dinsdag, februari 21, 2006

53. Brief aan Eerste Kamer in reactie op Jos Aalders en Coen Xhofleer

Brief met de stellingname van Stichting Kind en Omgangsrecht (SKO) en FatherCare Kenniscentrum i.o. (FKCE) n.a.v. de brief van Jos Aalders en Coen Xhofleer van Familie 4 Justice aan de Eerste Kamercommissie van Justitie gericht tegen het Initiatiefwetsvoorstel Luchtenveld

VERZONDEN PER EMAIL

Aan: mr. R.H. van de Beeten (CDA), de voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Justitie, mw. mr. E.C. Janssen, de griffier van de Eerste Kamercommissie voor Justitie, en aan dhr. Ruud Luchtenveld, Lid Tweede Kamer

Cc.: Stichting Dwaze Vaders (DV); Fathers 4 Justice Nederland Ltd (F4J); Stichting Kinderen - Ouders - Grootouders (KOG); Stichting Ouders Zonder Omgang (STOZO); Vereniging voor Nader Onderzoek Rechtspleging in familiezaken (VVNOR)

Van: drs. P.A.N. Tromp; namens Stichting Kind en Omgangsrecht (SKO) en FatherCare Kenniscentrum i.o. (FKCE)

Onderwerp: Stellingname van de Stichting Kind en Omgangsrecht (SKO) en het FatherCare Kenniscentrum i.o. (FKCE) inzake de brief van de heren J. Aalders (Velp) en C. Xhofleer (Arnhem) d.d. 7 februari 2006 gericht aan de Eerste Kamercommissie voor Justitie tegen het Initiatiefvoorstel-Luchtenveld wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap (29.676)

Utrecht, 16 februari 2006

Geachte voorzitter en griffier van de Eerste Kamercommissie voor Justitie, geachte heer Luchtenveld,

Op internet liep ik aan tegen de onder als bijlage bijgevoegde brief van dhr. J. Aalders die hij op 7 februari 2006 gestuurd heeft aan de Eerste Kamercommissie voor Justitie. In deze brief spreekt dhr. Aalders zich naar de commissie voor Justitie uit tegen het initiatiefwetsvoorstel 29.676, waarbij hij zijn brief mede laat ondertekenen door dhr.
C. Xhofleer uit Arnhem.

De brief is verder uitgegeven als persbericht en op het internet gepubliceerd. Hoewel de pers de brief heeft genegeerd, werd er wel uitgebreid aandacht aan de brief besteed door het NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn) in haar nieuwsberichtgeving naar de jeugdbeschermings- en jeugdzorgsector.

Bij de Eerste Kamercommissie voor Justitie kan het misverstand ontstaan, dat dhr. Aalders zijn brief geschreven heeft namens een representatief of belangrijk deel van de "Nederlandse beweging voor gelijke rechten en gelijkwaardig ouderschap voor vaders" (ook wel kortweg: de vaderbeweging).
Namens de Stichting Kind en Omgangsrecht en FatherCare Kenniscentrum wil ik daarom bij deze schriftelijk laten weten dat dat geenszins het geval is.

In tegendeel zowel Stichting Kind en Omgangsrecht als FatherCare Kenniscentrum i.o. steunen wetsinitiatief 29.676 dat nu voor behandeling bij de Eerste Kamer ligt volledig en van harte als een eerste weliswaar voorzichtige maar noodzakelijke stap naar gelijkheid tussen de beide ouders en gelijke zorg en gelijkwaardig ouderschap na scheiding.

Zowel (a) het in het wetsinitiatief opgenomen uitgangspunt van gelijkwaardig en gedeeld ouderschap, dat vorm zal krijgen in een ouderschapsplan, als (b) de verbeterde handhaving middels de geopende mogelijkheid tot een verkorte rechtsstreekse toegang tot de rechter voor de ouders bij problemen (zonder de noodzaak van een vertragende voorafgaande gang naar een procureur/advocaat) terwijl het initiatiefwetsvoorstel daarnaast in het uiterste geval voorziet in handhaving met behulp van de 'sterke arm', zijn daarbij voor de Stichting Kind en Omgangsrecht en FatherCare Kenniscentrum i.o. wezenlijke elementen uit het wetsvoorstel waaraan niet getornd mag worden.

Daarbij wijzen Stichting Kind en Omgangsrecht en FatherCare Kenniscentrum i.o. uw Eerste Kamercommissie voor Justitie nogmaals op de dwingende urgentie van juist dit wetsinitiatief en de genoemde wezenlijk elementen daaruit.

Inmiddels groeit, door toedoen van het nu falende en gemankeerde familierecht, in Nederland immers één op elk vijfde kind op in vaderloze gezinnen, geïsoleerd van alle kontakt met de vader en de familie van vaderszijde. Het gaat daarbij in totaal nu om ca. 560.000 kinderen. De negatieve gevolgen daarvan voor deze Nederlandse scheidingskinderen zijn enorm.

Voor een eerste overzicht van deze negatieve gevolgen voor kinderen van het opgroeien in vaderloze gezinnen wordt de Eerste Kamercommissie voor Justitie verwezen naar de meta-studie "Experiments in Living: The Fatherless Family" van het Engelse Civitas-instituut, Instituut voor de studie van maatschappelijke vraagstukken, [1].

Uit deze zeer grondige meta-studie door het Civitas-instituut [1], die is gebaseerd op ca. 100 onderliggende studies, onderzoeken en bronnen komt naar voren dat:

- jonge kinderen (0-12) uit vaderloze gezinnen meer risico lopen om in armoede te leven, meer risico lopen op fysiek, emotioneel en seksueel misbruik (vgl. ook het meisje Savanna uit Alphen, de Tolbertkinderen en het meisje van Nulde), eerder van huis weg lopen (de overgrote meerderheid van zwerfkinderen zijn kinderen uit vaderloze gezinnen), meer risico lopen op gezondheidsklachten van allerlei aard en meer (gedrags)problemen hebben op school en meer problemen hebben in de omgang met anderen.

- tieners uit vaderloze gezinnen meer kans lopen op tienerouderschap, meer kans lopen om in de jeugdcriminaliteit te belanden, te roken, alcohol en drugs te gebruiken, te spijbelen van school, geschorst te worden van school, op jonge leeftijd school te verlaten (voortijdige schoolverlatersproblematiek) en aanpassings - en gedragsproblemen hebben.

- jong volwassenen uit vaderloze gezinnen meer moeite hebben om opleidingen af te maken, werk te vinden, vaker een laag inkomen en een uitkering hebben, meer kans en risico lopen om dak- en thuisloos te raken, meer risico lopen om in de criminaliteit te belanden, eerder chronisch emotionele en psychische problemen hebben, vaker gezondheidsklachten ontwikkelen, sneller relaties aangaan waar ze ook sneller mee gaan samenwonen, terwijl ze eerder gaan scheiden en vaker buitenechtelijke kinderen hebben.

Civitas-onderzoeker
Rebecca O’Neill concludeert in haar meta-studie verder dat de afwezige vader ook voor de algehele samenleving geen goede zaak is: geweld en criminaliteit nemen toe, de sociale cohesie neemt af, de scheidingscultuur neemt toe, de vaderloosheid wordt een vicieuze cirkel en er wordt een groter beroep op sociale voorzieningen gedaan.

In aanvulling daarop wordt in
een grootschalig Zweeds bevolkingsonderzoek over de periode 1991-1998 (steekproef: 64.000 Zweden) gepubliceerd in de Lancet, Elsevier [2] verder bevestigd dat vaderloos opgroeiende kinderen uit éénouder-gezinnen meer depressieklachten hebben, eerder drugs gebruiken en vaker zelfmoord plegen.

Zonodig en indien gewenst verklaren zowel Stichting Kind en Omgangsrecht als FatherCare Kenniscentrum zich daarom ook van harte bereid om van haar steun aan dit wetsinitiatief als een bescheiden maar zeer belangrijke eerste stap voorwaarts naar gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen de beide ouders na scheiding verder getuigenis af te leggen.

Afschrift van deze stellingname per brief stuur ik tevens toe aan andere ouderorganisaties onderdeel uitmakend van de Nederlandse beweging voor gelijke rechten en gelijkwaardig ouderschap voor vaders zoals Stichting Dwaze Vaders (DV), Fathers 4 Justice Nederland Ltd (F4J), Stichting Kinderen - Ouders -Grootouders (KOG), Stichting Ouders Zonder Omgang (STOZO) en de Vereniging voor Nader Onderzoek Rechtspleging in familiezaken (VVNOR).

Met vriendelijk verzoek aan u om de ontvangst van onze brief en de invoeging daarvan in de behandelstukken van uw commissie bij het voorbereidend onderzoek ter behandeling van wetsinitiatief 29.676 in uw kamer te bevestigen,

Namens STICHTING KIND EN OMGANGSRECHT (SKO)
en FATHERCARE KENNISCENTRUM i.o. (FKCE),

Met vriendelijke groet,
drs. P.A.N. Tromp

voorzitter Stichting Kind en Omgangsrecht
coördinator Nederland van FatherCare Kenniscentrum i.o.

C.C.
  • Stichting Dwaze Vaders (DV)
  • Fathers 4 Justice Nederland Ltd (F4J)
  • Stichting Kinderen - Ouders -Grootouders (KOG)
  • Stichting Ouders Zonder Omgang (STOZO)
  • Vereniging voor Nader Onderzoek Rechtspleging in familiezaken (VVNOR)
Voetnoten:

[1] Experiments in Living: The Fatherless Family; Rebecca O'Neill; Civitas, The Institute for the Study of Civil Society; September 2002
. Zie verder ook: Civitas Factsheets on the Family and Marriage

[2] Mortality, severe morbidity, and injury in children living with single parents in Sweden: a population-based study; Gunilla Ringbäck Weitoft, Anders Hjern, Bengt Haglund, Måns Rosén (The Lancet- Elsevier, Volume 361, Number 9354, 25 January 2003)

Bijlage:

PERSBERICHT, Voorstel Luchteveld in Eerste-Kamercommissie voor Justitie vindt plaats op 7 februari 2006.
Presscenter.nl - Laatste nieuws- en persberichten

Datum: 6.2.2006 20:33
Bron: familie4justice
E-Mail: j.aalders5@chello.nl

Familie4justice, partijrechtenkind en de kinderombudsman hopen van harte dat het voostel Luchteveld (VVD) niet door de Eerstekamer zal komen.

PERSBERICHT

Voorstel Luchteveld in Eerste-Kamercommissie voor Justitie vindt plaats op 7 februari 2006. Familie4justice,partijrechtenkind en de kinderombudsman hopen van harte dat het voostel Luchteveld (VVD) niet door de Eerstekamer zal komen.

Het voorstel Luchteveld, dat op 29 november 2005 is aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, Groep Wilders, Groep Lazrak, D66, VVD, LPF en Groep Nawijn die voor stemde. De Eerste-Kamercommissie voor Justitie heeft op 17 januari 2006 vastgesteld dat er geen behoefte bestaat aan gesprekken met deskundigen ter voorbereiding van de behandeling.

Toch heeft familie4justice,partijrechtenkind en de kinderombudsman,een briefwisseling op gang weten te krijgen bij de eerstekamer,om het voorstel Luchteveld af te keuren en daar ook medestanders in de eerstekamer voor heeft kunnen winnen!

Het voorbereidend onderzoek en de bespreking van een conceptbrief door de Eerste-Kamercommissie voor Justitie vindt plaats op 7 februari 2006.

Wij Familie4justice hopen dat zij er niet mee accoord gaan daar het niets oplost,en er straks weer jaren over gedaan word om het familierecht voor eens en voor altijd goed te laten functioneren!

Hier ons verweer dat wij ook naar de Eerstekamer stuurde:

Aan de Eerste Kamer Commissie Justitie Onderwerp 29676 Luchtenveld

Zeer geachte leden van de Eerste Kamer,

Familie4Justice,Partijrechtenkind en de Kinderombudsman vragen dringend ook uw aandacht voor het volgende;

Het voorstel Luchtenveld, 29676 (Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (invoering van een omgangsnorm, van de handhaving van het omgangsrecht van beide ouders en van de mogelijkheid van echtscheiding zonder rechterlijke tussenkomst) strekt niet tot IVRK 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,16,18, 19, 24, 25, 26, 27... niet tot EVRM 1. 6 en 8 en ook niet tot de Grondwet 1, er wordt een kapitale fout gemaakt.

Niet de relatie van ouders dient uitgangspunt te zijn maar de rechten van het kind, het IVRK.

Gedenkt u zich, het betreft de Wet; Daar waar wij allen gelijk dienen te zijn!

In die gevallen het kinderen betreft, staat hun belang voorop. Het primair betrekken van het familierecht voor kinderen op de relatie(vorm) van hun ouders, is in de grond een appartheidsbeginsel.

Kinderen buiten het huwelijk of geregistreerd samenwonendschap, dienen gelijk toegang tot hun recht te hebben. Met het voorstel van de heer Luchtenveld, blijven deze kinderen onderdrukt en veronachtzaamd.

Familie4Justice,Partijrechtenkind en de Kinderombudsman doen hierbij dringend beroep op een ouderschapsplan voor alle kinderen.

Met dien verstande dat indien er geen ouderovereenkomst bestaat in de zin van een huwelijk van ouders of een geregistreerd samenwonendschap ook die kinderen gelijk recht hebben op een dergelijk ouderschapsplan.

(Gelijk) Gezag bij geboorte, is niet extreem zoals de heer Luchtenveld acht. Gezag bij geboorte, geeft zicht op en voorziet in de verantwoordelijkheid van iedere ouder voor ieder kind en ook op de rechtszekerheid en –bescherming voor ieder kind.

Nu wordt bij geboorte van kinderen in Nederland niet naar de biologische vader omgekeken. Indien die niet bekend is, geen bericht. Maar indien blijkt bij aangifte van geboorte dat de moeder van het kind van rechtswege geen gezag heeft, dient dit aan de rechter gemeld. Dit is des te opmerkelijker, indien men opmerkt dat de overheid in geval de biologische vader bekend is die vader wel houdt aan de onderhoudsbijdrage voor het kind. Het voorstel Luchtenveld, houdt deze appartheid onverminderd in stand.

Vroegsignalering van jeugdproblematiek, is noodzakelijk. Ik wijs u op de Operatie Jong die juist ook tracht vroegsignalering en samenwerking van partijen daartoe tot stand te brengen. Bij jeugdproblematiek in het algemeen, blijkt dat veel jongeren uit gebroken gezinnen voortkomen. Familie4Justice,Partijrechtenkind en de Kinderombudsman, achten het juist dat ieder kind recht heeft op een ouderschapsplan/zorgplan. Dat bij het ontbreken ervan, ouders verplicht worden tot het opstellen en naleven van een ouderschapsplan/zorgplan Zowel de ouders die scheiden als de ouders zonder overeenkomst, dienen een ouderschapsplan op te stellen.

Verder;
29676 voorziet bovendien niet in een (beter) nalevings- en handhavingsbeleid. Ook dit is een zorgelijke kwestie. Huidig beleid voorziet namelijk reeds in naleving, handhaving en sancties maar wordt in de praktijk nagenoeg niet uitgevoerd.

Familie4Justice,Partijrechtenkind en de Kinderombudsman, maken zich sterk,en blijven zich sterk maken voor een rechtvaardige samenleving waarbij wij de zorg en opvoeding van onze kinderen hiertoe primair noodzakelijk achten.

Hopende u hierbij vooralsnog afdoende geïnformeerd te hebben, wijs ik u erop dat Familie4Justice,Partijrechtenkind en de Kinderombudsman,ten alle tijden graag bereid is, mee te werken aan de bevordering van een rechtvaardige samenleving voor jong en oud!

Wij hopen dus van harte dat het voostel Luchteveld (VVD) er niet door zal komen.

Het lost het probleem niet op,dus laten wij doorgaan om het voor eens en voor altijd op te lossen. Wij gaan zeker door ,want enkel met deze eisen,kan er rust komen in het familierecht.Dhr R.Luchteveld (vvd) stond in eerste instantie ook volledig achter onze eisen,maar helaas is ook hij zijn woord niet nagekomen.

Zie hier de handtekeningen die wij al hebben voor het Co-ouderschap : http://zorro.web-log.nl/log/1660755

Wij eisen:

1- Gelijk gezag bij geboorte !
EVRM en IVRK waaronder ook de reeds voorhanden jurisprudentie bij het Europese Hof, veronderstelt en bevestigt ons standpunt; gelijk gezag bij geboorte

2- Gelijkwaardigheid fiftyfifty Co-ouderschap dan kun je zorgplan pas echt waarborgen!

3- Dat De Raad voor de Kinderbescherming niet meer bij (echt)scheidingen betrokken worden. Die is en moet worden ingeschakeld bij strafbare feiten als Kindermishandeling Incest Ontvoering en Verwaarlozing."

4- Een Parlementaire Enquete: Een parlementaire enquête dient duidelijk te maken hoe het zo schandalig ver heeft kunnen komen. Erkenning en genoegdoening is noodzakelijk, eerlijk herstel zal het gedane leed en de ellende verzachten, ontzette families dienen herenigd te worden!
En met minder, wordt door ons geen genoegen genomen !

C. Xhofleer
Kloosterstraat 10,
6824 RH Arnhem
0264438095/0646317057
c.xhofleer2@chello.nl

J.Aalders (alias Zorro- Familie4justice)
Rietgansplein 23; 6883-DT Velp gld
T-0268440431 / 0610722063
Familie4justice.nl
Partijrechtenkind.nl
Kinderombudsman.nl
j.aalders5@chello.nl

Wilt u in de toekomst geen mails meer ontvangen, stuur ons dan nu uw reactie op dit bericht !

Let op!
Persberichten worden geplaatst zonder correcties of wijzigingen. De mening van de redactie komt niet altijd overeen met de mening van de auteur.

----------------

Aan: Jos Aalders en Coen Xhofleer
Van: Peter Tromp
Betreft: Initiatiefwetsvoorstel 29.676 en Eerste Kamerbehandeling

Beste Jos, beste Coen,

Bijgaand ook voor jullie informatie mijn brief namens SKO verstuurd aan de Eerste Kamercommissie voor Justitie in reactie op jullie schrijven/persbericht gericht tegen het initiatiefwetsvoorstel Luchtenveld aan die commissie. Het was spijtig te hebben moeten vaststellen dat onze standpunten inzake Initiatiefwetsvoostel 29.676 zo ver uit elkaar lagen. Het wetsvoorstel is m.i. toch een belangrijke eerste stap in de goede richting, hoewel het zeker niet alle huidige problemen zal kunnen oplossen.

En als het voorstel van Luchtenveld niet doorgaat, dan komt het voorstel van Donner weer in beeld, en dat is nog veel slechter voor vaders, onder andere omdat Donner niet kiest voor gelijkwaardig ouderschap na scheiding en het handhavings- en sanctiebeleid niet aanscherpt. Toegegeven, het oorspronkelijke voorstel van Luchtenveld ging nog een stuk verder, maar daarvoor was geen meerderheid in de Tweede Kamer. De keuze is dus: of een stap vooruit met het voorstel van Luchtenveld of een stap achteruit met het voorstel van Donner.

Hopend dat mijn brief hieronder jullie daarom toch ook weer nieuwe inspiratie kan opleveren tot jullie te voeren "strijd", maar meer nog het maken van de juiste keuzes daarbij, ben ik intussen in elk geval ook verheugd om uit jullie schrijven aan de Eerste Kamercommissie van Justitie en de daarin overgenomen hele zinnen van mijn website "Jurisprudentie Ouderschap na Scheiding (NL)" te hebben kunnen opmaken dat mijn website ook bij jullie in een zeer belangrijke informatiebehoefte kan voorzien. Ik zal mijn brief aan jullie daarom ook op die website publiceren.

Succes met jullie verdere initiatieven en ik zal 14 maart a.s. zeker kijken naar jullie documentaire "Een familie van vaders" bij NCRV Document om 22.55 uur op Nederland 1.

Met vriendelijke groet,
Peter Tromp

--------------------------------

De vindplaatsen op het internet waar bovenstaande brief als persbericht door Dhr. Jos Aalders was gepubliceerd zijn: (Als resultaat van een Google Search onder de zoekinstructie "Voorstel+Luchteveld+in+Eerste-Kamercommissie+voor+Justitie" op zondagmiddag 12 februari 2006) :

nizw > Home
PERSBERICHT, Voorstel Luchteveld in Eerste-Kamercommissie voor Justitie vindt
plaats op 7 februari 2006. Familie4justice,partijrechtenkind en de ...
nizw.howardshome.com/ - 98k – In cacheGelijkwaardige pagina's

nizw > Home
PERSBERICHT, Voorstel Luchteveld in Eerste-Kamercommissie voor Justitie vindt
plaats op 7 februari 2006. Familie4justice,partijrechtenkind en de ...
nizw.howardshome.com/Home/tabid/250/hmod/menu/uid/86198/pn/Opvoedingenontwikkeling/pr/943522/default.aspx - 94k - In cacheGelijkwaardige pagina's

nizw > Home
PERSBERICHT, Voorstel Luchteveld in Eerste-Kamercommissie voor Justitie vindt
plaats op 7 februari 2006. Familie4justice,partijrechtenkind en de ...
nizw.howardshome.com/default.aspx - 98k – In cacheGelijkwaardige pagina's

nizw > Home
PERSBERICHT, Voorstel Luchteveld in Eerste-Kamercommissie voor Justitie vindt
plaats op 7 februari 2006. Familie4justice,partijrechtenkind en de ...
nizw.howardshome.com/Home/tabid/250/hmod/menu/uid/86198/pn/Jeugd/pr/940969/default.aspx - 97k - In cacheGelijkwaardige pagina's

CG-raad Forum :: Bekijk onderwerp - Voorstel Luchteveld
PERSBERICHT, Voorstel Luchteveld in Eerste-Kamercommissie voor Justitie vindt
plaats op 7 februari 2006. Datum: 6.2.2006 20:33 Bron: familie4justice ...
www.cg-raad.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=2953&view=next& - 32k – In cache - Gelijkwaardige pagina's

Voorstel Luchteveld in Eerste-Kamercommissie voor Justitie
Voorstel Luchteveld in Eerste-Kamercommissie voor Justitie vindt plaats op 7
februari 2006. Familie4justice,partijrechtenkind en de kinderombudsman hopen ...
www.nieuwsbank.nl/inp/2006/02/07/F006.htm - Gelijkwaardige pagina's

Presscenter.nl - Laatste nieuws- en persberichten
PERSBERICHT, Voorstel Luchteveld in Eerste-Kamercommissie voor Justitie vindt
plaats op 7 februari 2006. Familie4justice,partijrechtenkind en de ...
presscenter.nl/default.asp?CatID=170 - 45k – In cacheGelijkwaardige pagina's

Presscenter.nl - Laatste nieuws- en persberichten
PERSBERICHT, Voorstel Luchteveld in Eerste-Kamercommissie voor Justitie vindt
plaats op 7 februari 2006. Familie4justice,partijrechtenkind en de ...
presscenter.nl/ - 57k - In cacheGelijkwaardige pagina'sGeen opmerkingen:

Een reactie posten