vrijdag, februari 17, 2006

52. Donner: elke aangifte discriminatie opnemen

Donner: elke aangifte discriminatie opnemen
BNR Nieuwsradio - ANP - 16 februari 2006 15:48


DEN HAAG (ANP) - De politie moet elke aangifte van discriminatie opnemen. Dat is al zo, maar toch zal minister Donner (Justitie) er bij de politie opnieuw op laten aandringen dit ook altijd te doen. Hij kondigde dat donderdag aan tijdens een overleg in de Tweede Kamer.

Eerder bleek al uit onderzoek dat mensen die aangifte doen van discriminatie daar niet altijd tevreden over zijn. Ook zijn er signalen dat de politie soms geen aangifte wil opnemen of zelfs mensen wegstuurt, omdat de zaak toch geen kans van slagen zou hebben. Donner zal de kwestie via het Openbaar Ministerie (OM) laten aankaarten bij de Raad van Hoofdcommissarissen.

Gestage groei
Volgens de minister is er sprake van een ,,gestage'' groei van het aantal discriminatiezaken die bij het OM worden aangebracht. In 2004 ging het om 223 zaken, waarvan er 111 hebben geleid tot een veroordeling. Donner gaat ervan uit dat het om het topje van de ijsberg gaat, omdat het alleen zaken betreft die bij het OM terecht zijn gekomen.

Hoeveel aangiftes van discriminatie er daadwerkelijk bij de politie binnenkomen, is niet bekend omdat een centraal registratiesysteem nog altijd ontbreekt. Donner noemde dat laatste treurig, maar wees erop dat er al wel maatregelen zijn genomen om een en ander te verbeteren. Zo krijgt het OM rond de zomer een ,,googleachtige zoekmachine'' om bij de regionale politie te kunnen onderzoeken welke discriminatiezaken zijn aangemeld.

Commentaar:

Minister Donner heeft nu dus aan het OM de instructie gegeven dat elke aangifte van discriminatie ook behoord te worden opgenomen. Eigenlijk een vanzelfsprekendheid.

Dat dat echter wel anders is geweest laat zich opmaken uit een verslag van vader Joep Zander van ca. 10 jaar geleden ( in 1997 en 1998). Joep Zander deed toen aangifte van discriminatie bij de Zwolse politie tegen de Raad voor de Kinderbescherming. Toe hij zich bij het Zwolse politiebureau vervoegde om aangifte te doen, werd zijn aangifte echter niet opgenomen, maar in plaats daarvan werd hij zelf opgesloten en vervolgd wegens "lokaalvredebruik" bij de Zwolse politie.

Hoe justitie, politie en rechtbank toen omgingen met deze eerdere aangifte van discriminatie tegen de Raad voor de Kinderbescherming valt te lezen uit het verslag dat Joep Zander hiervan maakte op: http://www.gabnet.com/ep/zander/pamflet.htm

Volgens de nieuwe instructie van Donner aan het OM gaat dat nu dus allemaal anders. Laat het ons hopen. Ik roep alle vaders die gediscrimineerd worden daarom op actief aangifte te doen van discriminatie.

Discriminatie, wat is dat?

Discriminatie wil zeggen dat er onterecht onderscheid wordt gemaakt tussen mensen. Mensen worden ongelijk behandeld op grond van kenmerken die er niet toe doen, zoals sekse, handicap, leeftijd, afkomst, seksuele voorkeur... Dat mag niet. Maar het gebeurt wel!

Lees meer over discriminatie en het Nederlandse anti-discriminatiebeleid op de discriminatiewebsite van de overheid Discriminatie.nl

Ook gescheiden vaders worden als (tweederangs) ouders van hun kinderen in Nederland stelselmatig gediscrimineerd naar geslacht en naar burgerlijke staat.

Burgerlijke staat mag niet uitmaken
Discriminatie.nl; 16.12.2004

Getrouwd of gescheiden? Vader met gezamenlijk gezag of moeder met gezamenlijk gezag? In Nederland mag er geen onderscheid worden gemaakt tussen mensen op grond van hun burgerlijke staat. Het gaat om:

 • gehuwd
 • ongehuwd
 • geregistreerd partnerschap
 • gescheiden
 • wettig of onwettig kind.

Er mag ook geen indirect onderscheid worden gemaakt op grond van iemands leefsituatie, bijvoorbeeld alleenstaanden.

Wat mag niet?
Ongelijke behandeling op grond van burgerlijke staat is wettelijk op vier terreinen verboden:

 • bij de arbeid (van werving en selectie tot en met ontslag)
 • bij vrije beroepen (voorwaarden en toegang tot vrije beroepen)
 • bij het aanbieden van goederen en diensten
 • bij het geven van advies over school- en beroepskeuze.
  Direct onderscheid is altijd verboden, tenzij de wet zelf een uitzondering maakt. Indirect onderscheid op grond van burgerlijke staat kan objectief gerechtvaardigd zijn.

Seksediscriminatie is verboden
Discriminatie.nl; 20.12.2004

Directe en indirecte discriminatie
Van directe discriminatie is sprake als iemand op grond van sekse, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele voorkeur in een vergelijkbare situatie anders behandeld wordt dan een ander.

Van indirecte discriminatie is sprake als bijvoorbeeld een bepaling of maatregel, die neutraal en voor iedereen gelijk lijkt te zijn, toch mensen van een bepaald ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, sekse, leeftijd of seksuele voorkeur benadeelt.

Wat mag niet?
Ongelijke behandeling op grond van sekse is wettelijk verboden op vier terreinen:

 • op het werk
 • bij vrije beroepen
 • bij het aanbieden van goederen en diensten
 • bij het geven van advies over school- en beroepskeuze.
  Direct onderscheid op grond van geslacht is altijd verboden, tenzij de wet zelf een uitzondering maakt. Indirect onderscheid is ook verboden tenzij er een objectieve reden voor is.
Advies aan gescheiden vaders

Omdat Minister Donner nu aan de politie de richtlijn heeft gegeven dat elke aangifte van discriminatie dient te worden opgenomen, worden gescheiden vaders dringend geadviseerd om bij de politie nu daadwerkelijk aangifte te doen van ieder geval waarin sprake is van discriminatie of ongelijke behandeling naar geslacht of burgerlijke staat door instanties als kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, gemeentelijke huisvestingsinstantie, Sociale Verzekeringsbank, huisarts van de kinderen, school van de kinderen, familierechter, het ziekenhuis waar de kinderen behandeld worden, het AMK, de politie zelf, etc.

Waar kun je terecht?


Aangifte van discriminatie bij de politie
Als u slachtoffer bent geworden van discriminatie, kunt u daarvan het beste zo snel mogelijk aangifte doen bij uw politiekorps. Dat kan op het politiebureau van uw woonplaats en bij een aantal politiekorpsen ook telefonisch. Op de website van de Nederlandse Politie kunt u de adresgegevens van het politiebureau in uw directe woonomgeving vinden.


Klacht over discriminatie door exclusieve overheidsinstellngen bij de Nationale ombudsman
Wie ongelijk wordt behandeld door overheidsinstellingen en –instanties (AMK, Kinderbescherming, politie, etc.) bij de uitoefening van hun exclusieve overheidstaak kan kosteloos een klacht indienen bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman kan worden ingeschakeld door burgers met klachten over de overheid. Zij is aangesteld door de Tweede Kamer en bemoeit zich uitsluitend met problemen tussen burgers en de overheid.


Klacht over discriminatie door andere instellingen bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB)
Wie ongelijk wordt behandeld in de dienstverlening door andere instanties (scholen, vrijwillige jeugdzorg, ziekenhuis, etc.), kan de situatie verder voorleggen aan de Commissie Gelijke Behandeling. Dit is een onafhankelijke instantie die kijkt of de wetten op het gebied van gelijke behandeling goed worden nageleefd. De Commissie Gelijke Behandeling kan een onderzoek instellen en een oordeel geven. De Commissie Gelijke Behandeling is telefonisch bereikbaar op: (030) 888 38 88 of per mail: info@cgb.nl . Op de website staan ook allerlei uitspraken over gelijke behandeling.


Peter Tromp
FatherCare Kenniscentrum Nederland

Geen opmerkingen:

Een reactie posten