woensdag, november 30, 2005

30. Resultaat eindstemming Luchtenveld

TK 2005-2006; 27ste vergadering; Dinsdag 29 november 2005; 14.00 uur
ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

**

Voorzitter: Weisglas

**

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:
Van Heemst, wegens bezigheden elders;
Waalkens, wegens verblijf in het buitenland, de hele week;
Verbeet en Schreijer-Pierik, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zicht met de voorstellen heeft verenigd.

**

*!Regeling van werkzaamheden*!

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Ik stel voor om vanmiddag, dus straks, ook de eindstemming te houden over wetsvoorstel 29676, het voorstel van wet van het lid Luchtenveld (Wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap).

**

Mevrouw De Pater-van der Meer (CDA): Voorzitter. Gisteravond hebben wij nog vier velletjes met wijzigingen ontvangen. Ik wil die graag nauwkeurig bekijken in het fractieoverleg. Daarom verzoek ik u om deze eindstemming uit te stellen.

De voorzitter: Als wij aan dat verzoek voldoen, zal de stemming over een week plaatsvinden. Ik hoop immers zeer dat het deze week niet nodig zal zijn om op donderdag te stemmen. Ik zou die stemming dus niet op donderdag willen houden. Ik wacht eerst af wat andere leden hierover zeggen. Mijn voorstel was om vandaag te stemmen en mevrouw De Pater heeft daarover haar opvatting gegeven.

**

De heer Hofstra (VVD): Voorzitter. Dit dossier heeft zo langzamerhand een historie. Wij hechten er toch sterk aan dat wij er nu eens over gaan stemmen. Wij zijn er dus gewoon tegen om vandaag niet hierover te stemmen.

Mevrouw Van der Laan (D66): Voorzitter. Ik steun uw voorstel om vandaag over het wetsvoorstel te stemmen.

De heer Klaas de Vries (PvdA): Voorzitter. Ik heb alleen een vraag aan u. Is het niet zo dat volgens het Reglement van Orde stemmingen op de agenda geconvoceerd behoren te worden?

De voorzitter: Niet volgens het Reglement van Orde, zeg ik uit mijn hoofd. Dat moet ik overigens uit mijn hoofd kunnen zeggen. Juist vanwege het door u geconstateerde feit doe ik expliciet -- en niet op een andere, minder zichtbare manier -- dit voorstel.

**

Mevrouw Van der Laan: Voorzitter. Wellicht mag ik eraan toevoegen dat de D66-fractie vorige week heeft ingestemd met uitstel, in de veronderstelling dat het uitstel slechts één week zou duren. Zo is dat vorige week ook naar voren gebracht. Het lijkt mij dus niet meer dan logisch dat wij vandaag over het voorstel stemmen.

Mevrouw De Pater-van der Meer (CDA): Voorzitter. Ik begrijp de wens om dit wetsvoorstel nu tot een eindstemming te brengen. Zoals de heer Hofstra al opmerkte, is er inmiddels echter al zo'n historie aan voorafgegaan, met amendementen en nota's van wijziging, dat wij bij de laatste heropening bedacht hebben dat het goed zou zijn om, wanneer alle amendementen verwerkt waren, de hele lijst nog eens door te lopen. Gisteravond is daarover een voorstel van de heer Luchtenveld gekomen. Ik zou mij kunnen voorstellen dat wij in overleg met het ministerie bekijken of alle losse eindjes waarover wij toen hebben gesproken, nu inderdaad verwerkt zijn. Er waren weliswaar vier velletjes met wijzigingen, maar ik wil zelf ook kunnen constateren -- en daarover overleggen -- of alle losse eindjes verwerkt zijn.

De heer Weekers (VVD): Voorzitter. Het is echt flauwekul om de stemmingen nader aan te houden, want de nota van wijziging die wij hebben gekregen, past in artikel 105 van het Reglement van Orde. Dat betekent dat het alleen technische aanpassingen zijn na verwerking van alle amendementen. Er is voldoende gelegenheid geweest om dat nader te controleren. Ik vind echt dat wij vandaag hierover moeten stemmen. Anders moeten wij maar stemmen over de vraag of wij vandaag moeten stemmen.

Mevrouw Kalsbeek (PvdA): Voorzitter. Ook ik vind dat wij vandaag kunnen stemmen. Het gaat om technische wijzigingen. Wij hebben ons ervan vergewist dat dat op een onafhankelijke manier zo beoordeeld is en dat er toch geen politieke losse eindjes onder zitten. Ik denk dus dat het vandaag echt tijd is om hierover te stemmen.

De voorzitter: Ik constateer dat er geen meerderheid is tegen mijn voorstel. Ik blijf dus bij het voorstel om vandaag te stemmen. Ik heb best enig begrip voor de argumentatie van mevrouw De Pater, maar daar heeft zij niets aan. Op de vraag van de heer Klaas de Vries komen wij nog terug, maar door zijn vraag is mevrouw Kalsbeek in ieder geval op tijd de zaal binnen gekomen.

**

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter wordt besloten.

*!Stemmingen*!

Aan de orde is de eindstemming in verband met het Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van enkele andere wetten in verband met de invoering van de mogelijkheid van beëindiging van het huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst alsmede van een gewijzigde vaststelling en effectieve handhaving van de afspraken en rechterlijke beslissingen die in verband met de ontbinding van het huwelijk of nadien tot stand zijn gekomen over de wijze waarop door beide ouders vorm wordt gegeven aan het voortgezet ouderschap (Wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap) (29676).

(Zie vergadering van 16 november 2005.)

De voorzitter: Ik stel voor, de wijzigingen voorgesteld door de initiatiefnemer op stuk nr. 36, aan te brengen.

**

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

**

De heer Rouvoet (ChristenUnie): Het voorstel van collega Luchtenveld heeft de fractie van de ChristenUnie voor een dilemma geplaatst. Het voorstel bevatte van meet af aan goede elementen, zoals de bepalingen rondom het ouderschapsplan. Die elementen zijn in de behandeling via amendering nog aanmerkelijk verbeterd, waardoor het belang van het kind via dat ouderschapsplan meer centraal is komen te staan.

Een andere kern van het wetsvoorstel betrof het mogelijk maken van een administratieve scheiding. Ook daar heeft een ingrijpende amendering plaatsgevonden, waardoor de rechter eraan te pas komt als er kinderen in het spel zijn. Als er geen kinderen in het spel zijn, zijn er meer waarborgen gekomen voor een zorgvuldige gang van zaken. Dat is allemaal winst.

De fractie van de ChristenUnie houdt bezwaren tegen het mogelijk maken van een administratieve scheiding zonder rechterlijke tussenkomst, vooral met het oog op het waarborgen van het belang van de zwakkere partij. Die overweging is uiteindelijk voor de fractie van de ChristenUnie doorslaggevend geweest. Daarbij heeft ook een rol gespeeld dat er een wetsvoorstel van minister Donner ligt dat alle goede elementen van het wetsvoorstel-Luchtenveld bevat en niet de elementen die wij niet steunen. Wij stemmen daarom tegen dit wetsvoorstel, waarbij uit ons stemgedrag van vorige week over de onderdelen en artikelen duidelijk is geworden dat wij de bepalingen rondom het ouderschapsplan voluit steunen.


* Mevrouw De Pater-van der Meer (CDA): Dit wetsvoorstel heeft een lange geschiedenis. De vormgeving van het voortgezet ouderschap is door amendering en wijzigingen aanmerkelijk verbeterd. Voorzover wij nu kunnen beoordelen, zijn er nog twee punten onvoldoende.

Ten eerste het punt van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die krijgt een praktisch vergelijkbare taak met die van de rechter. Dat betekent dat twee instituten hetzelfde gaan doen, maar wel met extra lasten.

Het tweede punt is de interpretatie over de uitvoering van het ouderschapsplan en de wijze waarop dat bij de rechter kan worden voorgelegd. Wij vrezen dat dit een overbelasting van de rechter zal betekenen. Op deze twee gronden stemt de CDA-fractie tegen het voorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Wilders, de Groep Lazrak, D66, de VVD, de LPF en de Groep Nawijn voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Is de heer Luchtenveld bereid om het wetsvoorstel te verdedigen in de Eerste Kamer?

**

De heer Luchtenveld (VVD): Dat zal ik gaarne doen. Ik dank de Kamer voor het gestelde vertrouwen.

De voorzitter: Het wetsvoorstel wordt doorgezonden naar de Eerste Kamer.

dinsdag, november 29, 2005

29. Tweede Kamerstemmingen over Wetsvoorstel Luchtenveld op dinsdag 6 december (ca. 15.00 uur)

Tweede Kameragenda voor:
Dinsdag 6 december 2005: Vanaf 14.00 uur
(Tweede Kameragenda zoals opgesteld en verspreid op 25 november 2005)
  1. Vragenuur
  2. Regeling van werkzaamheden
  3. Stemmingen ministerie van OCW
  4. Stemmingen ministerie van BZK
  5. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Luchtenveld 29 676 (alleen wetsvoorstel):
    Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van enkele andere wetten in verband met de invoering van de mogelijkheid van beëindiging van het huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst alsmede van een gewijzigde vaststelling en effectieve handhaving van de afspraken en rechterlijke beslissingen die in verband met de ontbinding van het huwelijk of nadien tot stand zijn gekomen over de wijze waarop door beide ouders vorm wordt gegeven aan het voortgezet ouderschap (Wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap)

donderdag, november 24, 2005

28. Ongecorrigeerd verslag van de TK-stemmingen op de amendementen Luchtenveld op 22 november 2005

0. ONGECORRIGEERD STENOGRAM STEMMINGEN AMENDEMENTEN LUCHTENVELD

(Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

TK; 2005-2006; 24ste vergadering; Dinsdag 22 november 2005; 14.00 uur

*!Stemmingen*! Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van enkele andere wetten in verband met de invoering van de mogelijkheid van beëindiging van het huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst alsmede van een gewijzigde vaststelling en effectieve handhaving van de afspraken en rechterlijke beslissingen die in verband met de ontbinding van het huwelijk of nadien tot stand zijn gekomen over de wijze waarop door beide ouders vorm wordt gegeven aan het voortgezet ouderschap (Wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap) (29676).

(Zie vergadering van 16 november 2005.)

Artikel I, aanhef, en de artikelen A t/m F worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 25, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de Groep Lazrak, de Groep Wilders, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 25 voorkomende nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

**

Onderdeel Fa, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 25, I, pt), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel G, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 25, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen H en I worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde subamendement-Weekers (stuk nr. 34, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Nawijn voor dit nader gewijzigde subamendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde subamendement het andere op stuk nr. 34 voorkomende nader gewijzigde subamendement als aangenomen kan worden beschouwd.

**

In stemming komt het amendement-Kalsbeek (stuk nr. 12, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de Groep Wilders, de VVD (met uitzondering van het lid Luchtenveld) en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 12 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

**

Onderdeel J, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de nader gewijzigde subamendementen-Weekers (stukken nrs. 34, I en II), het nader gewijzigde amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 25, III) en het amendement-Kalsbeek (stuk nr. 12, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen K t/m N worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 21).

De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

**

Onderdeel O, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 25, IV) en het amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 21), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 26, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de Groep Wilders, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Nawijn voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 26 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

**

Onderdeel P, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 26, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel Q wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel R, aanhef, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-De Pater-van der Meer (stuk nr. 31, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de Groep Wilders, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Nawijn voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 31 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

**

Artikel 253a, eerste en tweede lid, wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 253a, derde lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 25, V), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 253a, vierde lid, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Pater-van der Meer (stuk nr. 29, I).

De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 29 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

**

Artikel 253a, vijfde lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Pater-van der Meer (stuk nr. 29, IA), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Als gevolg van de aanneming van het amendement-De Pater-van der Meer (stuk nr. 29, IB), is een zesde lid toegevoegd aan artikel 253a.

**

Artikel 253a wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel R wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel S, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 26, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel T, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 26, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel U wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel V, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 26, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel Va wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Als gevolg van de aanneming van het amendement-Kalsbeek, (stuk nr. 12, II), is onderdeel W vervallen.

**

Onderdeel X, aanhef, wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 377e, eerste lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 25, VII), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 377e, tweede t/m vierde lid, wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 377e, vijfde lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Pater-van der Meer (stuk nr. 29, IIA), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Als gevolg van de aanneming van het amendement-De Pater-van der Meer (stuk nr. 29, IIB), is een zesde lid toegevoegd aan artikel 377e.

**

Onderdeel X wordt zonder stemming aangenomen.

Onnderdeel Y wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II en III worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek (stuk nr. 27) tot het toevoegen van onderdeel H.

De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Als gevolg van de aanneming van het amendement-De Pater-van der Meer (stuk nr. 29, III), wordt een onderdeel Fa ingevoegd.

**

Artikel IV, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 25, VIII), het amendement-De Pater-van der Meer (29, III) en het amendement-Kalsbeek (stuk nr. 27), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen V t/m XII worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het subamendement-Van der Laan/Weekers (stuk nr. 28).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de VVD voor dit subamendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

**

De artikelen XIII t/m XV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik stel voor om over het wetsvoorstel op een later tijdstip te stemmen, een tijdstip dat wat mij betreft niet in de zeer verre toekomst ligt.

**

Daartoe wordt besloten.

dinsdag, november 22, 2005

27. Brief Donner aan TK om versnelde toegang tot rechter zonder advocaat tegen te gaan

29676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van enkele andere wetten in verband met de invoering van de mogelijkheid van beëindiging van het huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst alsmede van een gewijzigde vaststelling en effectieve handhaving van de afspraken en rechterlijke beslissingen die in verband met de ontbinding van het huwelijk of nadien tot stand zijn gekomen over de wijze waarop door beide ouders vorm wordt gegeven aan het voortgezet ouderschap (Wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap)

Nr. 32 Brief van de minister van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 november 2005

Tijdens de plenaire behandeling op 16 november jl. van het initiatiefwetsvoorstel Wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap (29 676) heb ik aandacht gevraagd voor de vormvrije toegang tot de rechter zoals deze in de voorgestelde artikelen 253a (gezamenlijk gezag) en 377e (eenhoofdig gezag) in het wetsvoorstel zijn opgenomen. Ik heb u toegezegd in een brief nader op de problematiek in te gaan.

De heer Luchtenveld schrapt in zijn wetsvoorstel de mogelijkheid om een verzoekschrift in te dienen ingeval de ouders gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen (artikel 377h vervalt). Op basis van de huidige wetgeving kunnen de ouders die gezamenlijk het gezag uitoefenen op grond van artikel 377h een verzoek indienen om bijvoorbeeld een zorgregeling (inzake de omgang) of een regeling inzake het verschaffen van informatie door de rechter te laten vaststellen. De heer Luchtenveld stelt in plaats van deze verzoekschriftprocedure, een procedure voor die aanvangt met het indienen van een schriftelijke aanvraag, terwijl procureurstelling niet is vereist, om eventuele geschillen tussen de ouders te beslechten. De nadruk ligt hierbij op het niet nakomen van afspraken in het ouderschapsplan of het niet nakomen van rechterlijke beslissingen. Het doel van deze procedure is om een snelle beslissing van de rechter te verkrijgen, omdat de procedures nu te lang duren. Om deze reden is in dezelfde artikelen opgenomen dat de rechtbank binnen drie weken een comparitie moet beleggen en zo snel mogelijk daarna een beslissing moet nemen. Tevens sluit hij hoger beroep uit (artikel IV, onderdeel C, 807 Rv), behoudens in het geval de rechter lijfsdwang oplegt. De rechtbank treedt eenmalig op als “scheidsrechter”. Er is slechts cassatie in het belang der wet mogelijk.

In de situaties waar de 253a- en 377e-procedure voor is bedoeld, kunnen de emoties van de ouders hoog oplopen. Ik ben van mening dat een advocaat in deze situaties een zeeffunctie kan vervullen en vaak in staat is om een minnelijke schikking treffen. De communicatie tussen de ouders is in deze situaties vaak verstoord. De advocaat kan deze communicatie in bepaalde situaties weer op gang helpen. Daarnaast zal er ook voor de ouder een drempel zijn om naar een advocaat te gaan waardoor onnodige rechtszaken worden voorkomen. Indien het niet lukt om tot afspraken te komen, zal de advocaat het geschil, voorzien van de relevante omstandigheden en feiten, aan de rechter voorleggen. Dit maakt bovendien een efficiënte rechtsgang mogelijk.

Doordat in het wetsvoorstel een zeef ontbreekt ben ik bang dat de rechtbanken veel (bagatel)zaken zullen krijgen. De Raad voor de Rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten en de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS) hebben hier ook reeds op gewezen. Nu er bovendien geen mogelijkheid is om zaken vanwege bagatel niet-ontvankelijk te verklaren (slechts verwijzing naar een bemiddelaar), zal veel kostbare tijd verloren gaan aan onnodige zittingen.

Met de heer Luchtenveld en mevrouw Kalsbeek ben ik van mening dat het wel zeer belangrijk is om de snelheid van de procedure te behouden. Om die reden vind ik het belangrijk dat de drie weken termijn zoals deze nu in het wetsvoorstel is opgenomen om een zaak te behandelen, wordt gehandhaafd. In een ambtelijk overleg heeft de Raad voor de Rechtspraak aangegeven dat deze termijn ook haalbaar is, mits de procedure wordt gewijzigd in een verzoekschriftprocedure met procureurstelling.

In bepaalde complexe zaken is het voor de rechter noodzakelijk om advies aan bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming te vragen. In deze zaken kan louter op basis van de processtukken en de informatie die ter terechtzitting wordt verkregen niet worden bepaald welke beslissing in het belang van het kind genomen zou moeten worden. Zoals mevrouw Kalsbeek in het plenaire debat heeft aangegeven, is het vragen van een dergelijk advies soms de reden van een lange procedure. Voor de 253a- en 377e-procedure zouden terzake lokaal afspraken gemaakt kunnen worden waarbij de nadruk ligt op een snelle procedure. Daarbij is het van belang dat ter zitting, indien een onderzoek noodzakelijk is, afspraken worden gemaakt over de aard en omvang van het onderzoek in relatie tot de beschikbare tijd.

Tot slot vraag ik aandacht voor het uitsluiten van het hoger beroep. In hoger beroep wordt de ruimte geschapen om een fout die in eerste aanleg is gemaakt, recht te zetten. Nu het gaat om beslissingen die diep ingrijpen in het familie- en gezinsleven acht ik het belangrijk dat de mogelijkheid van hoger beroep wordt open gehouden.

Al met al adviseer ik de Tweede Kamer om de voorgestelde 253a- en 377e-procedure te wijzigen in een snelle verzoekschriftprocedure met procureurstelling, waarbij de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep wordt open gehouden.

De minister van Justitie,
J.P.H. Donner

26. Stemresultaten Tweede Kamer over amendementen bij Luchtenveld

Stemresultaten Tweede Kamer over de 9 in stemming gebrachte amendementen bij Luchtenveld
Peter Tromp, 22 november 2005, 15.30 uur

Zojuist hebben in de Tweede Kamer de stemmingen over de amendementen bij Wetsvoorstel 29676 van Ruud Luchtenveld plaatsgevonden. De resultaten zijn als volgt:

1. Aangenomen zijn de volgende amendementen:

- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,I)

Voor stemden: CDA, PvdA, CU, SGP, Groep Wilders
Tegen stemden: VVD, SP, GL, D66, LPF, Nawijn

- nader gewijzigd subamendement Weekers (34,I)

Voor stemden: CDA, PvdA, VVD, D66, LPF, CU, SGP, Groep Wilders, Nawijn
Tegen stemden: SP, GL

- amendement Kalsbeek (12,I)

Voor stemden: CDA, PvdA, VVD (m.u.v. Ruud Luchtenveld), GL, Groep Wilders
Tegen stemden: Ruud Luchtenveld (VVD), SP, D66, LPF, CU, SGP, Nawijn

- amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (21)
Voor stemden: Met algemene stemmen: CDA, PvdA, VVD, SP, GL, D66, LPF, CU, SGP, Groep Wilders, Nawijn
Tegen stemden: -

- amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (26,I)
Voor stemden: CDA, PvdA, SP, GL, D66, LPF, CU, SGP, Groep Wilders, Nawijn
Tegen stemde: VVD

- amendement De Pater-van der Meer (29,IA)
Voor stemden: Met algemene stemmen: CDA, PvdA, VVD, SP, GL, D66, LPF, CU, SGP, Groep Wilders, Nawijn
Tegen stemden: -

- amendement Kalsbeek (27) (toevoegen onderdeel H)

Voor stemden: Met algemene stemmen: CDA, PvdA, VVD, SP, GL, D66, LPF, CU, SGP, Groep Wilders, Nawijn
Tegen stemden: -

2. Verworpen zijn de volgende amendementen

- gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,IA)
Voor stemden: CDA, SP, GL, SGP, CU, Groep Wilders, Nawijn
Tegen stemden: PvdA, VVD, D66, LPF

- subamendement Van der Laan/Weekers (28) (toevoegen onderdeel IX aan nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater nr. 25, strekkende tot invoeging van artikel XIIA)
Voor stemden: VVD, SP, GL, D66
Tegen stemden: CDA, PvdA, LPF, CU, SGP, Groep Wilders, Nawijn


3. Hoe stemden de 11 partijen (overzicht)?

Overzicht stemgedrag

amendementen

Luchtenveld (1):

PvdA

CDA

VVD

SP

GL

D66

Aangenomen

amendementen:

25,I

+

+

-

-

-

-

34,I

+

+

+

-

-

+

12,I

+

+

+

(-RL)

-

+

-

21

+

+

+

+

+

+

26,I

+

+

-

+

+

+

29,IA

+

+

+

+

+

+

27

+

+

+

+

+

+

Verworpen

(sub)amendementen:

31,IA

-

+

-

+

+

-

28

-

-

+

+

+

+


Overzicht stemgedrag

amendementen

Luchtenveld (vervolg 2):

LPF

CU

SGP

Wilders

Nawijn

Aangenomen

amendementen:

25,I

-

+

+

+

-

34,I

+

+

+

+

+

12,I

-

-

-

+

-

21

+

+

+

+

+

26,I

+

+

+

+

+

29,IA

+

+

+

+

+

27

+

+

+

+

+

Verworpen

(sub)amendementen:

31,IA

-

+

+

+

+

28

+

-

-

-

-


4. Stemmingslijst 29676

(aangepast op het te elfder ure nog door Weekers (VVD) ingetrokken subamendement 22,I en in plaats daarvan door hem ingediende gewijzigd subamendement (34,I) waarvan inhoud mij (PT) niet bekend is):

- artikel I, aanhef

- onderdelen A t/m F

- AANGENOMEN: nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,I)

- onderdeel Fa

- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,II)

- onderdeel G

- onderdelen H en I

- gewijzigd subamendement Weekers (22,I)

- AANGENOMEN: nieuw nader gewijzigd subamendement Weekers (34,I)

- gewijzigd subamendement Weekers (22,II)

- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,III)

- AANGENOMEN: amendement Kalsbeek (12,I)

- onderdeel J

- onderdelen K t/m N

- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,IV)

- AANGENOMEN: amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (21)

- onderdeel O

- AANGENOMEN: amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (26,I)

- onderdeel P

- onderdeel Q

- onderdeel R, aanhef

- VERWORPEN: gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,IA)

- artikel 253a, eerste lid

- gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,IB)

- tweede lid

- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,V)

- gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,IC)

- derde lid

- vierde lid

- AANGENOMEN: amendement De Pater-van der Meer (29,IA)

- vijfde lid

- amendement De Pater-van der Meer (29,IB) (toevoegen zesde lid)

- artikel 253a

- onderdeel R

- amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (26,II)

- onderdeel S

- amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (26,III)

- onderdeel T

- onderdeel U

- amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (26,IV)

- onderdeel V

- onderdeel Va

- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,VI)

- amendement Kalsbeek (12,II) (onderdeel W vervalt)

- onderdeel W

- onderdeel X, aanhef

- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,VII)

- gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,IIA)

- artikel 377e, eerste lid

- gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,IIB)

- tweede lid

- gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,IIC)

- derde lid

- vierde lid

- amendement De Pater-van der Meer (29,IIA)

- vijfde lid

- amendement De Pater-van der Meer (29,IIB) (toevoegen zesde lid)

- onderdeel X

- onderdeel Y

- artikel I

- artikelen II en III

- gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,III) (onderdeel C van artikel IV vervalt)

- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,VIII)

- amendement De Pater-van der Meer (29,III) (invoegen onderdeel Fa)

- AANGENOMEN: amendement Kalsbeek (27) (toevoegen onderdeel H)

- artikel IV

- artikelen V t/m XII

- VERWORPEN: subamendement Van der Laan/Weekers (28) (toevoegen onderdeel IX aan nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater nr. 25, strekkende tot invoeging van artikel XIIA)

- artikelen XIII t/m XV
- beweegreden (art. 13-15)

25. Tweede Kamer-stemmingen over amendementen (vanmiddag) en wetsvoorstel (volgende week dinsdag) Luchtenveld

Dinsdagmiddag 22 november 2005 (Agendapunt 6; ca. 15.00 uur)

Plenaire stemmingen in de Tweede Kamer over de vele amendementen op het Wetsvoorstel van Luchtenveld (29676).

Agendapunt 6.

Stemmingen in verband met de amendementen op Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van enkele andere wetten in verband met de invoering van de mogelijkheid van beëindiging van het huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst alsmede van een gewijzigde vaststelling en effectieve handhaving van de afspraken en rechterlijke beslissingen die in verband met de ontbinding van het huwelijk of nadien tot stand zijn gekomen over de wijze waarop door beide ouders vorm wordt gegeven aan het voortgezet ouderschap (Wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap)

- artikel I, aanhef
- onderdelen A t/m F
- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,I)
- onderdeel Fa
- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,II)
- onderdeel G
- onderdelen H en I
- gewijzigd subamendement Weekers (22,I)
- gewijzigd subamendement Weekers (22,II)
- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,III)
- amendement Kalsbeek (12,I)
- onderdeel J
- onderdelen K t/m N
- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,IV)
- amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (21)
- onderdeel O
- amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (26,I)
- onderdeel P
- onderdeel Q
- onderdeel R, aanhef
- gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,IA)
- artikel 253a, eerste lid
- gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,IB)
- tweede lid
- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,V)
- gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,IC)
- derde lid
- vierde lid
- amendement De Pater-van der Meer (29,IA)
- vijfde lid
- amendement De Pater-van der Meer (29,IB) (toevoegen zesde lid)
- artikel 253a
- onderdeel R
- amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (26,II)
- onderdeel S
- amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (26,III)
- onderdeel T
- onderdeel U
- amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (26,IV)
- onderdeel V
- onderdeel Va
- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,VI)
- amendement Kalsbeek (12,II) (onderdeel W vervalt)
- onderdeel W
- onderdeel X, aanhef
- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,VII)
- gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,IIA)
- artikel 377e, eerste lid
- gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,IIB)
- tweede lid
- gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,IIC)
- derde lid
- vierde lid
- amendement De Pater-van der Meer (29,IIA)
- vijfde lid
- amendement De Pater-van der Meer (29,IIB) (toevoegen zesde lid)
- onderdeel X
- onderdeel Y
- artikel I
- artikelen II en III
- gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,III) (onderdeel C van artikel IV vervalt)
- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,VIII)
- amendement De Pater-van der Meer (29,III) (invoegen onderdeel Fa)
- amendement Kalsbeek (27) (toevoegen onderdeel H)
- artikel IV
- artikelen V t/m XII
- subamendement Van der Laan/Weekers (28) (toevoegen onderdeel IX aan nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater nr. 25, strekkende tot invoeging van artikel XIIA)
- artikelen XIII t/m XV
- beweegreden

Dinsdagmiddag 29 november 2005 (Agendapunt 4; ca. 15.00 uur)

Stemming over het wetsvoorstel 29676 (alleen wetsvoorstel)

Agendapunt 4.

Stemmingen in verband met: Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van enkele andere wetten in verband met de invoering van de mogelijkheid van beëindiging van het huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst alsmede van een gewijzigde vaststelling en effectieve handhaving van de afspraken en rechterlijke beslissingen die in verband met de ontbinding van het huwelijk of nadien tot stand zijn gekomen over de wijze waarop door beide ouders vorm wordt gegeven aan het voortgezet ouderschap (Wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap)