maandag, mei 08, 2006

69. Eindstemming Luchtenveld in Eerste Kamer op 13 juni 2006

EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE VAN DE EERSTE KAMER OVER HET: Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de invoering van de mogelijkheid van beëindiging van het huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst alsmede van een gewijzigde vaststelling en effectieve handhaving van de afspraken en rechterlijke beslissingen die in verband met de ontbinding van het huwelijk of nadien tot stand zijn gekomen over de wijze waarop door beide ouders vorm wordt gegeven aan het voortgezet ouderschap (Wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap)
Eerste Kamer; Vaste Commissie van Justitie; 29676 F; Vastgesteld op 25 april 2006

Na kennisneming van de memorie van antwoord acht de commissie de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid. De plenaire behandeling is voorzien voor dinsdag 13 juni 2006.

De voorzitter van de commissie,
Van de Beeten

De wnd. griffier van de commissie,
Van Dooren

Geen opmerkingen:

Een reactie posten