woensdag, november 30, 2005

30. Resultaat eindstemming Luchtenveld

TK 2005-2006; 27ste vergadering; Dinsdag 29 november 2005; 14.00 uur
ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

**

Voorzitter: Weisglas

**

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:
Van Heemst, wegens bezigheden elders;
Waalkens, wegens verblijf in het buitenland, de hele week;
Verbeet en Schreijer-Pierik, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zicht met de voorstellen heeft verenigd.

**

*!Regeling van werkzaamheden*!

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Ik stel voor om vanmiddag, dus straks, ook de eindstemming te houden over wetsvoorstel 29676, het voorstel van wet van het lid Luchtenveld (Wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap).

**

Mevrouw De Pater-van der Meer (CDA): Voorzitter. Gisteravond hebben wij nog vier velletjes met wijzigingen ontvangen. Ik wil die graag nauwkeurig bekijken in het fractieoverleg. Daarom verzoek ik u om deze eindstemming uit te stellen.

De voorzitter: Als wij aan dat verzoek voldoen, zal de stemming over een week plaatsvinden. Ik hoop immers zeer dat het deze week niet nodig zal zijn om op donderdag te stemmen. Ik zou die stemming dus niet op donderdag willen houden. Ik wacht eerst af wat andere leden hierover zeggen. Mijn voorstel was om vandaag te stemmen en mevrouw De Pater heeft daarover haar opvatting gegeven.

**

De heer Hofstra (VVD): Voorzitter. Dit dossier heeft zo langzamerhand een historie. Wij hechten er toch sterk aan dat wij er nu eens over gaan stemmen. Wij zijn er dus gewoon tegen om vandaag niet hierover te stemmen.

Mevrouw Van der Laan (D66): Voorzitter. Ik steun uw voorstel om vandaag over het wetsvoorstel te stemmen.

De heer Klaas de Vries (PvdA): Voorzitter. Ik heb alleen een vraag aan u. Is het niet zo dat volgens het Reglement van Orde stemmingen op de agenda geconvoceerd behoren te worden?

De voorzitter: Niet volgens het Reglement van Orde, zeg ik uit mijn hoofd. Dat moet ik overigens uit mijn hoofd kunnen zeggen. Juist vanwege het door u geconstateerde feit doe ik expliciet -- en niet op een andere, minder zichtbare manier -- dit voorstel.

**

Mevrouw Van der Laan: Voorzitter. Wellicht mag ik eraan toevoegen dat de D66-fractie vorige week heeft ingestemd met uitstel, in de veronderstelling dat het uitstel slechts één week zou duren. Zo is dat vorige week ook naar voren gebracht. Het lijkt mij dus niet meer dan logisch dat wij vandaag over het voorstel stemmen.

Mevrouw De Pater-van der Meer (CDA): Voorzitter. Ik begrijp de wens om dit wetsvoorstel nu tot een eindstemming te brengen. Zoals de heer Hofstra al opmerkte, is er inmiddels echter al zo'n historie aan voorafgegaan, met amendementen en nota's van wijziging, dat wij bij de laatste heropening bedacht hebben dat het goed zou zijn om, wanneer alle amendementen verwerkt waren, de hele lijst nog eens door te lopen. Gisteravond is daarover een voorstel van de heer Luchtenveld gekomen. Ik zou mij kunnen voorstellen dat wij in overleg met het ministerie bekijken of alle losse eindjes waarover wij toen hebben gesproken, nu inderdaad verwerkt zijn. Er waren weliswaar vier velletjes met wijzigingen, maar ik wil zelf ook kunnen constateren -- en daarover overleggen -- of alle losse eindjes verwerkt zijn.

De heer Weekers (VVD): Voorzitter. Het is echt flauwekul om de stemmingen nader aan te houden, want de nota van wijziging die wij hebben gekregen, past in artikel 105 van het Reglement van Orde. Dat betekent dat het alleen technische aanpassingen zijn na verwerking van alle amendementen. Er is voldoende gelegenheid geweest om dat nader te controleren. Ik vind echt dat wij vandaag hierover moeten stemmen. Anders moeten wij maar stemmen over de vraag of wij vandaag moeten stemmen.

Mevrouw Kalsbeek (PvdA): Voorzitter. Ook ik vind dat wij vandaag kunnen stemmen. Het gaat om technische wijzigingen. Wij hebben ons ervan vergewist dat dat op een onafhankelijke manier zo beoordeeld is en dat er toch geen politieke losse eindjes onder zitten. Ik denk dus dat het vandaag echt tijd is om hierover te stemmen.

De voorzitter: Ik constateer dat er geen meerderheid is tegen mijn voorstel. Ik blijf dus bij het voorstel om vandaag te stemmen. Ik heb best enig begrip voor de argumentatie van mevrouw De Pater, maar daar heeft zij niets aan. Op de vraag van de heer Klaas de Vries komen wij nog terug, maar door zijn vraag is mevrouw Kalsbeek in ieder geval op tijd de zaal binnen gekomen.

**

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter wordt besloten.

*!Stemmingen*!

Aan de orde is de eindstemming in verband met het Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van enkele andere wetten in verband met de invoering van de mogelijkheid van beëindiging van het huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst alsmede van een gewijzigde vaststelling en effectieve handhaving van de afspraken en rechterlijke beslissingen die in verband met de ontbinding van het huwelijk of nadien tot stand zijn gekomen over de wijze waarop door beide ouders vorm wordt gegeven aan het voortgezet ouderschap (Wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap) (29676).

(Zie vergadering van 16 november 2005.)

De voorzitter: Ik stel voor, de wijzigingen voorgesteld door de initiatiefnemer op stuk nr. 36, aan te brengen.

**

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

**

De heer Rouvoet (ChristenUnie): Het voorstel van collega Luchtenveld heeft de fractie van de ChristenUnie voor een dilemma geplaatst. Het voorstel bevatte van meet af aan goede elementen, zoals de bepalingen rondom het ouderschapsplan. Die elementen zijn in de behandeling via amendering nog aanmerkelijk verbeterd, waardoor het belang van het kind via dat ouderschapsplan meer centraal is komen te staan.

Een andere kern van het wetsvoorstel betrof het mogelijk maken van een administratieve scheiding. Ook daar heeft een ingrijpende amendering plaatsgevonden, waardoor de rechter eraan te pas komt als er kinderen in het spel zijn. Als er geen kinderen in het spel zijn, zijn er meer waarborgen gekomen voor een zorgvuldige gang van zaken. Dat is allemaal winst.

De fractie van de ChristenUnie houdt bezwaren tegen het mogelijk maken van een administratieve scheiding zonder rechterlijke tussenkomst, vooral met het oog op het waarborgen van het belang van de zwakkere partij. Die overweging is uiteindelijk voor de fractie van de ChristenUnie doorslaggevend geweest. Daarbij heeft ook een rol gespeeld dat er een wetsvoorstel van minister Donner ligt dat alle goede elementen van het wetsvoorstel-Luchtenveld bevat en niet de elementen die wij niet steunen. Wij stemmen daarom tegen dit wetsvoorstel, waarbij uit ons stemgedrag van vorige week over de onderdelen en artikelen duidelijk is geworden dat wij de bepalingen rondom het ouderschapsplan voluit steunen.


* Mevrouw De Pater-van der Meer (CDA): Dit wetsvoorstel heeft een lange geschiedenis. De vormgeving van het voortgezet ouderschap is door amendering en wijzigingen aanmerkelijk verbeterd. Voorzover wij nu kunnen beoordelen, zijn er nog twee punten onvoldoende.

Ten eerste het punt van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die krijgt een praktisch vergelijkbare taak met die van de rechter. Dat betekent dat twee instituten hetzelfde gaan doen, maar wel met extra lasten.

Het tweede punt is de interpretatie over de uitvoering van het ouderschapsplan en de wijze waarop dat bij de rechter kan worden voorgelegd. Wij vrezen dat dit een overbelasting van de rechter zal betekenen. Op deze twee gronden stemt de CDA-fractie tegen het voorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Wilders, de Groep Lazrak, D66, de VVD, de LPF en de Groep Nawijn voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Is de heer Luchtenveld bereid om het wetsvoorstel te verdedigen in de Eerste Kamer?

**

De heer Luchtenveld (VVD): Dat zal ik gaarne doen. Ik dank de Kamer voor het gestelde vertrouwen.

De voorzitter: Het wetsvoorstel wordt doorgezonden naar de Eerste Kamer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten