maandag, augustus 21, 2006

87. Britse justitiebons Morgan luidt in Times noodklok over gevolgen van vaderloze eenoudergezinnen

Britse leerkrachten hebben „moed verloren om slecht gedrag aan te pakken“

The Times; Groot-Brittannië; door Richard Ford, correspondent binnenland; vertaling uit het Engels door Peter Tromp (Vader Kenniscentrum Nederland); 21 augustus, 2006

Rod Morgan: „De meeste kinderen willen een redelijk gestructureerd bestaan, maar teveel kinderen hebben dat niet“ (ALEX BENWELL)

DUIZENDEN Britse kinderen eindigen bij de rechter omdat leraren en jeugdwerkers te bang zijn om hen bij slecht gedrag aan te pakken en te disciplineren, zegt het hoofd van de Britse overheidsspreekbuis voor de aanpak van jeugdcriminaliteit vandaag in de Britse Times.

De politie wordt steeds vaker te hulp geroepen om op te treden tegen gedrag in situaties die enkele jaren terug nog door het onderwijs- of jeugdzorgpersoneel zelf werden afgehandeld.

In zijn interview met de Times, luidt Rod Morgan, voorzitter van de Raad voor de Jeugdjustitie voor Engeland en Wales (Youth Justice Board), de noodklok over de nu heersende “politieke correctheid” op scholen die leraren verhindert om leerlingen op een manier aan te pakken en te disciplineren zoals zij dat vroeger gewend waren - uit angst dat ouders daartegen zullen protesteren en gerechtelijke stappen zetten.

Morgan waarschuwt voorts dat, als direct gevolg van het toegenomen aantal eenoudergezinnen en het ontbreken van mannelijke rolmodellen in deze vaderloze gezinnen, ook het aantal jonge kinderen dat niet meer weet hoe het zich moet gedragen sterk toegenomen is.

“Wat veel kinderen nu missen is dat aan hun gedrag, om het even welke soort, grenzen worden gesteld. Zij weten hierdoor letterlijk niet meer hoe ze zich behoorlijk moeten gedragen. Er is geen rolmodel in de gezinnen meer aanwezig om deze grenzen te stellen en uit te leggen. De meeste kinderen willen een redelijk gestructureerd bestaan hebben, maar teveel kinderen hebben dat nu niet”, stelt hij.

Morgan, een voormalige professor criminologie, dringt er bij de overheid en plaatselijke autoriteiten sterk op aan om meer initiatieven te nemen om aan leraren en jeugdzorgwerkers weer het vertrouwen terug te geven, dat zij nodig hebben om slecht gedrag en lichte vergrijpen van aan hen toevertrouwde kinderen weer zelf aan te pakken en af te handelen in plaats van de politie erbij te halen.

Hij maakt duidelijk dat, zonder een ingrijpende wijziging van aanpak, jonge mensen in toenemende aantallen terecht komen in de molen van het formele justitieapparaat, een tendens die al sterk is toegenomen sinds de Labour Partij in Groot-Brittannië aan de macht kwam. Tussen de 35.000 en 40.000 Britse jonge mensen worden vandaag de dag vervolgd voor rechtbanken en rechters. Tien jaar geleden zouden echter veel van deze kinderen buiten de rechtbanken om informeel aangepakt en gestraft zijn.

“Wat rechters ons vertellen is dat veel jonge mensen die nu bij de rechtbank terecht komen, daar naar hun oordeel helemaal niet thuis horen.”

“En wat we vaststellen in de jeugdzorg en bij kindertehuizen is dat slecht ondersteunde en slecht opgeleide jeugdzorgers al bij relatief lichte en minder belangrijke vergrijpen van kinderen – zoals bijv. een klap op het hoofd van een medekind of een personeelslid - in toenemende mate een beroep doen op de politie als achterliggende disciplineringsinstantie.

Morgan’s commentaar valt samen met de publicatie van officiële rapporten over het kindertehuis aan Abbey Road in de Oost-Londense wijk Bermondsey, dat in verband is gebracht met de moord, nu 6 jaar geleden, op het 10-jarige Nigeriaanse schooljongetje Damilola Taylor. Zijn moordenaars, de toen 12- en 13-jarige Preddie broertjes, verbleven in het tehuis aan de Abbey Road, voordat zij samen ontsnapten en Damilola ombrachten. Uit de documenten bleek dat in het tehuis een cultuur van geweld en weglopen heerste. Ook in, aan de Britse Telegraaf op Zondag overlegde, inspectierapporten, werd al gewaarschuwd dat kinderen uit het tehuis regelmatig wegliepen, “in de wetenschap dat het personeel geen geweld mocht gebruiken om hen tegen te houden”.

Morgan wijt de nu ontstane problemen aan demografische veranderingen en de sterke stijging van het aandeel eenoudergezinnen, in het bijzonder de sterke stijging van het aantal eenoudergezinnen met een vrouw aan het hoofd.

“Wij zijn bekend met het toenemende aantal gezinnen waarbij jonge ouders— vaak moeders die een kind alleen grootbrengen zonder de aanwezigheid van een mannelijk rolmodel en een in het gezin aanwezige vader, en zonder de steun van een uitgebreide familie — het hoofd moeten bieden aan steeds uitdagender gedrag van hun kinderen in een achtergestelde omgeving.”

Hij zei dat sommige kinderen werden grootgebracht in gezinnen waarin zelfs het opleggen van de meest elementaire regels en discipline ontbrak, zoals het maken van afspraken over het tijdstip waarop de kinderen weer boven of binnen dienen te zijn. Dergelijk ongedisciplineerd gedrag plaatst de scholen voor ernstige problemen, waarbij het vertrouwen van leraren om daartegen op te treden wordt ondermijnd door de dreiging van ouders, die geen respect voor autoriteiten meer kunnen opbrengen, om de leerkracht voor de rechter te dagen.

“Ik ben bijvoorbeeld van oordeel, dat leerkrachten in toenemende mate beducht zijn voor aanklachten tegen hen en het feit dat steeds meer ouders geen respect meer opbrengen voor leerkrachten en autoriteiten. Zij aarzelen om nog langer traditionele disciplinemethoden te gebruiken. Een direct gevolg daarvan is dat in toenemende mate de hulp van de politie wordt ingeroepen.

“Hieraan dient een einde te worden gemaakt. Leerkrachten moeten weer gesteund worden bij het aan kinderen overbrengen van de noodzaak tot het stellen van grenzen, alsook bij het weer afdwingen van die grenzen. Dit dient te gebeuren op een naar de kinderen weer inclusieve, in plaats van buitensluitende, wijze. En het dient te gebeuren op een assertieve wijze naar de ouders die samenspannen met hun kinderen, doordat zij zich ofwel solidair betonen met het slechte gedrag van hun kinderen, ofwel doordat zij blijk geven van onvoldoende inzicht in de consequenties die het gedrag van hun kinderen heeft.

Jonge overtreders

• De Raad voor de Jeugdjustitie (Youth Justice Board) voor Engeland en Wales werd opgezet door de Britse Labour minister Jack Straw toen de Labour partij aan de macht kwam en kreeg tot taak toezicht te houden op het jeugdrechtssysteem in Engeland en Wales

• De raad is vooral gericht op preventie van jeugdcriminaliteit en het bevorderen van een preventieve aanpak van veelplegers bij kinderen en jongeren tot 18 jaar, alsook het waarborgen van hun veilige in bewaring stelling. In 2005 bedroeg de begroting van de Raad £377,000

• De raad wordt sinds 2004 voorgezeten door Rod Morgan en adviseert de Britse Minister van Binnenlandse Zaken over het functioneren en de kwaliteit van het jeugdvervolgingssysteem en het jeugdrecht. De Raad koopt ook in-verzekeringstellings-plaatsen en jeugdreclasseringsplaatsen in voor kinderen en jonge mensen

• Morgan, vader van drie kinderen, was tussen 1989 en 2001 eerst Professor Criminologie aan de Universiteit van Bristol en later Hoofdinspecteur van de Reclassering in Engeland en Wales, alvorens voorzitter van de Youth Justice Board (YJB) te zijn geworden.


zondag, augustus 20, 2006

86. Nederlandse politie en justitie discrimineren vaders naar geslacht bij vervolging van internationale kinderontvoering

Reactie op AD-artikel “Vermist meisje opgesloten in Kiev” van 9 augustus 2006 van drs. P.A.N. Tromp; 20 augustus 2006

De Haagse politiewoordvoerder Jan van den Braak beweert in het AD-artikel “Vermist meisje opgesloten in Kiev” van 9 augustus 2006 ten onrechte dat het hier niet om internationale kinderontvoering zou gaan, maar om een “civiele zaak”, terwijl het in deze zaak volgens het Haags Kinderontvoeringsverdrag wel degelijk om internationale kinderontvoering gaat.

Moeder heeft immers zonder toestemming van vader met de dochter Nederland – waar het gezin haar gewone verblijfplaats hield – verlaten, met als oogmerk het kind daarmee aan het ouderlijk gezag van vader te onttrekken nog voordat de bevoegde Nederlandse rechter zich daarover heeft kunnen uitspreken en in een beschikking een regeling over de verdeling van het ouderschap heeft kunnen treffen. Zulks wordt ook met zoveel woorden door de politiewoordvoerder zelf in het artikel onderschreven en erkend.

De Nederlandse politie en justitie dienen hier tot actieve opsporing en vervolging over te gaan en de Nederlandse Centrale Autoriteit dient op grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag zonodig stappen te ondernemen om het kind naar Nederland “terug te geleiden”. In plaats daarvan wordt deze vader echter door de politiewoordvoerder en de verantwoordelijke politie- en justitieautoriteiten op een dwaalspoor gezet en met een kluit in het riet gestuurd, zoals in het AD-artikel van 9 augustus valt te lezen.

Het betreft hier een structureel probleem van rechteloosheid voor vaders als ouders bij de Nederlandse politie en justitie. De Nederlandse politie- en justitieautoriteiten ontduiken hun vervolgingsverantwoordelijkheid in internationale kinderontvoeringszaken waarvan vaders het slachtoffer worden. Politie en justitie volgen hierbij steeds volgende receptuur:

  1. Aangiftes worden bij de politie in eerste instantie ofwel regelrecht geweigerd (a1) ofwel het slachtoffer wordt tot het doen van aangifte sterk ontmoedigd door misleiding (a2) waarbij het slachtoffer van de politie - zoals in dit geval ook - te horen krijgt dat hij bij de politie verkeerd zit en dat het eigenlijk om een “civiele zaak”zou gaan en dat het slachtoffer daarom eigenlijk naar een advocaat en de rechter moet (of zelfs zelf maar een privé-detective moet inschakelen);
  2. Als een aangifte na lang en klemmend aandringen uiteindelijk wel wordt opgenomen wordt deze vervolgens maandenlang door justitie in een la gestopt zonder ook maar iets te doen.
  3. Als de vader zich daar vervolgens niet bij neerlegt en toch actief aandringt wordt de aangifte door justitie met een kort briefje zonder deugdelijk onderzoek en zonder opgave van redenen op algemene bevoegdheid geseponeerd.
  4. Klachtenprocedures worden in de doofpot gestopt.
Ik kan hiervan meerdere voorbeelden gedocumenteerd aanreiken.

Dit is des te klemmender waar uit recente cijfers van de Nederlandse Centrale Autoriteit juist blijkt dat internationale kinderontvoering in tweederde van de gevallen juist vaders tot slachtoffer maakt en moeders als daders kent.

Uit de cijfers van het Ministerie van Justitie voor het aantal teruggeleidingsverzoeken naar ontvoerder (vader, moeder of derde) over 2005 blijkt dat:
- in 71% van de gevallen van Internationale Kinderontvoering vanuit het buitenland naar Nederland, buitenlandse vaders het slachtoffer werden van ontvoerende Nederlandse moeders;
- terwijl in 63% van de gevallen van Internationale Kinderontvoering vanuit Nederland naar het buitenland, Nederlandse vaders het slachtoffer werden van buitenlandse moeders.
(Zie Tabel)

Tabel: Teruggeleidingsverzoeken naar ontvoerder (vader, moeder of derde) in 2005:

Bij ingekomen teruggeleidingsverzoeken aan Nederland vanuit het buitenland zijn de kinderen meegenomen door:

Bij uitgegane teruggeleidingsverzoeken vanuit Nederland naar het buitenland zijn de kinderen meegenomen door:

Vader:

10 (26,3%)

Vader:

25 (33,3%)

Moeder:

27 (71%)

Moeder:

47 (62,7%)

Derde:

1 (2,6%)

Derde:

3 (4%)

Totaal:

38 (100%)

Totaal:

75

Bron: Statistiek 2005: Verzoeken gericht aan de Centrale autoriteit; Ministerie van Justitie – Nederlandse Centrale Autoriteit; Kinderontvoering statistiek 2005


Deze cijfers van de Centrale Autoriteit vormen slechts het topje van een ijsberg. Want zoals uit het krantenartikel ook blijkt, worden de meeste vaders die ten prooi vallen aan internationale kinderontvoering door de Nederlandse politie en justitie onjuist geïnformeerd en voorgelicht, waardoor zij nooit bij de Centrale Autoriteit terecht komen. De meerderheid van de vaders die slachtoffer wordt van internationale kinderontvoering weten door het desinformatiebeleid van de Nederlandse politie en justitie van het bestaan van de Nederlandse Centrale Autoriteit, die zorg moet dragen voor de naleving van het Haags Internationaal Kinderontvoeringsverdrag, niet eens af. Laat staan dat zij weten dat zij daarop in hun situatie ook een beroep kunnen en moeten doen. Zij worden door de Nederlandse politie en justitie rechteloos en onwetend gelaten.

Drs. P.A.N. Tromp
Pedagoog/Onderwijskundige

zaterdag, augustus 05, 2006

85. Endemol oproep tv programma over echtscheiding

Endemol: Oproep tv programma over echtscheiding


Scheiden? TV programma helpt!

Gaat u definitief uit elkaar, of is er nog twijfel? Hoe moet het met de

kinderen? Wie krijgt wat, wie gaat verhuizen en hoe regelt u het

financieel? Een mediator met een team deskundigen staat voor u klaar.

Voor u een kans om - ondanks alles - deze fase van uw leven zo goed

mogelijk af te sluiten. En u geeft het goede voorbeeld voor anderen.

Meer informatie, mail naar: scheiden@endemol.nl

woensdag, augustus 02, 2006

84. Deuren Rechtbank Assen paars geverfd

Deuren Rechtbank Assen dinsdagochtend paars geverfd
Assen, 1 augustus 2006

ANP videoverslag van de protestactie van vader Gerben Rorije uit Emmen bij de Rechtbank Assen

De 56-jarige vader en actievoerder Gerben Rorije van de organisatie Familie 4 Justice afkomstig uit Emmen, Drenthe heeft dinsdagochtend (1 augustus 2006) de deuren van de Rechtbank Assen paars geverfd. De pappa komt daarmee nu al ruim 10 jaar op voor de rechten van zijn beide kinderen Zarina en Alex op hun vader.

Gerben Rorije zegt tijdens het paars verven van de rechtbankdeuren: “Ik doe dit om wat ze mijn kinderen aangedaan hebben, want dat kan niet hersteld worden.”

De actie verliep verder rustig. Sympathisanten van Rorije waren erbij aanwezig, maar hielpen niet daadwerkelijk met het verven.

Gerben Rorije vervolgd: “Opdat ze hieraan bij deze rechtbank herinnerd blijven worden: Hoe het smerige familierechtsysteem in Nederland in elkaar zit."

Rorije bleef na zijn actie een half uur met een paarse vlag voor de deur van de Rechtbank Assen staan. Hij wachtte op de Drenthse politie, die hem arresteerde wegens vernieling en hem meenam naar het bureau.

Enkele uren na zijn arrestatie werd de 56-jarige vader weer op vrije voeten gesteld. Hij kreeg een boete van 130 euro. Ook moet hij de schade vergoeden. Hoeveel die bedraagt, is nog onbekend.

De uit Emmen afkomstige Rorije ligt al jaren in de clinch met zijn ex over de omgangsregeling met hun twee kinderen.

Door het disfunctioneren van de Rechtbank en de Kinderbescherming uit Assen, wordt de ex en moeder van de kinderen nu al 10 jaar lang in staat gesteld om het kontakt met en de omgang tussen de kinderen en hun vader te frustreren en onmogelijk te maken.

Daarbij is de afgelopen jaren geen middel onbeproefd gelaten, inclusief negatieve programmering van de kinderen en valse incestbeschuldigingen aan het adres van vader, om de beide kinderen van hun vader te vervreemden (ouderverstotingssyndroom).

Inpak-actie van de Raad voor de Kinderbescherming Assen in 1998 door vader Gerben Rorije vanaf het dak: Gerben Rorije noemde de Raad voor Kinderbescherming bij die gelegenheid al een papieren organisatie.

Met zijn organisatie Familie 4 Justice voert hij regelmatig actie. In 1998 pakte hij al het gebouw van de Raad voor de Kinderbescherming in, in Assen. Hij noemde de Raad voor de Kinderbescherming toen een "papieren organisatie" en reikte ter gelegenheid van zijn inpak-actie van het gebouw van de Kinderbescherming Assen in rollen papier aan de directie van de Kinderbescherming Assen tevens de "Blok aan het Been-Prijs 1998" uit bestaande uit een fors blok beton.

De Blok aan het Been Prijs, een fors blok beton, welke in 1998 door Gerben Rorije aan de Raad voor de Kinderbescherming in Assen werd toegekend.

En ook op 13 juli 2004 protesteerde vader Gerben Rorije als Batman tijdens een bezetting van het dak van Bureau Jeugdzorg te Bussum tegen het loze papieren karakter van organisaties als de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg. Instanties die kinderen in de steek laten bij mishandelende moeders die de kinderen van hun vader en de familie van vaderskant buiten sluiten en vervreemden.

Ook bij die gelegenheid liet Gerben Rorije zijn frustratie blijken over het jarenlang voortdurende geringe contact met zijn twee kinderen, dat onverminderd voort bleef duren zelfs nadat in januari 2003 tijdens een rechtszitting met de moeder weer eens werd afgesproken dat hij zijn 7-jarige zoon eens in de twee weken mocht zien, onder toezicht van medewerkers van een 'omgangshuis' van Jeugdzorg, weer een instantie die in naam bemiddelt in stroef contact tussen gescheiden ouders.

Uiteindelijk leidde de “bemiddeling” en “hulp” door Jeugdzorg echter alleen maar tot het verder geheel afbreken van alle contact. "Mijn dochter is gehersenspoeld en wil me niet meer zien, mijn zoon kiest voor auto's en voetballen boven een uur te zitten aan een tafeltje met zijn vader" De zoon van Rorije is getest door de Raad voor de Kinderbescherming. Uit de test bleek de 7-jarige sterke behoefte te hebben aan contact met zijn vader.

Inmiddels was Rorije in juli 2004 aan zijn zesde rechtszaak toe, om de omgangsregeling juridisch kracht bij te zetten, en pleitte toen geëmotioneerd voor het opnemen van omgangsregelingen in het strafrecht. "Zonder sancties hebben afspraken geen zin. Zodra de moeder niet wil meewerken, sta je machteloos."

Rorije kondigde toen ook aan dat op 30 augustus 2004 zijn zaak weer voor de rechtbank in Assen zou dienen. Uit zijn laatste protestactie bij de Rechtbank Assen weten we nu - inmiddels weer twee jaar later - wat de bemoeienis van deze rechtbank voor vader Gerben Rorije en zijn beide kinderen heeft opgeleverd. Niente, nada, niets, gebakken lucht, papier ……

Bron: 'Omgangsregeling opnemen in strafrecht'
Nieuws; Binnenland; Uitgegeven op dinsdag 13 juli 2004 om 12:48:55


Paars geverfde Rechtbank Assen in de pers en media:
Hieronder links naar de berichtgeving in de Nederlandse media over het paars verven van de rechtbankdeuren in Assen gistermorgen 1 augustus 2006:


Boze vader verft deuren rechtbank Assen paars

Emea nieuws netwerk (persbericht) - 2 aug 2006 Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van de rechtbank ...


'Boze vader' verft rechtbank paars

Krux - 2 aug 2006 Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdag door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van de rechtbank in ...


Vader verft rechtbank paars

Provinciale Zeeuwse Courant - 2 aug 2006 ASSEN - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is gisterochtend door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van de ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

Stentor - 1 aug 2006 ASSEN (ANP) - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van ...


Boze vader verft deuren rechtbank paars

FOK ! - 1 aug 2006 Een 56-jarige Emmenaar van de actiegroep Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling. Hij werd ...


Boze vader verft deuren rechtbank paars

Yord.nl - 1 aug 2006 ASSEN (ANP) – Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

BNR Nieuwsradio - 1 aug 2006 Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice voorzag de deuren van de rechtbank in Assen van een nieuw verfje. ANP Photo. ...


Boze vader verft deuren rechtbank paars

Reformatorisch Dagblad - 1 aug 2006 ASSEN (ANP) – Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren ...


'Boze vader' verft rechtbank paars

Planet Internet - 1 aug 2006 Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van de rechtbank ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

BNR Nieuwsradio - 1 aug 2006 Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice voorzag de deuren van de rechtbank in Assen van een nieuw verfje. ANP Photo. ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

BNR Nieuwsradio - 1 aug 2006 ASSEN (ANP) - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

Limburgs Dagblad - 1 aug 2006 ASSEN - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van de ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

De Gooi- en Eemlander - 1 aug 2006 ASSEN - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van de ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

Almere Vandaag - 1 aug 2006 ASSEN - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van de ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

Dagblad van het Noorden - 1 aug 2006 ASSEN - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van de ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

Leeuwarder Courant - 1 aug 2006 ASSEN - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van de ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

Noordhollands Dagblad - 1 aug 2006 ASSEN - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van de ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

Eindhovens Dagblad - 1 aug 2006 ASSEN (ANP) - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

Leidsch Dagblad - 1 aug 2006 ASSEN - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van de ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

Twentse Courant Tubantia - 1 aug 2006 ASSEN (ANP) - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

Dagblad de Limburger - 1 aug 2006 ASSEN - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van de ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

NRC Handelsblad - 1 aug 2006 ASSEN (ANP) - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

Haarlems Dagblad - 1 aug 2006 ASSEN - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van de ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

IJmuider Courant - 1 aug 2006 ASSEN - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van de ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

Gelderlander - 1 aug 2006 ASSEN (ANP) - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

Planet Internet - 1 aug 2006 ASSEN (ANP) - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

Stentor - 1 aug 2006 ASSEN (ANP) - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

BN/De Stem - 1 aug 2006 ASSEN (ANP) - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

Trouw - 1 aug 2006 ASSEN (ANP) - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

Brabants Dagblad - 1 aug 2006 ASSEN (ANP) - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

Provinciale Zeeuwse Courant - 1 aug 2006 ASSEN (ANP) - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van ...


Actievoerende vader verft deuren rechtbank paars

Zibb.nl - 1 aug 2006 ASSEN (ANP) - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van ...


Boze vader verft deuren rechtbank paars

NieuwNieuws.nl - 31 juli 2006 Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van de rechtbank ...


'Boze vader' verft deuren rechtbank paars

Telegraaf - 31 juli 2006 ASSEN - Actievoerder Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van de ...


Boze vader verft deuren rechtbank paars

Nu.nl - 31 juli 2006 ASSEN - Actievoerder G. Rorije van de organisatie Familie4Justice is dinsdagmorgen door de politie aangehouden wegens vernieling, nadat hij de deuren van de ...