zaterdag, december 31, 2005

36. Friese rechter trekt agenda voor omgangs- en schoolvakantieregeling

Standvastige Friese rechter pakt omgangsfrusterende moeder aan en trekt agenda’s voor weliswaar beperkte maar wel heldere regeling omgang en schoolvakanties
Gerechtshof Leeuwarden; Hoger beroepsprocedure; LJN: AU8843; rekestnummer 0500258; 28 december 2005

Inhoudsindicatie:
Omgangsregeling bij gezamenlijke gezagsuitoefening. Geschil over schoolvakanties.

De beslissing

Het gerechtshof:
  • verklaart de moeder niet-ontvankelijk in haar in hoger beroep gedaan verzoek te bepalen dat aan haar alleen het gezag over de minderjarige [de minderjarige], geboren [in] 1997, toekomt;
  • vernietigt de beschikking waarvan beroep ten aanzien van de daarbij vastgestelde omgangsregeling;

en in zoverre opnieuw beslissende:
  • stelt tussen de vader en de minderjarige [de minderjarige], geboren [in] 1997, een omgangsregeling vast, in die zin dat de vader gerechtigd is de minderjarige bij zich te ontvangen gedurende één weekend per veertien dagen van vrijdagmiddag na schooltijd tot zondagavond 18.00 uur, alsmede de helft van alle schoolvakanties, een en ander zoals hiervoor in rechtsoverweging 27 is omschreven. De vader haalt en brengt [de minderjarige];

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het verzoek van de vrouw te bepalen dat de vader een dwangsom verbeurt van Euro 1.500,-- voor iedere dag dat hij [de minderjarige] in strijd met de omgangsregeling bij zich houdt;

wijst af het meer of anders verzochte;

bepaalt dat iedere partij de eigen kosten van het geding in hoger beroep draagt.

Aldus gegeven door mrs Melssen, voorzitter, Wachter en Garos, raden, en uitgesproken door mr Streppel, vice-president, lid van een enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van de heer Bilstra als griffier ter openbare terechtzitting van dit hof van woensdag 28 december 2005.

Rechtsoverwegingen 26 en 27 uit het vonnis:

26. Tot de schoolvakanties behoren de voorjaarsvakantie (1 week), de meivakantie (1 week), de zomervakantie (6 weken), de herfstvakantie (1 week) en de kerstvakantie (2 weken). De schoolvakanties duren van vrijdagmiddag na schooltijd (van de laatste schooldag vóór de vakantie) tot maandagochtend voor schooltijd (van de eerste schooldag ná de vakantie). De weekend-omgangsregeling wordt onderbroken gedurende de schoolvakanties en wordt nadien hervat in het lopende schema.

In de even jaren (2006, 2008 en zo verder) verblijft [de minderjarige] gedurende de voorjaarsvakantie, de eerste drie weken van de zomervakantie en de herfstvakantie bij zijn vader. In de oneven jaren (2007, 2009 en zo verder) verblijft [de minderjarige] gedurende de meivakantie en de laatste drie weken van de zomervakantie bij zijn vader. In de kerstvakanties verblijft [de minderjarige] afwisselend de eerste en de tweede week bij zijn vader, te beginnen met de eerste week van de kerstvakantie van 2006/2007. Indien [de minderjarige] een vakantie bij zijn vader doorbrengt, vangt de omgang aan op vrijdagmiddag na schooltijd (als de omgang start in het eerste weekend van de betreffende schoolvakantie) dan wel op zaterdagmiddag 12.00 uur (als de omgang plaatsvindt in de tweede helft van de schoolvakanties die langer duren dan één week). De omgang eindigt steeds op zaterdagmiddag 12.00 uur.

27. Het staat partijen vanzelfsprekend vrij in onderling overleg af te wijken van de omgangsregeling zoals die hiervoor is omschreven.

1 opmerking: