zaterdag, april 05, 2008

186. Verzoekschrift 284/2006 tegen Nederland aan het Europees Parlement van de Britse vader Dave Houghton over zijn rechten als vader

No 284/2006 by Dave Houghton (British) concerning his rights as a father

European Parlement - Committee on Petitions - Commission des pétitions - Meeting / Réunion - 02/05/2007 - 09:00 h.- Bruxelles - ASP A1E-2 - Agenda No OJ 46 - Ref. PE 386.446 - Type CM - Last update/Dernière mise à jour:03/05/2007 - 16:20

da de el en es fi fr hu it lv mt nl pl ro


EUROPEES PARLEMENT

2004

2009


Commissie verzoekschriften

28.02.2007

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 284/2006, ingediend door Dave Houghton (Britse nationaliteit), over zijn rechten als vader

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, Brits staatsburger, woont al 26 jaar in Nederland. Hij heeft gedurende 5 jaar een relatie gehad met een Brits/Nederlandse vrouw, waaruit in 2000 een zoon is geboren. De naam van indiener, de vader van het kind, is nooit op het geboortebewijs vermeld. Indiener wil dat zijn naam op het bewijs wordt vermeld. Zijn ex-partner weigert echter medewerking en dreigt zelfs de naam van haar nieuwe partner op het bewijs te laten vermelden. Indiener kan voorts zijn kind niet meenemen op vakantie naar het buitenland omdat de moeder het paspoort niet wil afgeven. Indiener wil weten wat hij kan doen om zijn naam op het geboortebewijs te krijgen en over het paspoort van het kind te kunnen beschikken wanneer zij op vakantie gaan.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 augustus 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4 van het Reglement).
3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007

Indiener, Brits staatsburger, klaagt over het feit dat zijn naam niet op het geboortebewijs van zijn kind staat dat hij met een Brits/Nederlandse vrouw heeft gekregen en waarvan hij nu is gescheiden. Hij kan ook het kind niet meenemen in het kader van een omgangsregeling daar de moeder weigert het paspoort van het kind aan hem te geven.

Naar de mening van de Commissie werpt het verzoekschrift twee verschillende vragen op.

De eerste vraag betreft de gegevens die staan vermeld op het geboortebewijs van het kind van de indiener. Het juridisch regiem dat op akten van burgerlijke stand van toepassing is, valt thans onder de wetgeving van de lidstaten. Geen enkele communautaire afgeleide norm is derhalve rechtstreeks toepasselijk op de door indiener beschreven situatie.

Uiteraard zijn de lidstaten bij de uitvoering van hun bevoegdheden inzake de burgerlijke stand gehouden het gemeenschapsrecht na te leven en in het bijzonder de bepalingen van het verdrag met betrekking tot het burgerschap en het verdrag inzake burgerschap en het vrije verkeer. Daar het verzoekschrift onvoldoende nauwkeurige elementen bevat, is het derhalve niet duidelijk waarom het tot op heden niet mogelijk was om de naam van indiener op het geboortebewijs van het kind te laten plaatsen.

De tweede vraag van de indiener betreft de uitoefening van de omgangsregeling met zijn kind. Op basis van de elementen waarover de Commissie beschikt, is niet bekend of de omgangsregeling ambtshalve bij wet is toegekend of dat de omgangsregeling door de rechter is bepaald.

Om vast te stellen of het gemeenschapsrecht op dit geval van toepassing is, en in welke mate, is het van wezenlijk belang te weten of de indiener een vastgestelde omgangsregeling heeft met zijn kind en of deze regeling het toestaat om met het kind voor een beperkte periode elders dan in de gewoonlijke verblijfplaats te verblijven, waaronder ook het buitenland. Indien dit het geval is, zou de weigering van de moeder om het paspoort van haar zoon aan indiener te geven een schending van het omgangsrecht betekenen. Het is echter ook mogelijk dat het aan indiener toegekende omgangsrecht aan bepaalde voorwaarden is gebonden die een verblijf in het buitenland uitsluiten. In dit geval zou het feit dat de vader het paspoort van het kind niet krijgt, gerechtvaardigd zijn.

Bij gebrek aan nauwkeurigere informatie, is het nauwelijks mogelijk een uitvoeriger antwoord op dit verzoekschrift te geven.


No 284/2006 by Dave Houghton (British) concerning his rights as a father

European Parlement - Committee on Petitions - Commission des pétitions - Meeting / Réunion - 02/05/2007 - 09:00 h.- Bruxelles - ASP A1E-2 - Agenda No OJ 46 - Ref. PE 386.446 - Type CM - Last update/Dernière mise à jour:03/05/2007 - 16:20

da de el en es fi fr hu it lv mt nl pl roEUROPEAN PARLIAMENT Petition 0284/2006 by Dave Houghton (British) concerning his rights as a father

EUROPEAN PARLIAMENT

2004

2009


Committee on Petitions 28.02.2007

NOTICE TO MEMBERS

Petition 0284/2006 by Dave Houghton (British) concerning his rights as a father

1. Summary of petition

The petitioner, a British national who has lived for 26 years in the Netherlands, had a five-year relationship with a woman of British/Dutch nationality, a son having been born in 2000. The name of the petitioner, the child’s father, is not mentioned anywhere on the birth certificate. The petitioner wishes to remedy this but his former partner refuses to cooperate and is even threatening to place the name of her new partner on the birth certificate. The petitioner is unable to take the child with him on holiday abroad since the mother refuses to release the passport. The petitioner wishes to know what he can do to have his name placed on the birth certificate and to have access to the child’s passport when they go on holiday.

2. Admissibility

Declared admissible on 3 August 2006. Information requested from the Commission under Rule 192(4).

3. Commission reply, received on 28 February 2007.

‘The petitioner, a British national, complains that he is unable to register his name on the birth certificate of the child he fathered with a woman of British/Dutch nationality from whom he is separated. He also claims he is unable to take the child with him when he exercises his right of access, as the mother refuses to give him the child’s passport.

In the Commission’s view, this petition raises two separate issues.

The first concerns the references on the petitioner’s child’s birth certificate. At present, all legal arrangements concerning civil status certificates are governed by the domestic law of the Member States. Therefore there is no rule under secondary Community legislation which is directly applicable to the situation described by the petitioner.

Naturally, in exercising their powers with regard to civil status, the Member States must comply with Community law and in particular with the Treaty provisions concerning citizenship and freedom of movement. In this respect, the information given in the petition is not sufficiently clear and gives no indication of the reasons why the petitioner has so far been unable to register his name on his child’s birth certificate.

The second issue raised by the petitioner concerns the exercise of his right of access to his child. The information given to the Commission does not indicate whether the petitioner has an automatic legal right of access to his child or whether a court has issued a ruling on the matter.

To know whether Community law is applicable in this specific case, and to what extent, it is essential to know whether the petitioner has an established right of access and whether that right includes the option of taking the child for a limited period to a place other than that of his habitual residence, including abroad. If that were the case, the mother’s refusal to give the petitioner his son’s passport could be deemed a breach of his right of access. However, there may be some special arrangements governing the right of access granted to the petitioner, which do not permit overseas travel, in which case the refusal to hand over the child’s passport could be justified.

Given the lack of more specific information, it is impossible to give a more detailed reply.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten