donderdag, november 24, 2005

28. Ongecorrigeerd verslag van de TK-stemmingen op de amendementen Luchtenveld op 22 november 2005

0. ONGECORRIGEERD STENOGRAM STEMMINGEN AMENDEMENTEN LUCHTENVELD

(Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

TK; 2005-2006; 24ste vergadering; Dinsdag 22 november 2005; 14.00 uur

*!Stemmingen*! Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van enkele andere wetten in verband met de invoering van de mogelijkheid van beëindiging van het huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst alsmede van een gewijzigde vaststelling en effectieve handhaving van de afspraken en rechterlijke beslissingen die in verband met de ontbinding van het huwelijk of nadien tot stand zijn gekomen over de wijze waarop door beide ouders vorm wordt gegeven aan het voortgezet ouderschap (Wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap) (29676).

(Zie vergadering van 16 november 2005.)

Artikel I, aanhef, en de artikelen A t/m F worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 25, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de Groep Lazrak, de Groep Wilders, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 25 voorkomende nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

**

Onderdeel Fa, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 25, I, pt), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel G, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 25, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen H en I worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde subamendement-Weekers (stuk nr. 34, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Nawijn voor dit nader gewijzigde subamendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde subamendement het andere op stuk nr. 34 voorkomende nader gewijzigde subamendement als aangenomen kan worden beschouwd.

**

In stemming komt het amendement-Kalsbeek (stuk nr. 12, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de Groep Wilders, de VVD (met uitzondering van het lid Luchtenveld) en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 12 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

**

Onderdeel J, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de nader gewijzigde subamendementen-Weekers (stukken nrs. 34, I en II), het nader gewijzigde amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 25, III) en het amendement-Kalsbeek (stuk nr. 12, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen K t/m N worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 21).

De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

**

Onderdeel O, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 25, IV) en het amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 21), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 26, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de Groep Wilders, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Nawijn voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 26 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

**

Onderdeel P, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 26, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel Q wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel R, aanhef, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-De Pater-van der Meer (stuk nr. 31, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de Groep Wilders, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Nawijn voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 31 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

**

Artikel 253a, eerste en tweede lid, wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 253a, derde lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 25, V), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 253a, vierde lid, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Pater-van der Meer (stuk nr. 29, I).

De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 29 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

**

Artikel 253a, vijfde lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Pater-van der Meer (stuk nr. 29, IA), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Als gevolg van de aanneming van het amendement-De Pater-van der Meer (stuk nr. 29, IB), is een zesde lid toegevoegd aan artikel 253a.

**

Artikel 253a wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel R wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel S, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 26, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel T, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 26, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel U wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel V, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 26, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel Va wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Als gevolg van de aanneming van het amendement-Kalsbeek, (stuk nr. 12, II), is onderdeel W vervallen.

**

Onderdeel X, aanhef, wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 377e, eerste lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 25, VII), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 377e, tweede t/m vierde lid, wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 377e, vijfde lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Pater-van der Meer (stuk nr. 29, IIA), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Als gevolg van de aanneming van het amendement-De Pater-van der Meer (stuk nr. 29, IIB), is een zesde lid toegevoegd aan artikel 377e.

**

Onderdeel X wordt zonder stemming aangenomen.

Onnderdeel Y wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II en III worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek (stuk nr. 27) tot het toevoegen van onderdeel H.

De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Als gevolg van de aanneming van het amendement-De Pater-van der Meer (stuk nr. 29, III), wordt een onderdeel Fa ingevoegd.

**

Artikel IV, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Kalsbeek/De Pater-van der Meer (stuk nr. 25, VIII), het amendement-De Pater-van der Meer (29, III) en het amendement-Kalsbeek (stuk nr. 27), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen V t/m XII worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het subamendement-Van der Laan/Weekers (stuk nr. 28).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de VVD voor dit subamendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

**

De artikelen XIII t/m XV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik stel voor om over het wetsvoorstel op een later tijdstip te stemmen, een tijdstip dat wat mij betreft niet in de zeer verre toekomst ligt.

**

Daartoe wordt besloten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten