zondag, september 28, 2008

208. 4 op de 10 Belgen wil kinderen kunnen onterven

Bron: De Tijd: Mail - 25 sept 2008

4 Belgen op de 10 vinden dat men kinderen moet kunnen onterven. Momenteel is dat niet mogelijk omdat zij als beschermde erfgenamen altijd recht hebben op een minimaal deel van de erfenis. Dat is één van de opvallende conclusies uit de Grote Successie-enquête die Netto voerde bij een panel van ruim 1.000 40-plussers.

(netto) - Een deel van de nalatenschap is gereserveerd voor de wettelijk beschermende erfgenamen, zoals de partner en de kinderen. In België is het bijgevolg onmogelijk om de nakomelingen te onterven. Zij hebben altijd recht op een minimaal deel van de nalatenschap: de wettelijke reserve. Sommige juristen stellen de omvang van die wettelijke reserve in vraag. Ook de Belg lijkt stilaan rijp voor een zekere aanpassing van de wet. 1 op de 2 Belgen is het oneens met de stelling, maar toch vindt 38 procent dat het mogelijk moet zijn om kinderen volledig te onterven. Gelijkaardige resultaten zien we op de vraag of het mogelijk moet zijn om de partner volledig te onterven: 53% is het daar niet mee eens, 36% vindt expliciet dat het wél moet kunnen.

De Belg ligt niet wakker van erfenisplanning

Amper een kwart heeft al nagedacht over wat er na zijn dood met zijn vermogen zal gebeuren en daarover al informatie gezocht. 85 procent van de Belgen ouder dan 40 jaar heeft nog niets ondernomen om zijn of haar erfenis concreet te regelen. Een opsplitsing per leeftijd toont overigens aan dat we er rijkelijk laat mee beginnen. Of zelfs helemaal niet. De 65-plussers die al maatregelen getroffen hebben, zijn duidelijk in de minderheid.

Flink gebuisd op de kennistest: 3,5 op 10

Hoe goed is de gemiddelde Belg eigenlijk op de hoogte van de basisregels van het Belgische erfrecht? Kent hij de technieken waarmee hij af kan wijken van die regels? En schat hij de fiscale gevolgen correct in? Om dat na te gaan, peilden we in onze enquête uitgebreid naar de kennis over erfrecht en successieplanning via meerkeuzevragen. Het resultaat is ontluisterend: gemiddeld scoort de Belg amper 3,5 op 10. Het topantwoord was meestal 'ik weet het niet'. In de meeste gevallen werd dat topantwoord gevolgd door het verkeerde.

Desondanks is de Belg een doe-het-zelver

Ondanks dat gebrek aan kennis, heeft ruim 1 op de 3 Belgen die de overdracht van zijn vermogen naar de volgende generatie wél al heeft voorbereid, dat op eigen houtje gedaan. Meer mannen dan vrouwen (39% vs. 30%) gaan overigens aan de slag zonder bijstand. Mensen die al op vroege leeftijd een erfenisplanning uitwerken, doen dit minder vaak op eigen houtje (26%) dan zij die pas op latere leeftijd een planning op poten zetten (37% van de 65-plussers).

Hoofdprioriteit: zo weinig mogelijk belastingen betalen

Prioriteit nr. 1 is ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk belastingen betaald moeten worden op de nalatenschap. En we zijn bereid om daarvoor ver te gaan. Te ver vaak. Zo vindt amper 1 op de 4 respondenten het onaanvaardbaar om een deel van het vermogen verborgen te houden voor de fiscus om zo successierechten te ontlopen. De Belgen vinden successierechten een bijzonder onrechtvaardige belasting. Zeker als we erven van de partner of van de ouders. 87% van de ondervraagden vindt het niet kunnen dat er belasting op de nalatenschap van de partner moet worden betaald, 77% vindt dat onrechtvaardig indien de nalatenschap van de ouders komt.

Vooral de mensen die het meeste baat hebben bij een actieve successieplanning lijken zich hiervan niet bewust te zijn. Samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen, koppels zonder kinderen: ze lopen allemaal het risico dat de verdeling van hun nalatenschap anders zal verlopen dan ze zelf voor ogen hebben.

Uit de enquête blijkt niettemin dat net die groepen dat niet beseffen. Zo heeft 4 op de 10 feitelijk samenwonenden (≠ wettelijk samenwonend!) nog niet nagedacht over de erfenisproblematiek omdat ze aangeven te denken dat dit voor hen ‘niet nodig’ is.

Uit de enquête blijkt vooral dat over het statuut en de erfenisrechten van wettelijke en feitelijke samenwonenden heel wat verwarring bestaat. Wettelijke en feitelijke samenwonenden worden onder bepaalde voorwaarden gelijkgesteld met gehuwden wat betreft het successierecht. Dit betekent echter niet dat zij inzake erfrecht eveneens gelijkgesteld zouden zijn. Feitelijke samenwoners erven immers helemaal niet automatisch van elkaar. Dat is een hardnekkig misverstand dat blijkbaar bij veel mensen leeft.

Het laatste taboe

Praten over erfenissen lijkt wel het laatste grote taboe. Ruim 60% van de ondervraagden heeft (nog) nooit met zijn ouders gepraat over de erfenis. Uit eerder onderzoek van Netto (juni 2008) bleek dat 4 op de 10 erfgenamen (42%) daarover ruzie had met een familielid. 6 op de 10 van die ruziënde erfgenamen gaf aan dat dit de familierelatie duurzaam ontwricht. Belangrijk: het aantal ruziënde erfgenamen halveert, tot 2 op de 10, als alle erfgenamen op de hoogte waren van de wensen van de overledene.

Mensen die zelf al een of meerdere erfenis(sen) kregen, brengen het onderwerp vaker ter sprake met hun kinderen en kaarten het meer in detail aan bij hun ouders. Met andere woorden: ervaring met erven doet erover praten.


Alle resultaten van De Grote Successie-enquête worden nu zaterdag 27 september uitgebreid toegelicht in een speciaal dossier in Netto, het personalfinancemagazine van De Tijd.


Vier Belgen op 10 vinden dat je kinderen moet kunnen onterven

Bron: Cash.be - 26 sept 2008

(Belga) Achtendertig procent van de Belgen vindt dat het mogelijk moet zijn om je kinderen te onterven. Dat blijkt uit de Grote Successie-Enquête van Netto, het personalfinancemagazine van De Tijd. De enquête werd gevoerd bij een panel van ruim duizend 40-plussers.

Vijfentachtig procent van de Belgen ouder dan 40 jaar heeft nog niets ondernomen om de erfenis concreet te regelen. Bij zij die er wel al over gepraat hebben met familie, bleek dat 42 procent er al ruzie over heeft gehad. Zes van de tien van die ruziënde erfgenamen gaf aan dat dit de familierelatie duurzaam ontwricht. Belgen zijn ook slecht op de hoogte van het Belgisch erfrecht. We scoren gemiddeld 3,5 op tien op de test die Netto heeft gevoerd over erfrecht en successieplanning. Voor de Belgen is de hoofdprioriteit zo weinig mogelijk belastingen betalen. Zevenentachtig procent van de Belgen vindt het niet kunnen dat er belasting moet worden betaald op de nalatenschap van de partner, 77 procent vindt dat onrechtvaardig bij nalatenschap van de ouders. (TIP)


Vier op tien Belgen willen kinderen kunnen onterven

Bron: Knack.be - België - nieuws - 26/09/2008 08:37

Vier Belgen op de tien vinden dat het mogelijk moet zijn om je eigen kinderen te onterven. Dat blijkt uit de Grote Successie-Enquête van Netto, het personal financemagazine van de krant De Tijd, waaraan ruim 1.000 40-plussers deelnamen.

Momenteel is dat niet mogelijk omdat kinderen als beschermde erfgenamen altijd recht hebben op een minimaal deel van de erfenis.

Hetzelfde resultaat is er in het geval van de partners: 53 procent vindt dat het niet mogelijk mag zijn om de partner te kunnen onterven, 36 procent vindt dat het wél moet kunnen.

Ruzie

Ver blijkt uit de bevraging dat 85 procent van de Belgen ouder dan 40 jaar heeft nog niets ondernomen om de erfenis concreet te regelen.

Bij zij die er wel al over gepraat hebben met familie, bleek dat 42 procent er al ruzie over heeft gehad. 60 procent van die ruziënde erfgenamen gaf aan dat het de familierelatie duurzaam ontwricht.

Kennis

Belgen zijn ook slecht op de hoogte van het Belgische erfrecht. We scoren gemiddeld 3,5 op 10 op de test die Netto heeft gevoerd over erfrecht en successieplanning. Voor de Belgen is de hoofdprioriteit zo weinig mogelijk belastingen betalen.

Amper één op de vier respondenten vindt het onaanvaardbaar om een deel van het vermogen verborgen te houden voor de fiscus om zo successierechten te ontlopen.

Meer artikels over:


Zie verder ook:

207. Tweede Kamer wil grootouders niet beschermen tegen toevallen erfenis aan exen - Schenkingen en erfenissen niet buiten de huwelijkse gemeenschap

Bron: Tweede Kamer, 11 september 2008, wetsvoorstel –

De Kamer is tegen het regeringsvoorstel om erfenissen en schenkingen voortaan buiten de huwelijkse gemeenschap van goederen te houden. Met een amendement wil Anker (ChristenUnie) het wetsvoorstel hierover van minister Hirsch Ballin (Justitie) veranderen. Anker krijgt daarbij steun van de andere coalitiepartijen en De Wit (SP).

De gemeenschap van goederen wordt gemoderniseerd om beter aan te sluiten bij bijvoorbeeld de vrouwenemancipatie. Minister Hirsch Ballin stelt onder andere voor om erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap van goederen te houden. De Kamer vindt dit te ingewikkeld voor burgers, omdat zij dan de administratie van drie vermogens moeten bijhouden: die van het gezamenlijke vermogen en van de twee partners. Bovendien kunnen zij de gemeenschap van goederen al beperken door huwelijkse voorwaarden aan te gaan.

Koude uitsluiting
Als echtgenoten elkaar willen behoeden voor de negatieve gevolgen van een faillissement, kunnen zij besluiten om formeel helemaal niets samen te hebben. In goede tijden kan zo'n afspraak gunstig zijn, maar als het later tot scheiding komt, kan deze zogenaamde "koude uitsluiting" zeer onredelijk uitpakken. Anker stelt voor om in een aparte wet een correctie achteraf mogelijk te maken. Minister Hirsch Ballin zegt toe de kwestie te onderzoeken, maar weet nog niet of een wettelijke regeling nodig is.

Ongehuwd samenwonenden
Mensen die langdurig ongehuwd samenwonen, hebben vaak gezamenlijk een vermogen opgebouwd. Als zij niets hebben geregeld via bijvoorbeeld een samenlevingscontract of een testament, kan bij scheiding een onbillijke situatie ontstaan. Dan kan immers het hele vermogen aan een van beide partners toevallen. De Wit vraagt de minister, te onderzoeken hoe dit kan worden voorkomen. Hirsch Ballin zegt zo'n onderzoek toe.

De Kamer debatteerde op 26 maart ook al over dit wetsvoorstel en stemt er donderdag 18 september over.

zondag, september 21, 2008

206. Kwaadwillende moeders - valse beschuldigingen - collaborerende hulpverleners (crèche, paranormale genezers) - Vader vals beschuldigd

Vader beschuldigd van verkrachten zoontje

Bron: AD.nl - Rotterdam Stad - REAGEER - donderdag 18 september 2008

PRINS ALEXANDER - Nadat de moeder constateerde dat het kindje buikpijn had, stapte ze met hem naar een paragnost. De paranormale genezer concludeerde dat de peuter het slachtoffer was van seksueel misbruik.

FOTO ANP

Zij beschuldigde hierop november vorig jaar de 42-jarige vader, Rene B. uit Prins Alexander, van verkrachting van hun kind.

De man ging vanaf dat moment door een hel, zo zei hij gisteren in de rechtszaal. Nadat zijn ‘ex’ en later ook de politie en justitie hem hadden beschuldigd, raakte hij zijn werk kwijt en keerden vrienden en familie zich aanvankelijk van hem af.

,,Tegen zo’n aanklacht kun je je nooit verdedigen. Mensen zullen altijd blijven zeggen dat hij het toch deed. Wat er ook gebeurt,’’ aldus advocaat mr. E. Buijs-van Bemmel. De peuter, over wie hij al vanaf de scheiding vlak na de geboorte van het kindje met de moeder in de clinch ligt ten aanzien van de omgangsregeling, heeft hij al bijna een jaar niet gezien. In de rechtszaal, waar de vader terechtstond voor het altijd door hem ontkende binnendringen van de anus met zijn vingers bij hem thuis, viel er een last van zijn schouders.

De officier van justitie heeft niet ‘de onomstotelijke overtuiging’ dat de beweringen van de moeder, die aangifte tegen de man deed, kloppen. Hij vroeg de rechter de verdachte vrij te spreken. Een onafhankelijke vaststelling dat het kind bovengemiddelde buikpijn had was er niet, omdat de vrouw nooit naar een echte dokter ging.

Ook de melding van de peuter op de crèche dat zijn vader stout was en ‘dingen deed’ en aan zijn ‘oppas-oma’ kunnen – volgens de aanklager – zijn geuit doordat moeder dat ‘onbewust’ bij het kind in de mond heeft gelegd.

205. Politiek wil wijk- en buurtrechters om overlastjeugd en massale frustratie van omgangsregelingen door kwaadwillende moeders aan te pakken

,,Een buurtrechter moet als een soort huisarts weten wat er in een buurt speelt en zich overal mee bezighouden: een leerling een juridische draai om de oren geven om niet meer te spijbelen, een conflict over een tuinschutting oplossen, bemiddelen bij geluidsoverlast en een omgangsregeling opleggen bij een scheiding”.>

Wijkrechter geeft direct een oorvijg

Bron: AD.nl - Binnenland - Door HANS VAN SOEST JEROEN DE VREEDE - REAGEER - zaterdag 20 september 2008

GOUDA - De rust in de Goudse probleemwijk Oosterwei is weer teruggekeerd, verklaarden minister Ter Horst en burgemeester Cornelis gisteren eendrachtig. Maar hoe nu verder?

De Goudse wijk Oosterwei staat in het middelpunt van de belangstelling nadat buschauffeurs te kennen hebben gegeven de overlast beu te zijn. FOTO ARIE KIEVIT

Veel allochtone bewoners herkennen zich niet in de manier waarop over hun wijk wordt bericht en gaan de discussie hierover aan met de politie. FOTO PIM MUL

Buschauffeurs van Connexxion besloten afgelopen weekend een deel van de wijk te mijden nadat een collega was beroofd. Burgemeester Cornelis sprak gisteren met zeventig onruststokers en met de Marokkaanse gemeenschap. In de Goudse stadsbussen komen toezichtcamera's.

Tegelijkertijd kondigen buschauffeurs in Zaandam aan maandag te staken. Ze eisen meer veiligheid op de bus. Busmaatschappij Connexxion spant een kort geding aan tegen de chauffeurs om de staking te voorkomen. Premier Balkenende sprak deze week harde woorden over de belagers. ,,Van ambulancepersoneel, buschauffeurs en politieagenten blijf je af.''

De oplossing van het probleem ligt mogelijk bij de buurtrechter. Het idee voor rechters in de wijk is afkomstig van Frank Visser, kantonrechter in Zaandam en bekend als 'rijdende rechter' op tv. Hij wil dat buurtrechters in de grote steden komen, die niet alleen straffen uitdelen, maar al éérder ingrijpen als buren of jongeren ontsporen.

,,Een buurtrechter moet als een soort huisarts weten wat er in een buurt speelt en zich overal mee bezighouden: een leerling een juridische draai om de oren geven om niet meer te spijbelen, een conflict over een tuinschutting oplossen, bemiddelen bij geluidsoverlast en een omgangsregeling opleggen bij een scheiding: alles dus,'' zegt Visser.

Het idee van Visser krijgt steun van hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer. ,,De wetgeving beschermt erg het individu, óók asociale overlastgevers. Daardoor is het lastig om in te grijpen. Maar een wijk, buurt of flat heeft óók rechten: het collectieve recht op een rustig leven.''

Brouwer stelt voor dat buurtwerkers eerst afspraken maken met de overlastgevers, en als die worden genegeerd direct de buurtrechter ingrijpt. ,,De nadruk ligt nu te veel op repressie, op ingrijpen als het te laat is. Nu staan buren of woningcorporaties vaak machteloos.''

Visser komt steeds meer zaken tegen waarbij een asociale bewoner veel overlast geeft. ,,Het is het type asociaal dat zich van niets of niemand wat aantrekt, de buurt terroriseert en er jarenlang mee wegkomt. Daar helpt alleen een harde, strikte aanpak.''

De PvdA voelt veel voor het concept van de rechter in de wijk. ,,Al bestaat het gevaar dat de rechterlijke macht er door wordt overbelast,'' zegt PvdA-Kamerlid Ton Heerts. ,,Er moet onderscheid worden gemaakt tussen echte criminaliteit en bijvoorbeeld een burenruzie over een schuurtje. Voor dat laatste kan beter een bemiddelaar in een wijk worden aangesteld.''

Ook oppositiepartij VVD vindt het idee van de buurtrechter sympathiek. Kamerlid Fred Teeven: ,,Maar alleen voor lichtere overtredingen, zoals steunfraude, overlast of winkeldiefstal. Dan kan het effectief zijn om mensen in hun buurt te kijk te zetten. Maar het helpt niet om relschoppers via snelrecht van de straat te krijgen. Buurtrechters zijn niet in staat om dergelijk snelrecht te spreken. We kunnen niet in elke wijk cellen bouwen.''

Zie ook:

204. De echtscheidingsnotaris doet zijn intrede - Van harte aanbevolen

Zie bij dit artikel ook: Notarissen mogen ook scheidingen zonder kinderen bij de rechter gaan doen. Dat is echter geen administratieve scheiding, die wordt afgeschaft. (Vaderkenniscentrum - VKC: Nr. 102)
--------------------------------------------
De echtscheidingsnotaris :: Echtscheiding goed regelen is 'leuk'

Bron: TC Tubantia - Regio - Hengelo - Reageren - vrijdag 19 september 2008

BORNE - Het kantoor is opvallend modern ingericht. Geen zware eikenhouten stoelen maar een eigentijdse uitvoering in strak zwart met rood. "Ook in een notariskantoor moet je het meubilair uitzoeken dat bij je past", reageert mr. Arthur de Kok, die onlangs is benoemd tot notaris in Borne. In het verbouwde pand aan de Bekenhorst werkt hij samen met de notarissen Kuhlmann en Hulshof. De Kok, die sinds 1994 als kandidaat-notaris werkzaam is in Borne, is de vierde notaris in het dorp.

Arthur de Kok heeft zich gespecialiseerd op het gebied van echtscheidingen. Een stukgelopen huwelijk op een goede manier ontbinden, vindt hij leuk werk. Hij is gediplomeerd bemiddelaar en kreeg landelijke bekendheid toen hij zeven jaar geleden als één van de eersten de flitsscheiding introduceerde. Een snelle manier om zonder tussenkomst van de rechter te scheiden. Vanachter een driehoekige tafel legt hij de voordelen ervan uit. "Bij een flitsscheiding wordt een huwelijk ontbonden bij de gemeente, dat scheelt geld en tijd."

Veel mensen zien op tegen een bezoek aan de rechter. Is dat toch nodig dan kan een echtscheidingsnotaris tegenwoordig net als de advocaat naar de rechtbank. "Dat is makkelijker voor de echtelieden en het ontlast tevens de rechterlijke macht. In een veranderende markt hoeven echtelieden ook niet meer naar een advocaat als een van de twee de alimentatie niet betaalt. Als notaris kan ik dan een deurwaarder sturen. Dus ook de financiën zoals verdeling van het pensioen, de lijfrente en regels rond de huwelijkse voorwaarden worden hier geregeld. Zoiets was vroeger niet mogelijk."

Uit ervaring weet De Kok dat er echtelieden zijn die zo snel mogelijk van elkaar af willen en om die reden vaak onderling al van alles hebben geregeld, én echtelieden die er geen weet van hebben hoe ze een en ander aanpakken. "Wat ze gemeen hebben is de wens dat de kinderen er zo weinig mogelijk schade van ondervinden. Sommigen denken er goed aan te doen het kind om de twee weken een weekend naar papa te sturen, anderen geven de voorkeur aan een co-ouderschap. Dan zijn de kinderen, qua tijd, een gelijk aantal dagen bij vader en moeder. Mijn advies is altijd: betrek de kinderen zoveel mogelijk bij die plannen. Soms wordt er voor een regeling gekozen waar het kind zich slecht bij voelt. Zeker kinderen vanaf twaalf jaar hebben een eigen programma waar toch wel rekening mee gehouden moet worden. Ander advies is om altijd te blijven communiceren met elkaar over de kinderen." Was een scheiding vroeger een schande, tegenwoordig zijn partners eerlijker en laten zich niet leiden door de opinie van de buitenwereld.

De Kok: "Vergeet niet dat áls de beslissing eenmaal is gevallen om uit elkaar te gaan, er heel wat aan vooraf is gegaan. Velen hebben dan al de gang naar een relatietherapeut gemaakt. Wat ik hier zie is dat de meesten al uit elkaar zijn voordat er hele erge ruzies ontstaan."

Zie voor meer informatie:

zaterdag, september 06, 2008

203. Strafrecht - Rechtbank Zutphen - "Het was hem eigenlijk alleen om de omgangsregeling te doen" - Nageler moet boeten voor stalken van ex

Nageler moet boeten voor stalken van ex

Stentor - Regio - Flevoland - Nagele - woensdag 03 september 2008 | 02:56

NAGELE - Voor stalken van zijn ex kreeg de 34-jarige S.H. uit Nagele een half jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd door de rechtbank in Zutphen.

In zijn proeftijd mag hij geen contact hebben met zijn ex en kinderen, tenzij er een goede omgangsregeling is.

H. vertelde twee weken geleden in de rechtszaal dat het hem eigenlijk alleen om de omgangsregeling te doen was. In dronken buien schreef hij echter vervelende mails naar zijn ex uit Elburg.

De man mag voorlopig ook niet binnen een straal van 200 meter rondom de woning van zijn ex komen. Naast deze nieuwe straf, kreeg H. ook nog een werkstraf.


Uitspraak Rechtbank Zutphen – Strafrecht
LJN: BE9610
, Rechtbank Zutphen , 06/460240-08 en 06/801707-07 (TUL)

Datum uitspraak:02-09-2008
Datum publicatie:02-09-2008
Rechtsgebied:Straf
Soort procedure:Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie:Belaging van ex-vrouw door haar meermalen e-mails te sturen, vanuit verschillende e-mail adressen. 225 dagen gevangenisstraf, waarvan 180 dagen voorwaardelijk, als bijzondere voorwaarden o.a. oplegging contactverbod en behandeling door de reclassering.
Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN
Sector Straf
Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/460240-08 en 06/801707-07 (TUL)
Uitspraak d.d.: 2 september 2008
tegenspraak / dip / oip

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],
geboren te [plaats] op [1974],
wonende te [adres en plaats].

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 19 augustus 2008.

De tenlastelegging
Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij, in of omstreeks de periode 4 juli 2007 tm 10 april 2008 te Elburg, in elk geval in Nederland, wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de
persoonlijke levenssfeer van [slachtoffer], in elk geval van een ander, met het oogmerk die [slachtoffer], in elk geval die ander te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden en/of vrees aan te jagen, immers stuurt hij haar (met grote regelmaat) (via de computer) e-mail waarin hij onder meer schrijft/opneemt:
'wil je het oplossen en gewoon doorgaan met dat hoerengedrag van je', en/of
'wil je dat ik hem even opzoek? geen probleem hoor', en/of
'ik denk dat ik nu maar even in de auto stap en hem opzoek ongeacht waar hij is! je kent me en je weet waar ik toe in staat ben', en/of
'we moeten praten en als die junk gewoon bij jou kan komen dan kan ik dat ook', en/of
'moet ik even in de auto stappen dan trap ik 'm even de tering', en/of
'ik zorg dat jij je straf krijgt!', en/of
andere (bedreigende) teksten;
art 285b lid 1 Wetboek van Strafrecht

Taal- en/of schrijffouten
Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsmotivering (voetnoot 1)

A. Het standpunt van het openbaar ministerie
De officier van justitie heeft geconcludeerd tot de bewezenverklaring van het ten laste gelegde op basis van de aangifte van [slachtoffer] en de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting.

B. Het standpunt van de verdediging
Door de verdediging is aangevoerd dat het ten laste gelegde bewezen kan worden verklaard.

C. Beoordeling van de tenlastelegging
De rechtbank acht voor het bewijs voorhanden de navolgende redengevende feiten en omstandigheden:
- de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting;
- de verklaring van aangeefster. (voetnoot 2)

Bewezenverklaring
Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, te weten dat:

hij in de periode 4 juli 2007 t/m 10 april 2008 te Elburg, wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [slachtoffer], met het oogmerk die [slachtoffer], te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden en vrees aan te jagen, immers stuurt hij haar met grote regelmaat via de computer e-mail waarin hij onder meer schrijft/opneemt:
'wil je het oplossen en gewoon doorgaan met dat hoerengedrag van je', en
'wil je dat ik hem even opzoek? geen probleem hoor', en
'ik denk dat ik nu maar even in de auto stap en hem opzoek ongeacht waar hij is! je kent me en je weet waar ik toe in staat ben', en
'we moeten praten en als die junk gewoon bij jou kan komen dan kan ik dat ook', en
'moet ik even in de auto stappen dan trap ik 'm even de tering', en
'ik zorg dat jij je straf krijgt!', en andere (bedreigende) teksten;

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde
Het bewezene levert op het misdrijf:
Belaging

Strafbaarheid van de verdachte
Verdachte heeft een oriënterend psychiatrisch onderzoek gehad, waarvan de resultaten zijn vermeld in de consultbrief (d.d. 12 juni 2008) van psychiater J.H. Verhoef. In het rapport wordt het volgende vermeld:

"Bij verdachte is sprake van ADHD en middelengebruik, bij persoonlijkheidsproblematiek met ook enige antisociale trekken. Indien het ten laste gelegde kan worden bewezen, kan dit in licht verminderde mate tot verminderde mate worden toegerekend aan verdachte."

Met de conclusie van dit rapport kan de rechtbank zich verenigen. Zij neemt deze conclusie over.

Verdachte is strafbaar, nu ook overigens geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk is geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Oplegging van straf en/of maatregel
1. De officier van justitie heeft een gevangenisstraf voor de duur van 225 dagen met aftrek van voorarrest, waarvan een gedeelte van 180 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, met als bijzondere voorwaarden dat verdachte op geen enkele wijze contact zal opnemen of onderhouden met zijn voormalige echtgenote en/of zijn kinderen; zich niet zal begeven binnen een straal van 200 meter van de woning van voornoemde echtgenote en zich zal gedragen naar aanwijzingen hem te geven door of namens Tactus Verslavingszorg (mevrouw Batelaan), ook als deze inhouden dat hij dient mee te werken aan de behandeling bij De Waag en aan de voortzetting van zijn behandeling bij het Centrum Verslavingszorg Flevoland en de begeleiding door Kwintes.

2. Door en namens verdachte is bepleit dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelijk aan de doorgebrachte periode in voorlopige hechtenis op zijn plaats is. Voor het overige heeft de raadsman zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

3. De rechtbank acht na te melden strafoplegging in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

4. De rechtbank heeft bij de straftoemeting in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

5. Verdachte heeft in de periode van 1 januari 2008 tot en met 10 april 2008, herhaaldelijk en van verschillende e-mailadressen, e-mails naar zijn ex-partner [slachtoffer] gestuurd. Verdachte heeft bij de politie en ter terechtzitting verklaard dat hij de mails heeft verstuurd om in contact te komen met zijn kinderen, die hij al een jaar niet gezien heeft. Verdachte is op 3 maart 2008 veroordeeld voor belaging van diezelfde [slachtoffer], waarvoor hij een deels voorwaardelijke straf opgelegd heeft gekregen.

6. Verdachte heeft zijn ex-partner dusdoende stelselmatig lastig gevallen en inbreuk gemaakt op haar privacy en levenssfeer. Een dergelijke stelselmatige inbreuk op de privacy raakt direct de persoon en het welbevinden van de betrokkene, maar indirect ook die van haar kinderen. Het leven van de belaagde wordt door dergelijke gedragingen ernstig verstoord en de ervaring leert dat het zelfs tot aanzienlijke psychische problemen kan lijden.

7. Uit het strafblad (voetnoot 3) van verdachte blijkt dat hij met politie en justitie in aanraking is gekomen voor soortgelijke strafbare feiten, welke eveneens in de relationele sfeer lagen.

8. Anderzijds houdt de rechtbank rekening met de mate van toerekenbaarheid, de omstandigheid dat verdachte zich heeft aangemeld voor een behandeling bij Tactus en dat hij -zoals hij zelf heeft verklaard- zijn alcoholconsumptie aanzienlijk heeft verminderd.

9. Door Tactus verslavingszorg (voetnoot 4) is -afhankelijk van de door de rechtbank op te leggen straf- een verplicht toezicht bij de afdeling verslavingsreclassering van Tactus Verslavingszorg geadviseerd.
Uit het rapport is gebleken dat bij verdachte sprake is van een dubbeldiagnoseproblematiek. Voorts is gebleken dat verdachte het delict bagatelliseert en oorzaken van zijn gedrag buiten zichzelf legt. "Om recidive te voorkomen is het van belang dat verdachte de ingezette hulpverleningstrajecten blijft volgen om deze vaardigheden aan te leren. Ook is het noodzakelijk dat hij stopt met het gebruik van alcohol," aldus Tactus.

10. In de eerder genoemde consultbrief van J.H. Verhoef is eveneens een advies omtrent de op te leggen straf gegeven. Om het recidiverisico te reduceren heeft Verhoef geadviseerd een deel van de straf voorwaardelijk op te leggen, met als bijzondere voorwaarde toezicht en begeleiding door Tactus-Reclassering en continuering van de (poli)klinische behandeling en begeleiding door Meerkanten-verslavingszorg.

11. Ter terechtzitting heeft verdachte blijk gegeven inzicht te hebben in zijn problematiek en bereid te zijn een behandeling te volgen, ten aanzien van zijn alcohol- en middelengebruik/misbruik.

12. De rechtbank acht verdachte licht verminderd tot verminderd toerekeningsvatbaar, om de redenen zoals deze hierboven zijn aangehaald.

13. De rechtbank acht het van belang dat verdachte een behandeling zoals voorgesteld in het plan van aanpak ondergaat. Enerzijds dient een voorwaardelijk strafdeel ertoe verdachte te motiveren om deze kans te benutten en daadwerkelijk zijn problemen aan te pakken, anderzijds dient verdachte zich ervan bewust te zijn dat het niet nakomen van de aan de voorwaardelijke straf verbonden bijzondere voorwaarden een tenuitvoerlegging van een aantal maanden tot gevolg kan hebben. De rechtbank zal voorts de bijzondere voorwaarden stellen, dat verdachte:
- op geen enkele wijze contact zal opnemen of onderhouden met zijn voormalige echtgenote en/of zijn kinderen, tenzij in het kader van een eventuele omgangsregeling contact wordt toegestaan;
- zich niet zal begeven binnen een straal van 200 meter van de woning van voornoemde voormalige echtgenote en
- zich zal gedragen naar aanwijzingen hem te geven door of namens Tactus Verslavingszorg, mevrouw Batelaan, ook als deze inhouden dat hij dient mee te werken aan de behandeling bij De Waag en aan de voortzetting van zijn behandeling bij het Centrum Verslavingszorg Flevoland en de begeleiding door Kwintes.

Vordering tenuitvoerlegging
De rechtbank is ten aanzien van de vordering van de officier van justitie van 18 augustus 2008 tot tenuitvoerlegging van de bij vonnis van de politierechter te Zutphen van 3 maart 2008 (parketnummer 06/801707-07) voorwaardelijke opgelegde gevangenisstraf van 3 maanden van oordeel, dat -nu gebleken is dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan strafbaar handelen heeft schuldig gemaakt- de gedeeltelijke tenuitvoerlegging van genoemde voorwaardelijk straf op zijn plaats is, te weten voor een gedeelte van 45 dagen. Echter op grond van hetgeen omtrent de veroordeelde ter terechtzitting is gebleken zal de rechtbank in plaats daarvan een taakstraf, gedurende 90 uren gelasten. De tenuitvoerlegging van het aantal gevorderde uren is naar het oordeel van de rechtbank niet wenselijk, aangezien verdachte ook nog 160 uren taakstraf (inzake parketnummer 06/801707-07) dient te verrichten.

Toepasselijke wettelijke voorschriften
Deze strafoplegging is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 14g, 22c, 22d, 27, 285b van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing

De rechtbank:

verklaart, zoals hiervoor overwogen, bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart verdachte strafbaar.

veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 225 (tweehonderdvijfentwintig) dagen.

bepaalt, dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 180 (honderdtachtig) niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat veroordeelde zich vóór het einde van een proeftijd van 2 jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt dan wel de navolgende bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.stelt als bijzondere voorwaarden dat veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen en voorschriften die veroordeelde zullen worden gegeven door of namens de reclassering, zolang deze instelling dit noodzakelijk oordeelt en dat hij
- op geen enkele wijze contact zal opnemen of onderhouden met zijn voormalige echtgenote en/of zijn kinderen, tenzij in het kader van een eventuele omgangsregeling contact wordt toegestaan;
- zich niet zal begeven binnen een straal van 200 meter van de woning van voornoemde voormalige echtgenote en
- zich zal gedragen naar aanwijzingen hem te geven door of namens Tactus Verslavingszorg, ook als deze inhouden dat hij dient mee te werken aan de behandeling bij De Waag en aan de voortzetting van zijn behandeling bij het Centrum Verslavingszorg Flevoland en de begeleiding door Kwintes.

geeft genoemde reclasseringsinstelling opdracht de veroordeelde bij de naleving van de opgelegde voorwaarden hulp en steun te verlenen.

beveelt, dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht.

gelast - in plaats van de tenuitvoerlegging van een gedeelte van de straf, voor zover voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de rechtbank te Zutphen van 3 maart 2008 -:
een taakstraf, te weten een werkstraf/leerstraf gedurende 90 uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 45 dagen.

wijst voor het overige af de vordering van de officier van justitie van 18 augustus 2008, strekkende tot tenuitvoerlegging.

heft op het -geschorste- bevel tot voorlopige hechtenis.

Aldus gewezen door mrs. Van de Wetering, voorzitter, Borgerhoff Mulder en Kleinrensink, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Van Soest, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 2 september 2008.

Voetnoten:
1 Wanneer hierna wordt verwezen naar doorgenummerde dossierpagina's betreft dit delen van in de wettelijke vorm opgemaakte processen verbaal, als bijlagen opgenomen bij (stam)proces-verbaal nr. PL0617/08-204067, gedateerd 16 mei 2008.
2 Aangifte [slachtoffer] (doorgenummerde dossierpagina 31-34).
3 Uittreksel justitiële documentatie d.d. 19 mei 2008.
4 Voorlichtingsrapport Tactus verslavingszorg d.d. 19 augustus 2008.

--------------------------------------------

  • dhr. mr. A.H.J.J. van De Wetering (Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen; Manager afd. Bezwaar en Beroep UWV Arnhem; Voorzitter Klachtencommissie Stichting KOMM te Waalwijk)
  • mw. mr. H.R. Borgerhoff Mulder (Coördinerend vice-president Rechtbank Zutphen)
  • dhr. mr. C. Kleinrensink (Vice-president Rechtbank Zutphen; docent cursus Het Strafvonnis van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging te Zutphen; voorzitter zevental BOPZ-Klachtencommissies bij verpleegtehuizen in oostelijk Gelderland; voorzitter Klachtencommissie bij het Psychiatrisch Spectrum Gelderland Oost te Warnsveld; examinator Stichting Instituut voor Gerechtstolken en –vertalers; plv. voorzitter Klachtencommissie Politie Gelderland-Zuid)