ze dan blijfen ruzie maken vind ik dat je niet goed aan je kind denkt.

Naam : bjorn Datum : 24-01-2006
hey, je ouders kunnen beter scheiden, anders is er altijd alleen maar ruzie in het huis, en daar wordt het kind dan ook niet echt gelukkig van.

Naam : Daniël Datum : 24-01-2006
Als je niet meer wilt, kun je het best gewoon scheiden, het is inderdaad zielig voor de kinderen dan en zo, maar als je met veel tegenzin bijelkaar blijft, ga je je kind de schuld geven, en word het alleen maar erger!

Naam : Fanny van Uden Datum : 24-01-2006
heey, ik vind, dat als je kiest om een kind te krijgen ook gewoon samen dat kind moet opvoeden, want neem dan gewoon geen kind als je het op jonge leeftijd verdriet doet omdat haar of zijn ouders uit elkaar gaan. gelukkig zijn mijn ouders nog gewoon bij elkaar.

Naam : Thijs Datum : 24-01-2006
ik vind dat ouders moeten scheiden, ook al is het rottig voor je. Het is toch beter

Naam : Roos Bouman Datum : 24-01-2006
HoOii,,:) ik vind dat als je ouders niet meer gelukkig zijn ze beter uit elkaar kunnen gaan want als ze bij elkaar blijven voor de kinderen zitten de kinderen de hele tijd in die ruzies daar word je ook niet vrolijker van ...tog ?!!! mijn ouders zijn ook gescheiden en dat is nu een stuk beter. ik ben de halfe week bij mijn vader en de andere helft bij mijn moeder en het weekend om en om dus ik zie mijn ouders even veel. ( ze wonen ook heel dicht bij elkaar en zijn nog gewoon hele goede vrienden) Dikke KusS Roos

Naam : danique Datum : 24-01-2006
heej jeugdjournaal, Ik vind dat de ouders wel bij elkaar moeten blijven. Een kind vind dat ook veel fijner. De ouders van mijn vriendin zijn ook geschreiden. En zij kan alleen in het weekend naar vader toe. Waarom neem je anders kinderen als je toch gaat scheiden. Dat vinden kinderen niet fijn! Een kind vind het veel fijner als ze ouders hebben die geen ruzie maken, of gaan scheiden. Dus voordat je een kind neemt moet je zeker weten dat je Niet gaat scheiden. Neem anders gewoon geen kind maar daarvoor in de plaats een dier.

Naam : loeki Datum : 24-01-2006
mijn ouders zijn in oktober gescheiden maar het maakt my niet veel uit. maar als je vader je moeder slaat kan hij beter het huis uitgaan ik heb nog geluk gehad dat ze "vriendschappelijk" uit elkaar zijn gegaan en ik zie me vader best vaak. duzz ligt eraan in wat voor positie je zit

Naam : nienke Datum : 24-01-2006
ik vind dat de ouders bij elkaar moeten blijven voor hun kinderen. als ze van elkaar hielden en ze hebben gezegt met hun trouwen dat ze elkaar zullen gehoorzamen moet ze zich daar ook aan houden ook.

Naam : Michelle Datum : 24-01-2006
Ik vind dat ouders geen kinderen mogen hebben als ze al van te voren weten dat ze gaan scheiden! Ze kunnen beter bij elkaar blijven. En als het ECHT niet gaat... tja dan zal het wel moeten gebeuren! Maar ik vind niet dat ze het zomaar opeens zonder het te zeggen tegen hun kinderen mogen doen. Wat vinden jullie?

Naam : Floortje Datum : 24-01-2006
hallo. het is natuurlijk niet leuk voor de kinderen als je ouders gaan scheiden maar dat is beter dan de hele tijd ruzie. en alsof je ouders net alsof doen of ze voor elkaar niet bestaan. mijn ouders zijn niet gescheiden maar ik zou liever hebben dat ze gingen scheiden dan de hele tijd ruzie enzow..

Naam : Kristina Datum : 24-01-2006
hallo iedereen, Ik vind dat als je ouders echt ruzie hebben dat ze maar moeten gaan scheiden, want die ouders blijven vaak toch ruzie maken waardoor die kinderen zich daardoor niet beter gaan voelen.. Juist als die ouders scheiden komt de moeder (& vader) tot rust en dan kan je je leven weer een beetje opbouwen.. Toch blijft het niet leuk! !!Groetjes van Kristina!!

Naam : Eva van Bosheide Datum : 24-01-2006
vaak is het beter om te scheiden. dat is ook niet leuk, maar als je steeds naar ruziënde ouders kijken en luisteren. en je went er eerder aan als je ouders gescheiden zijn dan dat je thuiskomt en je ouders geen woord tegen elkaar of tegen jou zeggen.

Naam : jury Datum : 24-01-2006
waarom zou je stemmen dat ouders altijd bij elkaar moeten blijven ook tijdens scheidingen, als dat gebeurt dan denk je er vast heel anders over. (mijn ouders zijn ook gescheiden)

Naam : Roos Bouman Datum : 24-01-2006
Hoi,,:) ik vind niet dat ouders als ze willen scheiden bij elkaar moeten blijven want mijn ouders zijn ook gescheiden en naar een tijdje wen je er wel aan en als ze bij elkaar waren gebleven zouden ze ongelukkig zijn en dan zit je de hele tijd in die ruzies daar word je tog ook niet vrolijk van

Naam : Sara Datum : 24-01-2006
Hoi. ik vind dat de ouders dan op zijn minst bij elkaar moeten blijven tot hun kinderen zijn opgegroeid, of scheiden als je kind nog heel erg jong is. dan is het uiteindelijk niet zo heel erg meer.

Naam : Inca Datum : 24-01-2006
Je kan niet bij elkaar blijven als je ruzie hebt dus zal ik scheiden. Anders heb je elke seconde ruzie dat is ook niet leuk. En misschien kan die gene die gaat scheiden wel geluk vinden met een ander

Naam : Plity Datum : 24-01-2006
Mensen die geen gescheiden ouders hebben moeten nu niet komen praten!!!! Want jullie weten nniet hoe het voelt om gescheiden te hebben... Bij mij is het gewoon opgelost en daar ben ik blij mee... Als je gescheiden ouders hebt raad ik je aan om met je ouders aan tafel

Naam : cien Datum : 24-01-2006
hoi. ik vind je dat je ouders beter iut elkaar kunnen gaan als het niet meer gaat en je ouders niet meer van je elkaar houden . wat al die ruzie is ook niet goed voor je . dikke doei

Naam : cien Datum : 24-01-2006
hoi. ik vind je dat je ouders beter iut elkaar kunnen gaan als het niet meer gaat en je ouders niet meer van je elkaar houden. wat al die ruzie is ook niet goed voor je. dikke doei

Naam : Jamila Datum : 24-01-2006
ik vind dat ze bij elkaar moeten blijven want... stel je voor je moet mischien bij 1 van de ouders blijven die je helemaal niet aardig vind dus als je gaan scheiden dan gaat de vader mischien op de ene kamer slapen en de moeder de andere.

Naam : guus Datum : 24-01-2006
ouders MOETEN bij elkaar blijven ruzie mAKEN DOEN ZE MAAR ERGENS ANDERS

Naam : Maaike Datum : 24-01-2006
Hallo jeugdjournaalredactie, Ik weet niet of ouders bij elkaar moeten blijven, omdat de kinderen dat willen. Soms is het beter als ze uit elkaar gaan, want anders krijg je alleen maar geruzie thuis. En dan lijkt het mij ook niet altijd even fijn thuis. Als er alleen maar ruzie is en niet gewoon een gezellige sfeer in huis is dan is het misschien beter als ouders gaan scheiden. Het is niet leuk, maar soms moet je doen wat het beste is!

Naam : >>>>:D<<<< Datum : 24-01-2006
Het is of uit elkaar of niet en allebei is erg voor de kinderen als ze bij elkaar zijn heb juh dat geruzie weer, en als ze niet bij elkaar zijn mis je ze heel erg en dan hoor je niet te hebben :( maarja je moet het geluk hebben dat je vader of moeder de wAre kiest:D

Naam : Lars Datum : 24-01-2006
hallo, Ik vind het een beetje raar als ouders voor hun kind of kinderen bij elkaar blijven.Ik kan natuurlijk niet weten hoe het voelt als ouders uit elkaar gaan maar als ik mijn ouders elke dag ruzie zie maken dan zou ik liever hebben dat mijn ouders uit elkaar gaan (denk ik.) Doei doei, lars

Naam : Romee Datum : 24-01-2006
Ho0i,, gescheiden ouders is volgens my best wel rottig, Zelf heb ik dit probleem niet.. maar als ouders niet gaan scheiden omdat ze kinderen hebben en dat die het misschien rottig vinden, Pff. Dat is best wel raar.. Als jy (als ouder) gewoon met het kind gaat praten dan gaat het veel beter.. Zeg dan dat er anders alleen maar ruzie is tussen de 2 volwassene.. en je m0et triuwens ook aan je eigen leve denken.!! JY WORD ER NIET GELUKKIGER VAN!!

Naam : henkjaap Datum : 24-01-2006
ik vind dat ouders wel mogen schijden maar dan wel met elkaar moeten omgaan voor de kinderen

Naam : Klaas Datum : 24-01-2006
Heej jeugdjournaal. Ik vind het stom als ouders bij elkaar blijven alleen voor het kind het is natuurlijk zielig voor het kind maar als de ouders niet meer van elkaar houden den is er ook alleen maar ruzie in huis en dat is veel erger dan scheiden. Groeten,Klaas uit overijssel

Naam : yvette Datum : 24-01-2006
hey, ik vind het dom als ouders bijelkaar blijven. ze mogen zelf weten of ze scheiden. het is natuurlijk niet leuk voor dat kind, maar het krijgt altijd weer een vader en moeder

Naam : linde Datum : 24-01-2006
hallo allemaal, ik vind eigenlijk wel dat de ouders zelf mgen kiezen wat anders worden ze zelf misschien ook ongelukkig. mijn ouders zijn bijvoorbeeld ook gescheid en mijn vader is voor ze werk naar een ver land ge gaan waar ik dan 2 x per jaar heen ga .:( ik mis hem dan best wel maar het is misschien wel beter geweest dan dat ze bij elkaar bleven . mijn vader is er ook best door verrandert, vroeger soeg hij ons soms maar nu niet meer en vond de scheiding wel moeilijk maar is nu ook gelukkig met zijn nieuwe vriendin en mijn moeder met me stiefvader .:D

Naam : Tara Datum : 24-01-2006
Ik vind het beter dat ouders scheiden als ze heel veel ruzie hebben want dan is er thuis ook geen bal meer aan.

Naam : Loes Datum : 24-01-2006
Heej, ik vind het heel stom als ouders bij elkaar blijven voor het kind. Het kan alleen maar een nadeel zijn voor het kind die dan alleen maar tussen ruzie en conflicten zit. Dan zou het nog beter af zijn met gescheiden ouders. En opzich is dat nog niet zo'n heel erg probleem! Groetjes, Loes

Naam : Eefje Datum : 24-01-2006
Hallo allemaal!! Ik vind dat ouders niet hun hele leven bij elkaar hoeven te blijven. Als ze niet meer van elkaar houden en toch steeds ruzie hebben, dan kunnen ze beter uit elkaar gaan. Voor de kinderen is dat vervelend, maar misschien kunnen ze samen overleggen hoe ze dit op gaan lossen. Ik denk dat het vervelender is als je ouders steeds ruzie maken dan dat ze uit elkaar zijn en allebei bij gelukkig zijn!

Naam : rianne Datum : 24-01-2006
ik vind dat ouders gewoon moeten scheiden want als ze de hele tijd ruzie maken. daar heeft het kind ook niks aan. het gaat waarschijnlijk ook tenkostte van zijn slaap en de cijfers op school. dus ze kunnen beter scheiden zodat de kinderen om het weekend bij de ouders kunnen komen zonder geruzie!!

Naam : yfkuh Datum : 24-01-2006
het slaat nergens op dat ouder voor hun kinderen bij elkaar moeten blijven, dan hebben ze toch de hele tijd ruzie en dat is al helemaal niet leuk voor het kind! Liefs yfke

Naam : susan meesters Datum : 24-01-2006
hoi ik vindt dat je ouders best gewoon mogen scheiden want het hoefd niet perse voor je kinderen niet te gaan scheiden als je dat wil doe je dat doei

Naam : kevin Datum : 24-01-2006
Ik vindt dat ze dan wel uit elkaar moeten want anders krijg je vaak ruzie ne dat is voor het kind ook niet leuk. groetjes Kevin!

Naam : Elianne Datum : 24-01-2006
Hallo, Je kan beter scheiden dan bij elkaar blijven, dan komt er alleen maar meer ruzie. Mijn ouders zijn ook gescheiden en dat is uiteindelijk veel fijner.

Naam : joost van harten Datum : 24-01-2006
ja ik vind dat ouders gewoon dij elkaar moeten blijven omdat je de kinderen veel verdriet kan doen

Naam : deniz Datum : 24-01-2006
aan de ene kant vind ik het erg dat mijn ouders 2/3 jaar terug zijn gescheiden maar aan de andere kant is het ook een opluchting er zijn geen grote ruzies meer bij ons thuis.

Naam : dennis Datum : 24-01-2006
neej ik vind niet dat ze bij elkaar moeten blijven voor de kinderen maar het zou wel leuker zijn voor de kinderen. dennis 13

Naam : sifra Datum : 24-01-2006
hey het is niet leuk als je ouders gaan scheiden....dat is egt verschrikkelijk..maar je kunt toch ook goede afspraken maken...dat ze dicht bij elkaar gaan wonen en dat je dan maakelijk naar je pa kan (als je dan bij je ma woont) je kunt dan afspreken de ene week bij je vader en de andere week bij je moeder ofzow...xxx Sifra

Naam : Guido W Datum : 24-01-2006
ONZIN!!!!!!!!!!! dat moen ze toch zelf weten man en de kinderen die moeten nie zeure dan kunnen die mense nie meer met mekaar uitzien dan krijge ze ruzie en dan valle er meppe en das helemaal nie leuk ik weet nie hoe dat voelt maar s heel erg

Naam : reggie Datum : 24-01-2006
Ik vind dat ouders zelf mogen weten of ze scheiden. Ze moeten er wel eerst goed over nadenken, want het heeft wel grote gevolgen voor hun kind. Ik heb ook gescheiden ouders maar ik vind dat zelf niet zo heel erg. Het is alleen soms weleens lastig met mn verjaardag enzo.

Naam : David Datum : 24-01-2006
hoi jeugdjournaal! mijn ouders zijn niet gescheiden maar ze hebben vaak ruzie om wat we allemaal gaan doen en ik spreek zelfs nederlands en mijn broer en zus ook. david

Naam : loulou Datum : 24-01-2006
hoi, ik vind dat als ouders willen scheiden, ze dat moeten doen, hoe naar het ook voor de kinderen is. Want als je ouders de hele tijd ruzie maken heb je toch ook geen leven!!loulou

Naam : loulou Datum : 24-01-2006
hoi, ik vind dat als ouders willen scheiden, ze dat moeten doen, hoe naar het ook voor de kinderen is. Want als je ouders de hele tijd ruzie maken heb je toch ook geen leven!! loulou

Naam : tim leegte Datum : 24-01-2006
het kind zal echt in een hel leven steeds weer van de vader naar de moeder en dan moet ook nog school geregeld worden

Naam : Jules Wilke Datum : 24-01-2006
Ik vind gewoon dat de ouders bij elkaar moeten blijven voor de kinderen. Omdat Het voor de kinderen niet leuk is dat hun ouders gaan scheiden. Want dan moeten ze van mama naar papa van papa naar mama en dat is gewoon niet zo leuk.

Naam : Marja Datum : 24-01-2006
Mijn ouders zijn ook gescheiden. Je kunt het maar moeilijk geloven in het begin. maar later wen je er wel aan dan ga je er over na denken en er over praten zodat je het beter begrijpt hoezo ze uit elkaar gegaan zijn dat heb ik ook gedaan en heeft me veel geholpen!

Naam : evenlien Datum : 24-01-2006
als ouders willen scheiden dan moeten ze maar scheiden! het sfeer in huis word daar echter niet gezelliger van hoor!!!...

Naam : Robert Datum : 24-01-2006
Mijn ouders zijn ook gescheiden en dat is heel vervelend vooral in het begin! je moet gewoon proberen er mee om tegaan of er over praten met vrienden of met je ouders en je moet vragen of je dan wat vaker naar je ene ouder mag als je dat leuker vind

Naam : johanna Datum : 24-01-2006
heey hallo als hun willen scheiden mijn best maar je moet ook voor de kinderen denken en zij dan mischien mogen ze niet hun vader zien dat is al erg genoeg mijn ouders zijn niet gescheiden maar ik heb heel veel vriendinnen die hun vader of moeder mag zien en dat is niet eerlijk vergelijken met de kinderen die ze wel mgen zien het is echt harstiiken zielig. groetjes en ouders lees dit ook a u b. johanna -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-

Naam : yasmin Datum : 24-01-2006
mijn ouders zijn zelf niet geschijden maar die van een van mijn vriendinnnen wel. zei vind het wat minder leuk want van haar moeder mag ze haar vader niet meer zien. dat vind ik erg rot voor haar

Naam : mara Datum : 24-01-2006
dat vind ik onzin! als je ouders gaan scheiden kan jij er niets aan doen, anders leef je in een huis vol met haat en gedoe. alleen maar omdat je ouders ruzie of een discussie hebben gehad. veel mensen staat er niet bij stil, maar het kind is altijd de dupe. wij hebben het er het meest last van! wij willen onze ouders gelukkig zien, en als ze gelukkig moeten zijn, dan maar liever gescheiden! mara(13)

Naam : Tessa Demmer Datum : 24-01-2006
Ik vind dat ouders bij elkaar moeten blijven want anders worden de kinderen de dupe van en gaan ze minder goed leren en halen ze slechtere cijfers en dat moet niet want dan blijven ze zitten.

Naam : maaike Datum : 24-01-2006
Ouders bij elkaar blijven voor de kinderen al zouden ze liever scheiden? Denk je dat de sfeer daar beter op wordt in huis? Echt niet! En als je ouders altijd ruzies hebben dan, of als een van de ouders je geregeld slaat of vieze spelletjes speelt? Moeten je ouders dan maar gewoon bij elkaar blijven? Daar doen ze hun kinderen toch alleen maar pijn en verdriet mee! Ze kunnen juist beter voor hun kinderen uit elkaar gaan. Mijn ouders zijn ook gescheiden en het is nu thuis een stuk fijner en rustiger. Nee hoor, als het niet goed gaat zijn de kinderen er toch de dupe van, dan kunnen de ouders beter gewoon uit elkaar gaan zodat het voor de kinderen weer rustiger wordt!

Naam : Rosalie Datum : 24-01-2006
Hallo jeugdjournaal ik ben rosalie en ben het er mee eens dat als mensen willen scheiden dat ze dan bij hun kinderen moeten blijven. Ik hoop dat ik op tv kom alsjebliefd?

Naam : ikke Datum : 24-01-2006
ouders mogen wel scheiden al is het nietleuk voor kinderen als ze de hele dag ruzie hebben is het ook niet leuk

zondag, januari 22, 2006

38. Presentatie boek Gemist Vaderschap op 1 februari a.s.

Locatie: Vadercentrum ADAM in Den Haag, Jonckbloetplein 24 (T. 070-3075690).
Tijdstip: Woensdag 1 februari 11.00 uur (10.30 open)
----------------------------------------------------------------
Op woensdag 1 februari nemen de kamerleden Harry van Bommel (SP), Ruud Luchtenveld (VVD en Kees Vendrik (Groen links) de eerste exemplaren van het boek ‘Gemist vaderschap’ in ontvangst. Het boek wordt aan hen overhandigd door auteur Joep Zander, tijdens een presentatie in het ‘Vadercentrum ADAM’ in Den Haag.

Kinderen en vaders
In zijn nieuwe boek Gemist vaderschap noteert Joep Zander samen met co-auteur Emiel Smulders de ontluisterende verhalen van verschillende vaders. Ook kinderen en partners komen in het boek aan het woord. De auteurs geven veel achtergrond informatie over het functioneren van de politiek, de miskleunen van de Raad voor de Kinderbescherming en hoe de wetenschap het vader-kind probleem benadert. Ook komt aan de orde hoe vaders worden getraumatiseerd door het missen van vaderschap en het ontbreken van recht. Het belang van vaders en een specifieke vaderlijke opvoedingsstijl komt aan de orde, onder andere in een artikel dat Professor Tavecchio speciaal voor dit boek schreef. Pedagoog en schrijver Joep Zander schreef eerder enkele boeken over het ‘ouderverstotingssyndroom’. Deze boeken leidden tot een aanmerkelijke bekendheid van het fenomeen ouderverstoting in Nederland. Vaderschap is zijn kernonderwerp, dat tot nu toe meer in een aantal losse artikelen en in diverse radio-en tv-discussies aan de orde kwam.

Het ontvaderingsprobleem
Tijdens het schrijven hadden de auteurs een brede groep voor ogen. De cijfers liegen er niet om. Jaarlijks komen er 15000 kinderen bij die geen of nauwelijks contact hebben met hun vader. (Soms ook de moeder). Ongeveer 40% van de kinderen van gebroken ouders krijgen hun vaders niet meer te zien. Opa’s en oma’s missen hun kleinkinderen. Kinderbeschermers, advocatuur, rechters en hulpverleners hebben een gebrek aan goede informatie en gaan af op een verouderd beeld over vaderschap, moederschap en de ‘belangen van het kind’. Kinderbeschermingsambtenaren verdoezelen deze cijfers. Pas in 2004 erkent minister van justitie Donner min of meer de grote omvang van het ontvaderingsprobleem. De relatie van vader en kind wordt al decennia lang uitgehold. Dit boek stelt dat probleem in een breed kader aan de orde.

Kamerleden
Het afgelopen jaar hebben drie volksvertegenwoordigers zich hard gemaakt voor vaderschap. Deze krijgen daarom het eerste exemplaar van het boek ‘Gemist Vaderschap’ aangeboden. Kees Vendrik, die mede de grondslag legde voor de ‘vaderverklaring’ van Groen Links die de nadruk legt op de opvoedings en zorgverantwoordelijkheid van beide ouders. Ruud Luchtenveld, VVD, die een wetsvoorstel door de tweede kamer heeft geloodst waarmee gelijkwaardig ouderschap wordt bevorderd. En Harry van Bommel die bekend is van diverse publicaties rond vaderschap (staatscourant, NRC) en als gastschrijver in het boek Gemist vaderschap. Van Bommel, SP, heeft zich ingezet voor een Roemeense vader die zichzelf op het station in Den Haag in brand heeft gestoken.

Programma
10.30 uur: Ontvangst
11.00 uur: Opening door Joep Zander en korte lezing over het belang van vaders en vaderschap door Professor Louis Tavecchio.
11.15 uur: Aanbieding aan de kamerleden.

Overige programma onderdelen:
  • Mattie van den Heuvel. Over kinderen van vaders.
  • Muzikaal intermezzo pianist Jo Huijts.
  • Rob van Altena: korte inleiding Beeldvorming rond vaderschap
  • Vragen aan de auteurs.
  • Informele afsluiting met groente soep.
  • Tijdens het programma dat ongeveer twee uur duurt kunt u een expositie van kunst over vaderschap bekijken (In het boek wordt ook een hoofdstuk gewijdt aan het onderwerp vaderschap en kunst.)
Plaats en tijd
De presentatie van het boek gemist Vaderschap wordt gehouden in het Vaderscentrum ADAM in Den Haag, Jonckbloetplein 24 Telefoonnummer 070-3075690. de bijeenkomst begint om 10.30 uur. Belangstellenden wordt verzocht om per mail contact op te nemen met Joep Zander: mailto:joep@joep.nl.nu

Gegevens over het boek:
Titel: Gemist vaderschap; Auteur: Zander, J.; Co-auteur: Smulders, E.A.F.
Uitgever: Rela Publishing NUR-code: 745 NUR-omschrijving: Emancipatie Fullcolour omslag en 4 fullcolour kleurenpagina's Aantal pagina's: 132 Bindwijze: Ingenaaid; ISBN-10:ISBN 9080863122; ISBN-13: 9789080863125

Het boek bevat onder andere teksten van Tweede-Kamerlid Harry van Bommel en Professor Tavecchio. Prijs 13,50. Het boek is te koop of te bestellen bij de boekhandel. Het kan ook direct besteld worden door het bedrag 13,50 per boek plus een bijdrage van 2 euro in de verzendkosten overmaken op giro 2156372 t.n.v. Joep Zander Deventer.

vrijdag, januari 13, 2006

37. Superpa's tot die redding (Afrikaander vaders in Zuid Afrika)

Zuid Afrika; Huisgenoot; 1 September 2005

Hulle betaal onderhoud, maar moet smeek en soebat om hul kroos te sien. Gemasker en gemantel hang hulle in die lug – vir die reg om deel van hul kinders se lewe te wees.