zondag, februari 12, 2006

50. Voortijdig Schoolverlaten in Netwerk TV

Wat doet Netwerk vanavond: overheidsvoorlichting of probleemanalyse?

drs. Peter Tromp; Pedagoog en onderwijskundige; FatherCare Kenniscentrum Nederland


Vanavond besteed het programma Netwerk aandacht aan het voortijdig schoolverlaten naar aanleiding van het CPB rapport hierover van deze week waarin het CPB oproept om het probleem op te lossen met "bonussen", een nieuwe loot aan de overheidsbeleidstam van de "peacemeal technologies and policies" leidend tot een Nanny State naar het voorbeeld van de Britse socialisten.


Uit ondervermelde meta-studie van de Engelse sociologe Rebecca O’Neill voor het Engelse onderzoeksinstituut Civitas en uit veel meer onderzoek en cijfers blijken het nu juist steeds weer scheidingskinderen te zijn, opgroeiend in vaderloze gezinnen, waarmee het op school niet goed gaat. Dat uit zich niet alleen in vroegtijdig schoolverlaten, maar ook in vaker spijbelen, lagere schoolprestaties, lagere schoolkeuzes, meer gedragsproblemen op school, etc..

Children living without their biological fathers have more trouble in school

- Children from lone-parent families are more likely to score poorly on tests of reading, mathematics, and thinking skills. [45]

- After controlling for other demographic factors, children from lone-parent households were 3.3 times more likely to report problems with their academic work, and 50% more likely to report difficulties with teachers.[46]

Teenagers living without their biological fathers:

a. Are more likely to play truant from school

After controlling for social class, level of parental supervision, attachment to family, whether peers and siblings were in trouble with the police and standard of work at school, boys in lone-parent households were still 2.7 times more likely to truant than those from two-natural-parent households.[70]

b. Are more likely to be excluded from school

Children living with a lone mother are three times more likely than those in two-parent families to be excluded from school (15.6% versus 4.8%).[71]

c. Are more likely to leave school at 16

Sixteen-year-olds from lone-parent households are twice as likely to leave school with no qualifications as those from intact families. Most studies have found that most or all of this increased risk occurs because lone-parent families generally are poorer, which in itself has a strong association with poor educational outcomes.[72]

Bron: Meta-study “Experiments in living; The Fatherless Family”; Rebecca O’Neill; CIVITAS – UK Institute for the Study of Civil Society; September 2002


Ik ben daarom benieuwd of Netwerk in haar programmering van vanavond ook een discussie over de grondoorzaken van “voortijdig schoolverlaten” aandurft. Of kiest men voor de makkelijke weg van het voorlichten over de Pavlov-reactie van de Nederlandse overheid? Een overheid die op elk nieuw probleem reageert met nieuwe en verdergaande voorstellen, stukjes beleid en maatregelen; het peacemeal-policies recept waarin juist de Britse socialisten zo uitblinken en dat uiteindelijk voert naar een Nanny state: Een maatschappij van toenemende overheidsbetutteling en overheidsingrijpen met vervreemde burgers, ouders, kinderen, families en scholen, die zich niet langer zelf verantwoordelijk en probleemeigenaar voelen.


Het probleem met het huidige overheidsingrijpen is echter nu juist dat het in zijn uitwerking families, ouders, scholen en kinderen in toenemende mate tot voorwerp van beleid maakt, hen onteigent van elke gevoelde probleemverantwoordelijkheid en hen ontkracht om zelf zaken aan te pakken. Nodig is een overheid die de zelf gecreëerde grondproblemen analyseert en onder ogen durft te zien en voorwaarden schept waaronder families, ouders en kinderen juist weer zelf versterkt en actief hun verantwoordelijkheid kunnen nemen als probleemeigenaar.


Volgt Netwerk de overheid van de peacemeal policies die naar analogie van de Britse socialisten steeds verder voortgaat op de ingeslagen (doodlopende) weg van het alleen aanpakken van de (nieuwe) gevolgen van het grondprobleem dat we onze kinderen steeds meer aan hun lot overlaten en in een isolement laten opgroeien door de afbraak van familierelaties en ouderlijke zorg en betrokkenheid en kan uiteindelijk alleen de wal het overheidsschip van de vervreemding en probleemonteigening keren? Of durft Netwerk een kritische probleemdiscussie aan?


Peter Tromp; FatherCare Kenniscentrum


Hoe houden we onze kinderen op school?
Vanavond in Netwerk; Een samenwerking tussen EO, KRO en NCRV; Zo. 12 februari 2006, 20.30u
Reageer: Reactie aan de makers

Netwerk staat vanavond in het teken van voortijdig schoolverlaten. Jarenlang beleid om jongeren op school te houden, lijkt weinig effect te hebben gehad. Wat nu? De terugkeer van de jongens/meisjesschool? Zwarte scholen, waar allochtone leerlingen beter af zouden zijn dan op een gemengde school? Of moeten scholieren worden beloond als ze niet spijbelen en hun school afmaken?

Doelstelling
Deze week publiceerde het Centraal Planbureau (CPB) een rapport over voortijdig schoolverlaten. Daarin waarschuwden de onderzoekers dat de doelstelling van de regering om het aantal voortijdig schoolverlaters te halveren, waarschijnlijk niet wordt gehaald. Hoeveel leerlingen van school gaan zonder diploma, is overigens niet helemaal duidelijk. In 2004 waren dat er ongeveer 64.000, schat het CPB.

Britse aanpak
De overheid geeft jaarlijks gemiddeld 80 miljoen euro uit om voortijdig schoolverlaten terug te dringen, maar volgens het CPB wordt er niet genoeg gecontroleerd of die investering ook iets oplevert. Het planbureau schreef in zijn rapport dat de aanpak in Groot-Brittannië wel meetbaar vruchten afwerpt. Net als in Nederland is daar de schooluitval onder kinderen uit gezinnen met een laag inkomen het hoogst. In Groot-Brittannië wordt daarom gewerkt met bonussystemen.

Voorbeelden
Ouders met een laag inkomen krijgen bijvoorbeeld een financiële toelage als hun kinderen naar school gaan en een diploma halen. Op sommige scholen worden niet de ouders maar de leerlingen zelf beloond als ze naar school gaan. Zo krijgen leerlingen op een school in Manchester punten als ze op school verschijnen. Die punten kunnen ze sparen en inwisselen voor voordelen als niet hoeven wachten in de kantine, maar ook voor boeken, computers en rijlessen. Volgens het CPB steeg de schooldeelname door de verschillende prestatiebonussen in Groot-Brittannië met 6,4 procent.

Rutte
Staatssecretaris Rutte van Onderwijs heeft toegezegd om het Britse bonussysteem mee te nemen in de plannen om de schooldeelname in Nederland te verbeteren. Maar er zijn ook andere manieren om het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Zo pleit de socioloog Koos Neuvel voor het invoeren van gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes.

In de uitzending
In Netwerk worden de ideeën om leerlingen op school te houden onder de loep genomen. In de uitzending onder meer een reportage over een Britse school waar leerlingen worden gestimuleerd met een puntensysteem. Ook legt Neuvel uit waarom hij pleit voor gescheiden onderwijs. Verder praat directeur Tim Eimers van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt over voortijdig schoolverlaten. Het kenniscentrum doet al jaren onderzoek naar dit probleem.

Links:

Rapport CPB over voortijdig schoolverlaten

Dossier voortijdig schoolverlaten van ministerie van Onderwijs

Website van Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaten in Nederland: omvang, beleid en resultaten
Centraal Plan Bureau; CPB Document 107; Marc van der Steeg en Dinand Webbink; Februari, 2006

Download het Persbericht
Download het gehele document als PDF-bestand (550 Kbytes)

Deze studie biedt op basis van literatuuronderzoek inzicht in de omvang en aard van voortijdig schoolverlaten in Nederland, alsook in de private en maatschappelijke kosten die hiermee gepaard gaan. Voortijdig schoolverlaten leidt tot slechtere arbeidsmarktperspectieven voor jongeren en kan tot hogere kosten leiden voor de samenleving, bijvoorbeeld in termen van hogere criminaliteit en sociale uikeringen. Of het Nederlandse beleid bijdraagt aan een vermindering van voortijdig schoolverlaten is niet bekend. Uit de buitenlandse empirische literatuur blijkt dat het voortijdig schoolverlaten kan afnemen door positieve financiële prikkels voor leerlingen, leraren of scholen. Ook zijn positieve resultaten gevonden van intensieve projecten waarin individuele mentoren (coaches) zijn toegewezen aan risicoleerlingen, specifiek gericht op de sociale ontwikkeling. De kenmerken van effectieve buitenlandse interventies kunnen als uitgangspunt dienen voor het ontwerp van kansrijke beleidsexperimenten in Nederland. Tenslotte schetst deze studie een mogelijkheid voor evaluerend onderzoek van een belangrijk Nederlands beleidsinstrument, te weten de RMC-functie, op basis van een natuurlijk experiment.

Steekwoorden: voortijdig schoolverlaten, beleidsevaluatie, lerend beleid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten