donderdag, juli 10, 2008

200. Vaders gezocht voor onderzoek: Vaderschap doet er toe!

Enova emancipatie adviesbureau Drenthe zoekt vaders voor onderzoek.
Enova - Emancipatie Adviesbureau Drenthe - Nieuws - 25-06-2008

In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen doet Enova onderzoek naar de positie van gescheiden vaders na (echt)scheiding en de invloed hiervan op de kinderen. Onder scheiden wordt ook verstaan het uit elkaar gaan na geregistreerd partnerschap of samenwonen.

Scheiden is een ingrijpende verandering in iemands leven, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Over de positie van alleenstaande moeders is veel meer bekend dan over de positie van alleenstaande vaders. Omdat moeders automatisch ouderlijk gezag krijgen, meer zorg voor de kinderen op zich nemen en minder werken, komen ze nogal eens sterker uit de (echtscheiding-)strijd, vooral als het gaat om de relatie tot de kinderen.

We zoeken daarom vaders die met ons willen terugblikken op de gevolgen van de scheiding voor hemzelf en voor de omgang met hun kinderen, vooral als dit voor problemen zorgt of heeft gezorgd.

Wilt u meedoen aan dit onderzoek, neem dan snel contact op met Enova.
Tel: 0592 – 316865
E-mail: mailto:info@enova-ebd.nl
Corry van de Ven

Deelname aan dit vaderonderzoek wordt van harte aanbevolen door het Vaderkenniscentrum!

191. Thuis via internet aangifte doen van geboorte of erkenning van je kind wordt nog deze kabinetsperiode ingevoerd

Elektronisch aangifte doen van geboorte, huwelijk, overlijden of geregistreerd partnerschap

Bron: Justitie | Nieuwsbericht | 16-04-2008

Burgers kunnen straks bij de burgerlijke stand elektronisch aangifte doen van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap, een geboorte of een overlijden. Ook hoeven bij een huwelijksaangifte geen stukken als een geboorte-uittreksel meer te worden overlegd.

Minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Bijleveld (BZK) willen dat nog deze kabinetsperiode mogelijk maken. Zij zullen daarvoor de elektronische burgerlijke stand en de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op elkaar afstemmen.

De overheid gaat uit van gegevens die ze al heeft door bij het huwelijk niet meer verschillende bewijsstukken te vragen. Akten van de burgerlijke stand, die nu alleen in papieren vorm bestaan, krijgen een elektronische versie. De burger kan straks thuis met behulp van de computer aangifte doen van geboorte, huwelijk, overlijden of geregistreerd partnerschap.

Iemand die elektronisch aangifte doet van bijvoorbeeld een huwelijk, kan volstaan met het verstrekken van gegevens die wettelijk vereist zijn om te mogen trouwen.

De vernieuwde burgerlijke stand biedt, behalve voor de burger, ook voordelen voor de gemeenten. De elektronische opslag van akten zorgt voor een aanzienlijke besparing qua ruimte en kosten, in vergelijking met de papieren versie.

Meer informatie:

Thuis aangifte doen van geboorte of huwelijk

Bron: Justitie | Persbericht | 16-04-2008

Burgers kunnen straks bij de burgerlijke stand elektronisch aangifte doen van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap, een geboorte of een overlijden. Ook hoeven bij een huwelijksaangifte geen stukken als een geboorte-uittreksel meer te worden overlegd. Minister Hirsch Ballin van Justitie en staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties willen dat nog deze kabinetsperiode mogelijk maken. Zij zullen daarvoor de elektronische burgerlijke stand en de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) op elkaar afstemmen.

Het plan sluit aan bij het streven van het kabinet naar een moderne en 'dienstbare overheid'. De administratieve lasten moeten omlaag en dienstverlening aan burgers en bedrijven moet beter. De overheid gaat uit van gegevens die ze al heeft door bij het huwelijk niet meer verschillende bewijsstukken te vragen. Uit meldingen bij het ‘meldpunt last van de overheid’ (www.lastvandeoverheid.nl/) bleek dat het aanleveren van de geboorteakte bij een huwelijk door veel burgers overbodig wordt gevonden. Het meldpunt heeft in samenwerking met de Kafkabrigade deze meldingen opgepakt.

Een nieuwe stap is de digitale aangifte. Akten van de burgerlijke stand, die nu alleen in papieren vorm bestaan, krijgen een elektronische versie. De burger kan straks thuis met behulp van de computer aangifte doen van geboorte, huwelijk, overlijden of geregistreerd partnerschap. Als de ambtenaar dan nog vragen heeft of als er onduidelijkheden zijn, neemt hij contact op met degene die aangifte heeft gedaan. Zo nodig volgt een uitnodiging voor een gesprek.

Iemand die elektronisch aangifte doet van bijvoorbeeld een huwelijk, kan volstaan met het verstrekken van gegevens die wettelijk vereist zijn om te mogen trouwen. De ambtenaar controleert deze informatie en als ze juist blijkt, volgt er een afspraak voor de huwelijksvoltrekking.

Deze werkwijze is veel efficiënter dan de bestaande procedure. Nu moeten voor een huwelijksaangifte allerlei stukken, zoals een geboorteakte en een uittreksel GBA, persoonlijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand worden overgelegd. Dat kost tijd, geld en moeite omdat ze vaak bij andere gemeenten moeten worden opgevraagd. Iemand die in Amsterdam wil trouwen en in Groningen geboren is, moet nu zijn geboorteakte in Groningen aanvragen. Voortaan hoeft de burger geen stukken meer te verzamelen en in te leveren en dus ook geen leges meer te betalen voor dergelijke stukken Dat is alleen anders in een ingewikkelde internationale zaak of als er redenen zijn om te twijfelen aan de juistheid van de gegevens.

Ambtenaren van de burgerlijke stand zullen voortaan gebruik maken van de gegevens van de GBA, die een aantal gegevens uit akten van de burgerlijke stand bevat. De realisatie van de GBA-V, het centrale GBA-deel dat op centraal niveau de persoonsgegevens van alle in Nederland wonende burgers bevat, stelt ambtenaren in staat de door de burger verstrekte gegevens direct en on-line te controleren.

De vernieuwde burgerlijke stand biedt, behalve voor de burger, ook voordelen voor de gemeenten. De elektronische opslag van akten zorgt voor een aanzienlijke besparing qua ruimte en kosten, in vergelijking met de papieren versie. Overigens blijft het mogelijk een papieren akte aan te vragen, net als persoonlijk aangifte doen in het stadhuis. Met de vernieuwing wordt tevens tegemoet gekomen aan een wens van de gemeenten.

Het elektronisch maken van de burgerlijke stand is een hele klus die – behalve nieuwe wetgeving – aanpassing vereist van de geautomatiseerde systemen en een goede afstemming op de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Om dat proces in goede banen te leiden komt er een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken, van de VNG en van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, de beroepsvereniging van ambtenaren van de burgerlijke stand en van de gemeentelijke basisadministratie. Ook de gemeente Den Haag, die een bijzondere taak heeft op het terrein van de burgerlijke stand, neemt deel.

Column Hirsch Ballin: Vernieuwde burgerlijke stand

Bron: Justitie | Column Hirsch Ballin | Nieuwsbericht | 16-04-2008

Iedereen - ook al is hij er zich niet van bewust - heeft minstens tweemaal te maken met de burgerlijke stand. Bij aangifte van geboorte en bij aangifte van overlijden. Belangrijke gebeurtenissen, die een ambtenaar schriftelijk vastlegt in een officiële akte die een plaatsje krijgt in de registers van de burgerlijke stand. Zo ook als mensen trouwen of zich als partners laten registreren.

Maar voor het zover is, moet er aangifte worden gedaan, dat wil zeggen, op het stadhuis in de rij staan voor het loket waar een ambtenaar verzoekt om allerlei documenten. Bij trouwen bijvoorbeeld kopieën van de geboorteakte, een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (gba) en een bewijs dat je niet al getrouwd bent of als partner geregistreerd staat. Is de aanstaande bruid of bruidegom in een andere gemeente geboren, of gescheiden? Dan moet hij of zij die stukken daar eerst opvragen.

Het kan gemakkelijker, sneller en goedkoper, door akten van de burgerlijke stand elektronisch op te maken. Binnen drie jaar is het zover. De burgerlijke stand en de gemeentelijke basisadministratie moeten dan digitaal op elkaar zijn afgestemd.

Een stel dat wil trouwen hoeft straks niet eerst alle documenten te verzamelen, maar kan thuis via internet aangifte doen door de nodige gegevens te verstrekken. Kloppen de gegevens, dan kan er een afspraak worden gemaakt om het huwelijk te voltrekken. Voor alle duidelijkheid: dat gebeurt nog gewoon, in levenden lijve, door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Minister Ernst Hirsch Ballin

Bekijk de reacties van bezoekers (3) | ReageerBrief van 29 september 2008 van Justitie aan de Tweede Kamer over de toekomstige regeling van thuis via internet (a) aangifte doen van geboorte of (b) erkenning van een kind

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018; 2500 AE DEN HAAG

Van: Ministerie van Justitie
Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken - Directie Wetgeving
Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag
Bezoekadres: Schedeldoekshaven 100; 2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3 70 79 11
Fax (070) 3 70 75 16
www.justitie.nl

Onderdeel: Sector privaatrecht
Datum: 29 september 2008
Ons kenmerk: 5565132/08/6
Onderwerp: Vereenvoudiging toegang burgerlijke stand


Het streven van het kabinet is erop gericht om de administratieve lasten voor de burger zoveel mogelijk te verminderen. In dat kader bestaat het voornemen om te komen tot vereenvoudiging van de toegang tot de burgerlijke stand waarvan ik u, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij deze op de hoogte stel.

Het uitgangspunt is dat het voor de burger mogelijk wordt gemaakt om voortaan elektronisch aangifte te doen ten behoeve van het opmaken van akten van de burgerlijke stand en dat de ambtenaar van de burgerlijke stand de verificatie van de daarbij benodigde gegevens in beginsel verricht aan de hand van de gegevens die zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: GBA).

De voorgenomen maatregelen zullen worden opgenomen in een wetsvoorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

De voorgenomen wijzigingen moeten ook de behandeling van de aangiften voor de overheid vergemakkelijken, waardoor de werkprocessen aan snelheid en efficiency zullen kunnen winnen.

De beoogde verbeteringen zijn mogelijk geworden door de ontwikkeling van de elektronische communicatiemiddelen en door de modernisering van de GBA.

In de gevallen dat de gegevens niet, of niet alle in de GBA door de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen worden geverifieerd omdat die gegevens bijvoorbeeld alleen in registraties in het buitenland voorkomen, zal de aangever verplicht zijn zelf aan te tonen dat zijn informatie op waarheid berust, op de thans geldende wijze.

De rechtshandelingen waar het hier om gaat zijn de volgende.

1. Aangifte van geboorte.
Aangifte langs elektronische weg zal mogelijk worden gemaakt. De identificatie van de aangever zal geschieden met behulp van DigID en van andere hulpmiddelen.

2. Erkenning.
Nagegaan zal worden in welke gevallen erkenning van een kind langs elektronische weg mogelijk kan worden gemaakt.

3. Melding van een voorgenomen huwelijk of registratie van een partnerschap.
Voorgesteld wordt om mogelijk te maken dat de melding van een voorgenomen huwelijk of registratie van een partnerschap plaatsvindt bij elke gemeente in Nederland, ongeacht de woonplaats van de aanstaande echtelieden of geregistreerde partners in Nederland en dat deze elektronisch kan plaatsvinden.

De benodigde gegevens zullen door de betrokkenen in de vorm van een eigen verklaring kunnen worden aangeleverd. De gegevens worden vervolgens geverifieerd door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de huwelijksvoltrekking of registratie van het partnerschap plaatsvindt, aan de hand van de gegevens die zijn opgenomen in het centrale deel van de GBA. Afschriften of uittreksels uit het register van geboorten behoeven dan niet meer door de burger te worden opgehaald bij de gemeente van geboorte.

Op deze wijze wordt de procedure die aan een huwelijksvoltrekking en registratie van een partnerschap vooraf gaat aanzienlijk vereenvoudigd en vergemakkelijkt.

4. Aangifte van overlijden.
In de praktijk wordt de aangifte in de meeste gevallen verzorgd door de begrafenisondernemer. Voorgesteld wordt om het mogelijk te maken dat dit langs elektronische weg geschiedt. Evenals in het geval van de aangifte van de geboorte zal de aangever de benodigde gegevens aan de ambtenaar van de burgerlijke stand verstrekken, die vervolgens de gegevens van de overledene verifieert aan de hand van de GBA.

Verder wordt voorgesteld om een akte van burgerlijke staat in te voeren. Deze kan worden opgemaakt voor een ieder die ter gelegenheid van vestiging in Nederland en eerste inschrijving in de GBA zijn identiteit of burgerlijke staat gegevens niet kan aantonen met bewijsstukken. Deze akte heeft -evenals de overige akten van de burgerlijke stand- de sterke bewijskracht van een authentieke akte. De akte zal worden opgemaakt aan de hand van een aantal wettelijk aan te wijzen bescheiden.

Voorts zal worden geregeld dat akten van de burgerlijke stand voortaan elektronisch zullen worden opgemaakt en opgeslagen, alsmede dat afschriften en uittreksels uit de akten eveneens in elektronische vorm kunnen worden afgegeven.

De voorgenomen maatregelen zullen worden opgesteld in nauw overleg met alle betrokken partijen, zoals de VNG, de beroepsvereniging van ambtenaren van de burgerlijke stand: Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVvB) en alle belanghebbende ministeries. Daartoe is een stuurgroep in het leven geroepen. Om tot implementatie van de maatregelen te komen zal het nodig zijn om de automatiseringssystemen bij gemeenten aan te passen, waarbij zoveel mogelijk gebruik zal worden gemaakt van de bestaande infrastructuur. Voorts zal het nodig zijn om de ambtenaren van de burgerlijke stand voor te bereiden op de wijzigingen in hun werkwijze. Daartoe wordt een plan van aanpak ontwikkeld.

Het is de bedoeling dat de beoogde wetswijzigingen nog in de lopende kabinetsperiode het Staatsblad bereiken en dat ook in die periode een begin wordt gemaakt met de implementatie. Te verwachten is, dat niet alle gemeenten tegelijk klaar zullen zijn voor de invoering. De zorgvuldigheid vergt dat rekening wordt gehouden met een gefaseerde invoering.

Voor burgers zal het mogelijk blijven om in persoon aangifte te doen als zij dit verkiezen boven de elektronische weg.

De Minister van Justitie,
Hirsch BallinAangifte baby via internet

Bron: TrotseVaders.nl - 16 oktober 2008 20:37, redactie, 1,011 keer gelezen

Het wordt mogelijk om elektronisch aangifte te doen van de geboorte van je baby. De aangifte kan straks gewoon via de computer thuis aan de burgerlijke stand worden doorgegeven. Zijn er nog onduidelijkheden bij de ambtenaar na de elektronische aangifte dan meldt hij zich en volgt er zonodig nog een gesprek. Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie en staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken kondigden aan dat ze de digitale aangifte nog deze kabinetsperiode mogelijk willen maken. Het blijft wel mogelijk om persoonlijk aangifte te doen in het gemeentehuis.