woensdag, september 21, 2005

4. Bestuursprocedure tegen Raad voor de Kinderbescherming (verzoekschrift)

Een vader van een bi-nationale zoon, heeft op 16 september 2005 in een bestuursprocedure de Raad voor de Kinderbescherming te Alkmaar gedagvaard, vanwege onjuist handelen en rapporteren door drie van haar medewerkers dhr. Koops, mw. Stam en dhr. Kool.

Hieronder het verzoekschrift:

RECHTBANK te ALKMAAR
Sector bestuursrecht

VERZOEKSCHRIFT TOT INTREKKING VAN EEN ONDERZOEKSRAPPORT en OPLEGGING VAN VERPLICHTE BESTUURSRECHTELIJKE MAATREGELEN ALS ONDERDEEL VAN DE BESCHIKKING TEGEN DE RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING ALKMAAR

Heden, de 16e SEPTEMBER TWEEDUIZENDENDVIJF,

op verzoek van [de vader], geboren op 16.12.1961 in Preetz/Duitsland, hierna ook te noemen: de vader, wonende te [locatie].

De vader heeft de Duitse nationaliteit.

G E D A G V A A R D

zijn

Raad voor de Kinderbescherming Alkmaar, directie, vertegenwoordigt door dhr. J. de Leeuw, namens zijn raadsmedewerker dhr. Kool, dhr. J. Koops en mevr. M. Stam, 1800 AG Alkmaar Kennemerstraatweg 21

OM

in persoon, te verschijnen ter openbare civiele terechtzitting van de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, locatie Alkmaar, als en aldaar zitting houdende in het gerechtsgebouw aan de Kruseman van Eltenweg 2 te Alkmaar

ONDER AANZEGGING

Dat gedaagden bij gelegenheid van deze terechtzitting mondeling kunnen antwoorden of uiterlijk op die terechtzitting een schriftelijk antwoord kunnen indienen, dan wel vóór die zitting ter zitting een schriftelijk antwoord kunnen indienen en dat, als zij niet in persoon of bij gemachtigde verschijnen, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de bestuursrechter verstek tegen hen zal verlenen, waarbij de vorderingen zullen worden toegewezen, tenzij deze hem of haar onrechtmatig of ongegrond voorkomen;

Inleiding:

In het kader van familierechtelijke procedures heeft Nederland een in Europa uitzonderlijke instantie: de Raad voor de Kinderbescherming. Medewerkers van deze instantie zijn ambtenaren van het Ministerie van Justitie op locaal niveau. De zo genoemden "raadsmedewerker" worden door kinderechter stelselmatig ingeschakeld, om op hun manier zogenoemde "onderzoeken", "bemiddelingen" en officiële "adviezen" uit te voeren en als schriftelijke "rapporten" aan onder andere de familierechter voor te leggen . Hun werkzaamheden hebben een bestuursrechtlijke basis op de "normen 2000/2003" in combinatie met het bestuursrecht en het burgelijke wetboek. De raadsmedewerkers zijn aan de uitspraken, beschikkingen en vonnissen van familierechters, de Hoge Raad en de Hof voor de Mensenrechten in Strasbourg gebonden.

Deze voorliggende bestuursrechtelijke procedure is nodig geworden, omdat zich tegelijkertijd bovenstaande "raadsmedewerkers" in de afgelopen 2,5 jaar op bestuursrechtelijk en inhoudelijk ontoelaatbare manier in twee verschillende familierechtelijke procedures rond mijn minderjarig XXXXX2 bemoeid hebben. Ingediende klachten zijn gedeeltelijk wel gegrond verklaard, maar in het vervolg heeft de klachtenbehandeling geen oplossing geboden, integendeel. De betrokken raadsmedewerkers hebben de eerste de beste gelegenheid gezocht en gevonden, om in een wraakactie mij als bezorgde vader van mijn minderjarig zoontje op onwettelijke manier te behandelen. Zij wisten eerst de beschikking en opdracht aan hun van de voorzieningsrechter te omzeilen. In het vervolg hebben zij zonder scrupule een kinderrechter tegen mij gemanipuleerd en op een smerige manier opgezet.

Aan de zware gevolgen van het schadelijke handelen van de raadsmedewerker hebben mijn zoon en ik te lijden. Door hun langdurig recalcitrante, schadelijke houding en handelingen zijn intussen helaas (ook) bestuursrechtelijke stappen nodig, om de schade voor mijn zoon te beperken en door andere juridische stappen vervolgens een schadeherstel te kunnen bereiken.

De feiten:

a) De vader was met mevr. [de moeder], geboren op 31.05.1959 in Bergen/Nederland, op 28 augustus 1998 in de gemeente Schermer met elkaar gehuwd. Uit dit huwelijk is het volgende thans nog minderjarige kind geboren:
- XXXXX2 heeft de dubbele nationaliteit: Duits en Nederlands.

De hoofdverblijfplaats van het minderjarige kind XXXXX2 is op dit moment bij de vrouw in haar huidige woning in Broek op Langedijk, samen met het eerste kind van de vrouw, X, uit een eerdere relatie. X vader X, woonachtig in Rotterdam, heeft op dit moment een omgangsregeling met zijn dochter X. Het tweede kind van de moeder uit een andere eerdere relatie, X, geboren te Alkmaar op 21 maart 1992, is intussen uit – het - huis geplaatst en woont bij zijn vader X, woonachtig in Alkmaar. De vrouw heeft een beperkte omgangsregeling met het kind X.

b) De rechtbank Alkmaar heeft bij beschikking van 4 juli 2002 de echtscheiding uitgesproken, welke is ingeschreven in de daarvoor bestemde registers van de burgerlijke stand. In deze beschikking is o.a. bepaald, dat de ouders gezamenlijk belast blijven met het gezag over het kind.

Productie 1

c) Naar aanleiding van jarenlange wangedrag door de moeder, haar doelgerichte systematische omgangsboycotten, haar herhaalde onrechtmatige ontvoeringen van XXXXX2in binnen en buitenland heeft de rechtbank Alkmaar, voorzieningsrechter, bij beschikking van 25 juli 2004 besloten, dat de Raad voor de Kinderbescherming Alkmaar een grondig onderzoek zal doen en onmiddellijk een "BOR"-regeling gestart moet worden. Maar de Raad voor de Kinderbescherming Alkmaar heeft deze 2 beschikkingen van de voorzieningsrechter genegeerd. De voorzieningsrechter heeft daarom na een tweede hoorzitting besloten, dat de vrouw de tevoren vastgestelde omgangsregeling moet nakomen op straffe van een dwangsom

Productie 2

d) De rechtbank Alkmaar, familierechter, heeft op de van de vrouw, samen met haar intussen 5 advocaten, ingediende verzoekschrift bij beschikking van 6 juli 2005 besloten, dat het tegendeel van dat wordt toegepast, wat de intussen 5 gesubsidieerden advocaten van de vrouw in hun buitensporig bizar verzoekschrift hebben aangevraagd: De bestaande omgangsregeling tussen de vader en zijn minderjarig zoon XXXXX2wordt een beetje uitgebreid. Tegen 5 advocaten van de vrouw heeft de vader klachten ingediend bij de orde van advocaten.

Productie 3

De rechtbank Alkmaar, familierechter, had tevoren in deze bodemprocedure opdracht gegeven aan de Raad voor de Kinderbescherming locatie Alkmaar, om "onderzoek" te doen. Over de schandalige uitvoering van deze opdracht door de kinderrechter aan de raadsmedewerkers worden beneden stuk voor stuk de feiten met bewijsmiddelen op een rij gezet.

e) De rechtbank Alkmaar, familierechter, heeft bij beschikking van 6 juli 2005 besloten, dat vervangende toestemming verleend wordt voor een Nederlandse identiteitskaart voor XXXXX2.

Productie 4

De achtergronden:

1. Deze bestuursrechtelijke procedure tegen de raadsmedewerker dhr. Koops en mevr. Stam is gegrond door hun schandalige werkzaamheden in het kader van de boven genoemden procedure.

De volgenden klachten zijn door de directie van de Raad in Amsterdam voor gegrond verklaard:

Productie 5

Dat zijn helaas geen uitzonderingen. Tegen de raadsmedewerker dhr. Koops zijn al door andere vaders in Noord Holland klachten ingediend en voor gegrond verklaart.

De vader noemt mevr. Jose Wevers van het AKJ als getuige.

Adres:
AKJ Amsterdam en Noord Holland
Nijenburg 150
1081 GG Amsterdam

De vader verzoekt de bestuursrechter, mevr. J. Wevers als getuige op te roepen voor de hoorzitting. Mevr. Wevers was niet alleen bij de voorliggende klachtenprocedure tegen mevr. Stam en dhr. Koops actief, maar volgens eigen zeggen was zij ook beroepsmatig in de klachtenbehandeling van andere schandalige gevallen van deze drie en andere raadsonderzoeker uit Noord-Holland betrokken.

Ik noem dhr. Ing. E. C. van de Waal als getuige.

Adres:
E.C. van der Waal
XXXXXX

De vader verzoekt de bestuursrechter dhr. E.C. van der Waal als deskundige op te roepen voor de hoorzitting.

Dhr. van der Waal, interim manager/consultant, is ervaringsdeskundige en heeft enkele vaders gesteund in hun betreffende zaken. Hij heeft Ouderverstoting.nl opgericht.

Dhr. van der Waal heeft als woordvoerder van de belangengroep "ouderverstoting" een veeltal klachten tegen raadsmedewerker begeleid en vaders gesteund. Hij heeft juridisch en inhoudelijk voldoend kennis en ervaring om de deskundigheid, de eisen aan raadsmedewerker en hun "normen 2000/2003" te toetsen aan de bestuurswet, het straf- en burgerlijke wetboek en vooral aan de behoeftes van kinderen.

Volgens onafhankelijke bronnen zijn in de laatste 3 jaren tenminste 3 klachten tegen dhr. Koops ingediend en gegrond verklaard. Raadsmedewerker dhr. Koops lijdt duidelijk aan disfunctioneren. Sterker nog, intussen liggen bij de politie in Alkmaar, door een andere partij gedane aangiften voor onder andere tegen raadsmedewerker dhr. Koops wegens zijn strafbaar gedrag.

Ik noem politieagent Nico Johannes Hillbrandt DEKENS als getuige.

Adres:
Mallegatsplein 2
1825 AG Alkmaar

Dhr. Dekens heeft aangiften van verschillende partijen opgenomen en volgens zeggen onderzoek naar het strafrechtelijk relevant ageren van de raadsmedewerker dhr. Koops van de Raad in Alkmaar gedaan. Ik verzoek de bestuursrechter in Alkmaar, politieagent dhr. Dekens voor deze hoorzitting op te roepen.

2. In het vervolg vond het de kinderrechter in de procedure 74121/FA RK 04-519 een wijze beslissing, om op nieuw de Raad voor de Kinderbescherming in te schakelen.

Tegen elke bestuursrechtelijke grondregels in hebben dan opnieuw mvr. Stam en dhr. Koops zich op schandalige manier in deze zaak bemoeid. De vader heeft niet alleen door de tevoren ingediende klachten grote twijfels over het inschakelen bij de raadsmedewerker mevr. Stam, en dhr. Kool als leidinggevende geuit. Maar het was ook de leidinggevende geen overdenking waard. Opnieuw is raadsmedewerker Koops opgetreden, opnieuw heeft hij zware fouten gemaakt, op nieuw heeft hij schade toegevoegd zodat de sterke indruk ontstaat, dat hij (weer) de kans had gegrepen, om wraak op mij te nemen.

Ik noem dhr. Koops, dhr. Kool en mevr. Stam van de Raad als beschuldigde voor de hoorzitting van de bestuursrechter.

Adres:
RvdK
1800 AG Alkmaar,
Kennemerstraatweg 21

In een passende ondervraging van deze 3 raadsmedewerker door de bestuursrechter zal boven de tafel kunnen komen,

- dat zij hun werkzaamheden niet alleen in deze zaak helemaal niet neutraal, in het grote gedeelte onder veel emoties, Duistvijandig en zeker niet in het belang van het minderjarige kind XXXXX2hebben uitgevoerd. Helaas worden klachten over hun ook van derde partijen door Nederlandse instanties niet voldoend serieus genomen, de belanghebbenden "opa Niko" en "oma Lenchen" uit Duitsland worden van dhr. Koops, mevr. Stam en dhr. Zuur als minderwaardig mensen behandelt.

Productie 6

- Alle drie raadsmedewerkers hebben geen enkele moeite gehad, om mij als Duitser onderscheidend te behandelen, zij hebben aantoonbaar en bewijsbaar de kans voor een wraakactie gegrepen. Zij waren volgens schriftelijk bewijs eerst van plan om een grondig onderzoek te doen over de opvoedingssituatie, maar zij hebben dan toch een oppervlakkig rapport gemaakt over de omgang.

Productie 7

- Hun "rapport" is van hun doelgericht in grote delen eenzijdig opgezet, ren laste van mij. Hun rapport heeft inhoudelijk grote gaten, belangrijke punten zoals de (aangetaste) gezondheid van mijn zoon wordt doelgericht uitgespaard. Tijdens het "onderzoek" was XXXXX2voor langere tijd weer in het MCA opgenomen, maar in hun eenzijdig rapport was daarover geen enkel wordt vermeld.

Productie 8

- Dhr. Koops weigerde doelgericht, om de huisarts van XXXXX2en zijne artsen van drie serieuze operaties in het Medisch Centrum Alkmaar voor het raadsrapport te ondervragen, ook heb ik hem schriftelijk daarom verzocht.

Productie 9

- Dhr. Koops verstuurt voor zijn doelgericht eenzijdig, vadervijandig "onderzoek" gekopieerde vraaglijsten met eenzijdig suggestieve vragen aan de school en de kinderopvang, waar later ook de kinderopvang SKL correcties aan de kinderrechter moet doen.

Productie 10

- Het management van de Raad, dhr.Zuur en dhr. Nijhof, weigeren in het vervolg op nieuw elke verstandig onderzoek over deze toestanden te doen. Zij weigeren ook, belangrijke informaties over dhr. Koops en mevr. Stam te verstreken.

Productie 11

3. Om mijn minderjarig zoon en mij voor strafbare acties van dhr. Koops, dhr. Kool en mevr. Stam te beschermen heb ik een brief van 02 Juni 2005 aan de directie van de Raad voor de Kinderbescherming in Utrecht, dhr. R.E.F.M Nijhof, gestuurd, en hem om een aantal aanvullende informaties over deze raadsmedewerker verzocht. Maar dat wordt mij geweigerd. Ik noem dhr. R.E.F.M Nijhof, algemene directeur van de Raad als getuige.

Adres:
Postbus 19202
3501 DE Utrecht

Dhr. Nijhof kan getuigen, dat tegen dhr. Koops, dhr. Kool en mevr. Stam al meerdere klachten en zelf meerdere aangiften waren ingediend. Hij zal het opleidingsniveau en de eisen van raadsmedewerker in het algemeen en in het bijzonder van dhr. Koops, dhr. Kool en mevr. Stam tot in detail kunnen getuigen.

Ik noem dhr. G.M. Zuur, adjunct directeur van de Raad Noord Kennemerland als getuige.

Adres:
Postbus 58409
1040 HK Amsterdam

Dhr. Zuur is regelmatig betrokken bij de klachtenbehandelingen van raadsmedewerker in Noord Holland. Hij was ook aanwezig bij de verschillende klachtenbehandelingen van deze zaak.. Hij kan getuigen, dat het bestuursrechtelijk uitzonderlijk is, dat een raadsmedewerker twee keer op een zelfde zaak gezet wordt, ook waren tevoren in deze zaak al klachten en zijn deze voor gegrond verklaard. Hij zal aan de bestuursrechter zijn eigen twijfelachtig visie op het PAS-syndroom moeten uitleggen. Hij zal opheldering moeten kunnen geven ten opzichte van de officiële raadsstrategieën tegenover moeders, welke hun kinderen als wapens misbruiken in de strijd tegen de ex.

Om de deskundigheid van dhr. Zuur op het gebied van PAS te onderbouwen noem ik dhr. Peter Tromp op.

Adres:
XXXXXX

Dhr. Tromp kan getuigen, welke negatieve gevolgen van vaderloosheid ontstaan. Hij is deskundig over de bevooroordeeldheid van raadsmedewerkers t.a.v. moeders als de "betere ouders" op basis van de in het verleden aangehangen "tender years"-doctrine en hij kent deze zaak sinds 3 jaren.

Om de deskundigheid van dhr. R.E.F.M Nijhof op het gebied van opleidingsniveau en eisen bij raadsmedewerkers te onderbouwen noem ik dhr. Maarten Legêne als getuige.

Adres:
XXXXXX

Dhr. Legêne geeft leiding aan een hulpdienst die ouders en kinderen bij staat zodra inbreuk wordt gemaakt op hun familieleven. Uit dien hoofde heeft hij veel ervaring met de gang van zaken bij de Raden voor de Kinderbescherming, in het bijzonder de naleving van reglementen en klachten daarover. Hij heeft zich ook verdiept in de onderhavige kwestie. Dhr. Legêne kan getuigen, hoe gevaarlijk ondeskundig acties van raadsmedewerker kunnen uitpakken. Hij kan getuigen, hoeveel deskundigheid er nodig is om een professioneel onderzoek in het belang van het kind te kunnen verrichten.

4.Dat er behoorlijk twijfels aan de kwaliteit en het werkniveau van de dhr. Koops, dhr. Kool en mevr. Stam bestaan, wordt ook door dhr. XXXXX1 bevestigt.

Adres:
XXXXX1

Ik verzoek de Rechtbank voor het Bestuursrecht, XXXXX1 als getuige te horen.

XXXXX1 is pedagoog en leraar basisonderwijs, vader van 3 kinderen, gelukkig getrouwd en hij was persoonlijk aanwezig bij de twee verhoren door raadsmedewerker dhr. Koops en mevr. Stam in het kader van de meest recente familierechtelijke procedure rond mijn XXXXX2. XXXXX2 staat sinds jaren regelmatig in contact met XXXXX2en mij.

Getuige XXXXX1 heeft mij als vader op een gegeven moment tijdens de onfatsoenlijke verhoren door mevr. Stam en dhr. Koops geadviseerd, om een punt te zetten achter de bizarre verhoren van Stam en Koops wegens de brutale en eenzijdig vadervijandige manier van hun onderzoek. Raadsmedewerkers mevr. Stam en dhr. Koops hebben zich niet alleen tegen mij als vader op hun cynische en minachtende manier gedragen. Deze twee raadsmedewerker hebben ook XXXXX1 op onfatsoenlijke manier benadert. XXXXX1 kreeg ook de indruk, dat ik door deze twee ambtenaren op de meest bizarre manier aangepakt wordt, om dat het een binationaal geval is, omdat ik de Duitse nationaliteit en mijn zoon XXXXX2de Duitse en Nederlandse nationaliteit heeft.

Als getuige kan XXXXX1 stellen: Herhaaldelijk hebben de twee raadsmedewerker niet de normale zorgvuldigheid, de onafhankelijkheid en neutraliteit betoont die, zeker in dit soort zaken, nodig is .XXXXX1 heeft daarom de bijgevoegde brief met behoorlijke klachten aan de rechter van de lopende procedure gestuurd.

Productie 12

5. Dat het in het familierecht in Nederland niet goed zit is intussen zelf buiten de grenzen in heel Europa bekend. Zelf het Hof voor Mensenrechten in Straatsburg heeft kort geleden duidelijke beschikkingen getroffen tegen Nederlandse overheidsinstanties i.v.m. hun stelselmatig overtreden van internationale wetten.

Ik noem dhr. Wolfgang Wiesner als getuige.

Adres:
Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland
Honthorststraat 36/38
1071 DG Amsterdam

Dhr. Wiesner is Consul bij de Duitse Ambassade in Amsterdam. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[Toelichting van de redactie van deze website: Naar aanleiding van een binnengekomen verzoek van de heer Wiesner zijn hier twee zinnen uit het verzoekschrift van de heer [de vader] vooralsnog in beraad genomen. De heer Wiesner heeft via zijn juridisch vertegenwoordiger advocaat A.J. van de Graaf laten weten dat zijns inziens het in beide zinnen op deze plaats in het verzoekschrift door de heer [de vader] weergegevene niet in overeenstemming zou zijn met de feiten zoals hij ze kent en verzoekt deze door hem gesignaleerde onjuistheden zoals hij ze ziet van de website te verwijderen. De redactie van deze website draagt weliswaar geen verantwoordelijkheid voor de samenstelling en inhoud van het hier weergegeven verzoekschrift, maar draagt daarentegen wel verantwoordelijkheid voor een juiste en feitelijke weergave van de door de heer [de vader] voor publicatie geleverde tekst. De mededeling van dhr. Wiesner is door de redactie daarom voor commentaar en een reactie voorgelegd aan de heer [de vader] als auteur van het verzoekschrift. In afwachting van het commentaar en de reactie van de auteur en een definitieve oplossing heeft de redactie gemeend vooralsnog de pubicatie van de beide door de heer Wiesner bestreden zinnen in beraad te nemen.]


Samenvatting:

De raadsmedewerker voor de kinderbescherming, mevr. Stam, dhr. Koops en dhr. Kool hebben in deze zaak bestuursrechtelijk grondregelen geminacht, zoals als neutraliteit, onafhankelijkheid en professionaliteit.

Daarom wordt het volgende verzoek aan de bestuursrechter voorgelegd:

I. Verzoek om intrekken van het raadsrapport

Productie 13

II. Verzoek om een contra-expertise te laten uitvoeren door de deskundige dhr. C. Kempermann, Postbus 23, 9350 AA Leek op kosten van de RvdK

Subsidiair

III. Verzoek om een "second-opinion" in naleving van de "normen 2000/2003" door het instituut Psycom, dhr. van Minden, Parlevinker 5, 1186 ZA Amstelveen, over het raadsonderzoek. De kosten hiervoor worden door de RvdK gedragen.

IV. Verzoek om een gerechtelijk onderzoek over de klachten en aangiftes en het stelselmatig disfunctioneren van raadsmedewerker zoals dhr. Kool, dhr. Koops en mevr. Stam, het tijdelijk op non-actief zetten van deze medewerker tot de onderzoekrapport aan de bestuursrechter wordt overgedragen.

Alkmaar 16.09.2005
[de vader]

8 opmerkingen:

 1. Goed stuk,

  het was de tweede die ik ken na een voorlopige voorziening van X

  Datum Uw Kenmerk
  23 augustus 2005

  Ons Kenmerk
  JAB2005/08/19/003

  Inzake  VERZOEK OM EEN VOORLOPIGE VOORZIENING
  EX ARTIKEL 8:81 AWB  Voor X, nader te noemen “verzoeker”

  geboren op dd-mm-jj, wonende aan de …..te , doch domicilie kiezende ter kantore van x te Y, die door verzoeker tot zijn gemachtigde wordt gesteld.

  wordt op 7 september a.s. een verzoek Onder Toezicht Stelling gedaan door de Raad voor de Kinderbescherming vestiging Leeuwarden lange marktstraat 5 in (8911 AD) Leeuwarden welke blijkens het verzoek wordt onderbouwd door het rapport raadsonderzoek;

  is reeds een klachtenprocedure gestart omdat het onderzoek niet voldoet aan de eisen van behoorlijk bestuur (strijdigheid met: beginsel van correcte bejegening, vooringenomenheid, zorgvuldigheid, professionaliteit, hoor en wederhoor, legaliteit). Deze klachtenprocedure is gestart op 15-07-05.

  betekent dit dat ingegrepen gaat worden in zijn leven op verzoek van een bestuursorgaan, welke in het raadsrapport valsheid in geschrifte uitvoert teneinde tot de onderbouwing te komen.

  houdt dit in dat het bestuursorgaan in strijd handelt met het EVRM en het IVRK door een verzoek tot OTS te doen terwijl het rapport niet de algehele toets de kritiek kan doorstaan.

  Is dit de reden waarom verzoeker u verzoekt

  Een voorlopige voorziening te treffen in dier voege dat de werking van het rapport raadsonderzoek d.d. 12 augustus 2005 wordt geschorst tot zes weken nadat de Klachtencommissie I directie Noord op de klacht heeft beslist zodat verzoeker in ieder geval niet op een onzorgvuldige wijze wordt aangetast in zijn recht op leven.


  Hoogachtend,

  X

  Ga zo door.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Andere mogelijkheden om Justitie ambtenaren bij de raad vd kinderbescherming te vervolgen is :

  - het ambtenaren recht
  - wet van 3 maart 1881:
  Artikel 44
  Indien een ambtenaar door het begaan van een strafbaar feit een bijzondere ambtsplicht schendt of bij het begaan van een strafbaar feit gebruik maakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, kan de op het feit gestelde straf, met uitzondering van geldboete, met een derde worden verhoogd.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hoi Heino,
  ik ben ook benieuwd....in eerste instantie heeft de grieffier geweigert de proceduur aan te neemen. Na, da heb ik een behoorlijk briefje aan haar en de bestuursrechter terug gestuurd en de procedure nog een keer officieel ingedient. Ik heb ook geen mooite om met hun naar de president van de rechtbank te loopen het onerwerp da voor te leggen. Op dit moment is de blonde griffier van de bestuursrechter samen met het clubje da eventjes heel still aan het naadenken. Echt leuk:-)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Juriaan, super, bedankt. Wij moeten ons echt steunen met elkaar. Klachten ezv. tegen raadsmedewerker heeft geen nut meer, dat wordt stelselmatig en doelgericht afgekeurt.
  Ne, maar ik zoek nog meer paragrafen uit het strafwet:
  een false rapport is falsheid in geschrifte - ja toch?
  En wat is "Unterlassene Hilfeleistung" in het nederlandse strafwet. Wat is amtsmisbruik. Snappie? De modder moet van alle kanten tegelijk over hun gegooten worden. Waar rook is is ook vuur. Toch?

  Jullie hooren nog hoe het verder gaat. OK? En ik hoor graag uit Leeuwaarden wat de uitslag is van het kort geding.

  beste groeten
  Michael

  BeantwoordenVerwijderen
 5. de uitspraak van het kort geding was:

  Ik heb zojuist een bericht ontvangen dat de bestuursrechter in Leeuwarden mr Keur het heeft laten schieten. De ingediende voorlopige voorziening werd niet - ontvankelijk verklaard omdat er een klaagschrift was ingediend bij de RvK en dat voldoet niet aan het gestelde in 8.81 AWB


  Artikel 8:81
  1.
  Indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
  2.
  Indien bij de rechtbank beroep is ingesteld, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan door een partij in de hoofdzaak.
  3.
  Indien voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan door de indiener van het bezwaarschrift, onderscheidenlijk door de indiener van het beroepschrift of door de belanghebbende die geen recht heeft tot het instellen van administratief beroep.
  4.
  De artikelen 6:4, derde lid, 6:5, 6:6, 6:14, 6:15, 6:17 en 6:21 zijn van overeenkomstige toepassing. De indiener van het verzoekschrift die bezwaar heeft gemaakt dan wel beroep heeft ingesteld, legt daarbij een afschrift van het bezwaar- of beroepschrift over.
  5.
  Indien een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan nadat bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld en op dit bezwaar of beroep wordt beslist voordat de zitting heeft plaatsgevonden, wordt de verzoeker in de gelegenheid gesteld beroep bij de rechtbank in te stellen. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt gelijkgesteld met een verzoek dat wordt gedaan hangende het beroep bij de rechtbank.
  .

  De behandeling op het verzoek is achterwege gebleven op grond van artikel 8.83


  Partijen worden zo spoedig mogelijk uitgenodigd om op een in de uitnodiging te vermelden plaats en tijdstip op een zitting te verschijnen. Binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn zendt het bestuursorgaan de op de zaak betrekking hebbende stukken aan hem. Artikel 8:58 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat tot één dag voor de zitting nadere stukken kunnen worden ingediend. De artikelen 8:59 tot en met 8:65 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat getuigen en deskundigen kunnen worden meegebracht of opgeroepen zonder dat de in artikel 8:60, vierde lid, eerste volzin, bedoelde mededeling is gedaan.
  2.
  Indien administratief beroep is ingesteld, wordt het beroepsorgaan eveneens uitgenodigd om op de zitting te verschijnen. Het beroepsorgaan wordt in de gelegenheid gesteld ter zitting een uiteenzetting over de zaak te geven.
  3.
  Indien de voorzieningenrechter kennelijk onbevoegd is of het verzoek kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond is, kan de voorzieningenrechter uitspraak doen zonder toepassing van het eerste lid.


  Verder kreeg het 6 jarig jongentje die het verzoek, dtv een gemachtigde, had ingediend zijn griffiegeld niet terug en kan hij niet in beroep. Hiermee heeft de RvK dus weer een handvat gekregen om onzin op papier te zetten dit gauw naar de kinderrechter te brengen. De wettelijke procedure dat eerst klachten moeten worden ingediend, vervolgens de externe klachtencommissie moet worden ingeschakeld, alvorens je in beroep kunt geven de justitieambtenaren de vrijheid dit uit te voeren doordat de burger een onvoldoende rechtsbescherming heeft.

  Het klachtschrift is dan ook m.i. geen klaagschrift in de zin van de AWB maar gelijk te stellen met een bezwaar. Daarna ga je in administratief beroep bij de externe klachtencommissie en daarna kun je in beroep bij de rechtbank.

  De Keurmeester heeft aldus een kind genekt ter ere en glorie van de RvK. Maar dit kon ook niet anders want kijk maar naar de nevenactiviteiten van deze rechter (bron SDNL.nl):
  KEUR D.J. , geboren jun 1951
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 5 dec 1985
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 5 dec 1985
  Rechter rechtbank Leeuwarden 13 jul 1987
  Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mal1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
  Vice-President rechtbank Leeuwarden 3 feb 1995
  NU
  Leeuwarden Vice-President en Kantonrechter-plaatsvervanger
  Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
  Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
  Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Vaste Medewerker bij het tijdschrift SEW (tijdschrift Soc.Econ.wetgeving)
  Plaatsvervangend Voorzitter van de Commissie van Beroep van de noordelijke Hogeschool te
  Leeuwarden
  Secretaris Stichting Windenergie Kubaard
  Medewerker Stichting Radio Bolsward
  Lid Bestuur van de VWF (Vereniging Windturbine exploitanten Friesland)
  Secretaris van de beheerscommissie Dorpshuis Kubaard
  [b]Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie I , De Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord , plaatsvervangend voorzitter [/b]

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De aanvullingen heb ik er maar bij gedaan.

  Het was een verzoek tegen de RvK en de Bestuursrechter is plv voorzitter van de klachtencommissie RvK.

  Onpartijdig???

  Een voorbeeld hoe het niet moet en ik ondersteun de brief die ik heb gelezen waar aan de Hoge raad werd gevraagd de naam van de behandelend rechter te vermelden op de correspondentie van de zaak, zodat je vooraf de rechter kunt wraken wegens een schijn van partijdigheid. deze rechter komt had daar sowieso voor in aanmerking gekomen, alhoewel ik ook al heb op papier gezien hoe Leeuwarden daar mee omgaat wat het antwoord was op een brief hierover naar de Hoge raad, die er niets aan wil doen aan het feit dat Leeuwardense rechtbank burgers monddood maakt.

  Groeten heino

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Dat zijn twee bekende namen voor me.

  Buro Kemperman uit Leek levert de raad voor de kinderbescherming rapportages op bestelling mocht ik ervaren. Mijn ex die aan een aantal persoonlijkheidsstoornissen lijdt volgens de kliniek waar zij opgenomen was, is door Kemperman dmv opzettelijk foutief gekozen testen volledig gezond verklaard. In opdracht van de rvdk natuurlijk...

  Pscycom uit Amstelveen is door de rechtbank als onkundig afgedaan hoewel in andere zaken zo'n kwalificatie niet verleend werd door de rechtbank.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. De blonde griffie in "mijn zaak" heeft ook een brief teryg gestuurd dat ik eerst de "primaire klachten"zal voor leggen. Gelukkig heb ik al twee! klachtenprocedures tegen de RvdK achter de rug.....
  Maar toch. veel belngrijker is de beperking in de normen 2000/2003 artikel 7.2
  De RvdK wil volgens hun eigen richtlijnen niet toestaaan dat klachten over hun rapporten met adviezen in behandeling worden genommen. An deze ballen wil ik hun pakken: Zijn de RvdK wetgever en rechter en koning in een person? Snappie waar ik vandaan kom? Dat kan gewoon niet in een rechtsstaat....Snappie? Ik doe hier een proef-toets bij de bestuursrechter ook voor tiendauensenden ontrechte vaders...Snappie? Anders geef een signtje, ik leeg het wel uit...

  BeantwoordenVerwijderen